کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

5050

 

کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 20 اپریل 2013 عیسوی درشهر سیتارد کشور شاهی هالند تدویر یافت.

کنفرانس عملأ با ارائه گزارش در مورد دستور کار و ترکیب نماینده گان توسط محترم همایون غفاری مسوول تشکیلات شورای اروپائی به کار خود آغاز کرد. بعدأ مطابق دستورکار کنفرانس هیأت رئیسه ، هیأت تحریر وکمیسیون قطعنامه انتخاب گردیدند. کنفرانس تحت ریاست محترم میرعصمت اله سادات عضو ارشد حزب متحد ملی افغانستان بکار خویش ادامه داد .

دربخش اول کار کنفرانس گزارش اساسی کنفرانس توسط محترم یاسین بیدار رئیس پیشین شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان قرائت گردید . بعدأ محترمین هریک: شهاب الدین سرمند ،حفیظ اشرفی ،فرید سیاوش ، داکتر فاروق ،شمس الحق شمس ، عبدالبشیر سنگر،ابراهیم سکندری ، سلیم کارگر ، صمد کارمند ،میرا جان شهابی و قدسیه بیدار بترتیب پیرامون گزارش اساسی ابراز نظر نمودند. گزارش اساسی به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت .

دربخش دوم کار کنفرانس اعضای شورای اروپائی حزب به ترتیب ذیل درفضای کاملأ صمیمت ورفاقت به اتفاق آرا انتخاب گردیدند .

1- محمد انور قاطع

2- محمد داود عزیزی

3- عبدالرحیم حبیبی

4- سید ابرار خالقی

5- نورمحمد سلطانی

6- اتل شمس

7- هما سلطانی

8- یاسین بیدار

9- محمد ابراهیم سکندری

10- عبدالغفار حمیدی

11- فرید سیاوش

12- عبدالنبی کوهستانی

13- حفیظ اشرفی

14- قدسیه بیدار

15- ملالی سکندری

16- بشیر کامه وال

17- عبدالبشیر سنگر

18- شمس الحق شمس

19- عبدالصمد کارمند

20- صالحه کامه وال

21- محمد معروف متین

22- ضیا جان غفاری

23- همایون غفاری

24- داکتر فاروق

25- میر عصمت اله سادات

26- نجیب الرحمن شمال

27- شهاب الدین سرمند

28- آصفه شمال

29- داکتر مسعوده

30- انیسه رحیمی ژواک

31- نجیب کوهستانی

32- سلیم کارگر

33- جاوید قیام

34- زمری قیام

35- عبدالستار

36- هدایت حبیب

37- گلالی حمیدی

38- زلمی زرین

39- حفیظ روند

40- حفیظ توخی

41- سوفیا قاضی

42- میراجان شهابی

43- محمود مهدی

44- حمیرا کارگر

45- زرمینه سیاوش

46- ذلیخا قیام

دراخیر قطعنامه کنفرانس توسط محترم صمد کارمند عضو شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان مورد قرائت قرار گفت ، قطعنامه بعد از جروبحث و وارد کردن تصحیحات و اضافات مورد تصویب قرار گرفته وکار کنفرانس موفقانه خاتمه یافت.

بعدأ اولین جلسه شورای منتخب اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست محترم محمد ابراهیم سکندری عضو شورای اروپائی دایر گردید .

پس از بحث و مداقه در مورد انتخاب رئیس شورای اروپائی، محترمین هر یک عبدالنبی کوهستانی ، صمد کار مند و محترمه قدسیه بیدار بحیث کمیسیون انتخابات، انتخاب گردیدند و همچنان هریک محترمین نجیب الرحمن شمال و شهاب الدین سرمند بحیث کاندیدان در پست ریاست شورای اروپائی ازجانب کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس واعضای شورای اروپائی معرفی گردیدند .

بعد از ارائه رای سری از جانب اعضای شورا، کمیسیون انتخابات، محترم نجیب الرحمن شمال را با کسب اکثریت آرا بحیث رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان اعلام نمود.

سپس معاون شورا ،منشی و مسئوولین کمیسیون های شورای اروپائی به ترتیب آتی معرفی وانتخاب گردیدند.

1- قدسیه بیدار بحیث معاون شورای اروپائی .

2- محمد ابراهیم سکندری بحیث منشی شورای اروپائی .

3- عبدالغفار حمیدی بحیث مسوول کمیسیون مشورتی شورای اروپائی .

