ابراز سپاس وامتنان: بمقام محترم هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

 nupalogo

ابرازسپاس وامتنان

بمقام محترم هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

 اجازه دهید تا بدینوسیله ازجانب خود وبه نماینده گی ازهمه اعضای حزب متحد ملی افغانستان در اروپا و بخصوص آنعده ازکادرهای حزبی ایکه اخیرآ بنابر تصمیم مقام محترم هیأت رئیسه حزب به مدارج بالاترحزبی ارتقاء نموده اند ، مراتب امتنان و سپاسگذاری خویش ورفقا را به شخص محترم نورالحق علومی رئیس حزب ، اعضای محترم هیأت رئیسه وجمله اعضای رهبری حزب متحد ملی افغانستان ابرازنمایم . یقینآ توجه ودل جویی همیشگی شما نسبت به همه اعضای حزب وبخصوص شورای اروپایی باعث تشویق وترغیب همه اعضای حزب شده ، مارا متوجه انجام وظایف بزرگ وسنگین ما درآینده میسازد . ارتقاء به مدارج بالاترحزبی ازنظرما ، یعنی گرفتن مسئوولیت های بزرگ وتجدیدپیمان مستحکمتربخاطرتحقق آرمانهای انسانی و والای حزب متحد ملی افغانستان درهمه امور می باشد . ما اعضای ح.م.م.ا. در اروپا جریانات وانکشافات سیاسی- نظامی کشور راهمیشه ازطریق وسایل اطلاعات جمعی وبخصوص سایت “مهروطن” ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب خویش تعقیب نموده ،ازفعالیت های مردم دوستانه و دستآوردهای روزافزون حزب خویش منظمآ درجریان قرارمیگیریم .ازاهداف وخواستهای برحق وانسانی رهبری حزب متحد ملی افغانستان که برای نجات ملت رنجدیده ما ازاین حالت فلاکتبارهمیشه مطرح گردیده است ، پشتیبانی عام وتام نموده ، خودرا برای اجرای وظایف سنگین درآینده آماده میسازیم .

باتجدید اظهارسپاس وامتنان ازشما یکباردیگر به رهبری حزب خویش اطمینان میدهیم که در راه حفظ آبرو وحیثیت حزب خود وتحقق همه فیصله ها ودساتیرحزبی تا آخرین توان خویش جدوجهد نموده ، درجهت ارتقاء کمی وکیفی حزب خویش وبخصوص شورای اروپایی آن ازبذل هیچ نوع مساعی ، ایثار و فداکاری دریغ نخواهیم کرد. درخاتمه برای شما وهمه اعضای شریف ونجیب حزب متحد ملی افغانستان که دراین شرایط حساس وتاریخی کشور شب وروز ازته دل خواستار خدمتگذاری به مردم عذاب کشیده ما هستید ازخداوند بزرگ وبی نیازصحتمندی ، توانایی ، سرفرازی وموفقیت های بی پایان را درهمه ساحات زنده گی اعم ازسیاسی واجتماعی آرزومینمایم .

باحرمت بی پایان

نجیب الرحمن شمال

رئیس شورای اروپایی حزب متحد ملی افغانستان

 نوامبر2013 – مطابق 24 عقرب 1392

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.