4- عبدالنبی کوهستانی بحیث مسوول تفتیش وبررسی شورای اروپائی .

5- همایون غفاری بحیث مسوول تشکیلات شورای اروپائی .

6- داکتر مسعوده قاضی بحیث مسوول مالی شورای اروپائی .

7- میرا جان شهابی بحیث مسوول کار با احزاب سیاسی شورای اروپائی .

8- نورسلطانی بحیث مسوول کمیسیون تبلیغ وفرهنگ شورای اروپائی .

دراخیر محترم نجیب الرحمن شمال رئیس منتخب شورای اروپائی از اعتماد اعضای شورای اروپائی نسبت بخودش و سایر مسوولین کمیسیون ها اظهار سپاس و امتنان نمود.کنفرانس که ساعت 1 بعد از ظهر به کار آغاز کرده بود حوالی ساعت 9 شب موفقانه به کار خود خاتمه داد.

 

جلسات کمیته های کاری کشوری شورای اروپائی

حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

قرار است عنقریب کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یابد. بدین منظور کمیته های کاری کشوری مربوط طی جلسات خود رهبری ونماینده های شانرا به کنفرانس انتخاب نمودند.

درکاراین جلسات که ازتاریخ پانزدهم الی اخیرماه مارچ سال جاری (2013) میلادی درکمیته های کاری کشوری حزب متحد ملی افغانستان در اروپا راه اندازی گردید، اکثریت مطلق اعضای حزب حضوربهم رسانیده و با سهمگیری فعال خود کاندیدان و روسای کمیته های کاری شانرا دریک فضای کاملآ آزادودموکراتیک انتخاب وبه کمیسیون ” تدارک وبرگذاری جلسات شوراهای کشوری وکنفرانس شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان” به تر تیب آتی معرفی نمودند.

– کمیته کاری کشوری انگلستان

محترمین هریک :

1- انور قاطع

2- محمد داود عزیزی

3- رحیم حبیبی

4- محمد ابرار خالقی

5- نورمحمد سلطانی

6- بشیر نوابی

7- اتل

8- سعدی صافی

9- میرا جان شهابی

10- غلام حسن منصور

رابحیث نماینده به کنفرانس شورای اروپائی و محترم محمد انور قاطع را بحیث رئیس کمیته کاری انگلستان حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمودند.

– کمیته کاری کشوری هالند

محترمین هریک

1- یاسین بیدار

2- محمد ابراهیم سکندری

3- قدسیه بیدار

4- بشیر کامه وال

5- زلمی زرین

6- فرید سیاوش

7- نبی کوهستانی

8- عبدالغفار حمیدی

9- حفیظ اشرفی

10- احمد

11- صالحه جان کامه وال

12- محمد اله امیری

13- حفیظ توخی

را بحیث نماینده به کنفرانس شورای اروپائی و محترم حفیظ اشرفی را بحیث رئیس کمیته کاری هالند حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمودند.

– کمیته کاری کشوری آلمان

محترمین هریک

1- شهاب الدین سرمند

2- میر عصمت اله سادات

3- عبدالبشیر سنگر

4- شمس الحق شمس

5- داکتر فاروق

6- داکتر سید احمد

7- همایون غفاری

8- نجیب الرحمن شمال

9- صمد کارمند

10- معروف متین

11- ضیا جان

12- محمود مهدی

13- دگروال یونس

14- اسد شیرباز

15- نذیر اکبری

16 – ولی محمد ولی

را بحیث نماینده به کنفرانس شورای اروپائی و محترم شهاب الدین سرمند را بحیث رئیس کمیته کاری آلمان حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمودند.

– کمیته کاری کشوری ناروی

محترمین هریک

1- داکتر مسعوده قاضی

2- نجیب کوهستانی

3- انیسه ژواک رحیمی

را بحیث نماینده به کنفرانس و محترمه انیسه ژواک رحیمی را بحیث رئیس کمیته کاری ناروی حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمودند.

– کمیته کاری کشوری اطریش

محترمین هریک

1- تاج محمد فعال

2- جنرال حبیبی

3- داکتر نصیری

4- همایون شبرغانی

5- جمعه گل

6- محمد صادق

را بحیث نماینده به کنفرانس و محترم تاج محمد فعال را بحیث رئیس کمیته کاری اطریش حزب متحد ملی انتخاب نمودند .

– کمیته کاری کشوری سویدن

محترمین هریک

1- جاوید قیام

2- ستار

3- زمری قیام

4- حامد

5- هدایت حبیب

را بحیث نماینده به کنفرانس شورای اروپائی و محترم جاوید قیام را بحیث رئیس کمیته کاری سویدن حزب متحد ملی افغانستان انتخاب نمودند .

قابل یاددهانی است که به اساس فیصله کمیسیون تدارک وبرگزاری جلسات کمیته های کاری کشوری وکنفرانس شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان، رئیس ، معاونین ومسئوولین کمیسیونهای کمیته کاری شورای اروپایی درکارجلسات کمیته های کاری کشوری حزب در اروپا اشتراک نموده ازاشتراک فعال وسهمگیری همه جانبه اعضای حزب متحد ملی افغانستان در اروپا که درکارزارانتخابات روئسا و اعضای کمیته های کاری کشوری ، انتخاب نماینده گان جهت اشتراک درکنفرانس ش.ا. وارائه کاندیدان برای کسب عضویت شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان که دریک فضای آزاد ودموکراتیک صورت گرفت ، ابرازقدردانی وامتنان نمودند ، همچنان ضمن مشخص نمودن وظایف ومسئوولیت های بعدی ایکه درشرایط جدید مقابل هرعضوحزب قراردارد ، برای رهبری جدید کمیته های کاری کشوری و نماینده گان منتخب شان جهت برگزاری هرچه باشکوه تر کنفرانس شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان ابراز موفقیت وکامگاری نمودند.

 

 

قطعنامه کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

مورخ 20 اپریل 2013

کنفرانس نوبتی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان طبق برنامه از قبل تدوین شده تدویر یافت. کنفرانس اجراات یکساله کمیته کار اروپائی را مطابق روحیه بیانیه اساسی مورد بر رسی قرار داده مثبت ارزیابی نمودو رهبری جدیدی را برای یک دوره دو ساله انتخاب کرد. اشتراک کننده گان کنفرانس به اتفاق آرا روی نکات آتی به توافق رسیدند.

1. حمایت و پشتیبانی عام و تام از گزارش ارائه شده توسط محترم یاسین بیدار رئیس قبلی شورای اروپائی .

2. بهبود نشرات و تبلیغات حزب از طریق جلب همکاری شخصیت های فر هنگی ,نهاد های فرهنگی , صنفی و اجتماعی افغانها در شهر ها و کشور های مختلف .

3. تامین روابط همکاری با احزاب و نهاد های سیاسی فعال در چارچوب اتحادیه اروپا، بمنظور معرفی چهره واقعی حزب متحد ملی افغانستان در میان حلقات سیاسی اجتماعی خارج از کشور.

4. با باور عمیق به این مساله که اتحاد نیرو های ملی،وطنپرست،دمو کرات وترقیخواه میتواند ضامن مطمئن برای نیل به اهدافی باشد که حزب متحد ملی در برابر خویش قرار داده است، شورای اروپائی به کمیته کاری جدید وظیفه سپرد تا مطابق فیصله ها و تصامیم رهبری حزب متحد ملی افغانستان ، زمینه تماس ها وتفاهمات را با چنین نیرو ها مساعد ساخته واز هر اقدامی دراین راستا حمایت نماید .

5. بخاطر توسعه ساختار های حزبی در اروپا،کمیته کاری شورای اروپائی مؤظف میگردد تا تدابیرواقداماتی را غرض ایجاد کمیته ها ی کاری درکشور هایی که تا هنوز کمیته کاری در آن ایجاد نگردیده است روی دست گیرد.

6. با توجه برضرورت مدرن سازی سیستم مالی سازمان اروپائی ، تاکید بعمل آمد تاتمام اعضای حزب در اروپا پرداخت های شان را حتما ازطریق حساب بانک سازمان اروپائی، انجام دهند.

7. گفته شد که کمبود حضور جوانان در سازمان اروپائی ، از جمله دشواری های جدی است که آینده سازمان اروپائی را مورد تهدید قرار میدهد، به این سبب به کمیته کار وظیفه سپرده شد تا در مورد تاسیس نهاد های جوانان در جنب سازمانهای کشوری و جلب و تربیه جوانان دست به اقدامات مقتضی بزند.

قطعنامه هذا طی 7 ماده تأیید و تصویب شد . کنترول از صورت اجرای آن برعهده کمیته کاری شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان میباشد .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.