تبیین مفاهیم کلیدی ائتلاف ملی افغانستان، نقش زن وفرایند توسعه

 222

نقش زن و فرایندِ توسعه

توسعه به عنوان بسترِ بهبودِ کیفیتِ زندگی و اعتلای شیوة زیستِ شهروندان، آنگاه مي توا ند موفقيت آميز باشد كه با ياري و مشاركتِ همه گروه هاي اجتماعي و براي همة آنان صورت پذيرد، در ميان گروه هاي اجتماعي، زنان نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و بدليل ارتباط مستقيم آنان با گروه هاي سِني جوانان، نوجوانان كودكان و نيز تأثير نيمی ديگرِ جمعيت يعني مردان از مهمترين و مؤثرترين گروه هاي اجتماعي به شمار مي آيند، و اين واقعيتي است كه در جامعة ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است، به همين جهت عليرغم تلاش ها و حمايت ها هنوز زنان نتوانسته اند به جايگاه و نقشِ مناسب خود در ادارة امور كشور و در تصميم گيري های کلان ملی دست يابند.

از نظر ائتلاف ملی افغانستان، جامعة كه مي خواهد به سوي “توسعه” حركت كند اگر صرفاً به عوامل مادي توجه داشته باشد و نقشِ آموزش، توانمند سازی، نفی نابرابری و رفع تبعیض برای تعادل مناسبات و ساختار اجتماعی را در نظر نگيرد به موفقيت دست نخواهد يافت، به عبارتِ ديگر سواد، تندرستي، تغذية مناسب و تأمين مسكن جزو نيازهاي اساسي زن و مرد در جامعه است، اگر در جامعه ضريبِ با سوادي، صحتِ عمومی، شاخص هاي تغذيه، تأمين مسكن، ايجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزيع آن بين زن و مرد متعادل نباشد آن جامعه “توسعه” نيافته است، بهمين جهت کارشناسان تأکید می کنند كه زنان نقش به سزایي در فرآيندِ “توسعه” دارند.

توجه به نقش زنان در فرآيندِ “توسعه” در دوران جدید ناشي از دو واقعيتِ مهم: عدمِ تحقق كُلي نظريات توسعه در امرِ بهبودِ اوضاع كشورهای توسعه نیافته و موقعيتِ نامطلوبِ اجتماعي، اقتصادي زنان در اين كشورها بوده، به همین جهت با وجود رهيافت هاي مختلفِ برابري زنان و مردان به نظرية رفاهي مساوات و فقرزدايي، نظرية كار آيي و نظرية توانمندسازي زنان توجه جدي مبذول گردیده است.

در افغانستان رسيدن به معيارِ توانمندسازي زنان در چارچوبِ تحليل جنسيتي نياز به حركت همه جانبه دارد كه شاملِ اصلاحات فرهنگي، اجتماعي، ساختار حقوقي و تغيير تدريجي باورها و ارزش ها و همچنين برنامه ريزي ملی باشد، بهمين جهت ائتلاف ملی تأکید می کند که زنان را نباید به عنوان عوامل نامريي در فرآيندِ توسعه به حساب آورد، زیرا نقش آفريني و توانمندي آنان در ميزانِ دگرگونی برای “توسعه” در زمينة كنترل رشد جمعيت، بيكاري، پراكندگي درآمد فردي و حفظ محيط زيست منحصر به فرد است، این واقعیت منطق بیرون شدن از حصار نامريي بودن و ظرفیت های گستردة آنها برای حركت هاي اجتماعي و مشاركت در برنامه هاي “توسعه” و “محيط زيست” را نیز توجیه می کند.

تأثیر گذاری زنان بر روند “توسعه” و “بهبود محیط زیست” را ائتلاف ملی مرتبط با تقویتِ جریانِ “آگاهی بخشی” و “آموزش” آنها برای “مشارکت” می داند و تأکید می کند تا زمانیکه پروسة آموزشِ مهارت های لازم به زنان جهتِ رشدِ توانمندی های آنان به عنوان جریانِ غالبِ جامعة ما در نیاید “توسعه” به معنای واقعی رخ نمی دهد.

بر اساسِ این آموزه، اولاً زمینه سازی شود تا زنان از موقعیت اجتماعی و منافع شان آگاهی حاصل نمایند و ثانیاً آموزش های لازم به منظورِ کسبِ مهارت ها و توانمند سازی آنان به نتایج تحول آفرین برسد، همچنین می بایست در کنار تأکید بر حضور زنان در “حوزة عمومی” بر کسبِ کاملِ “حقوق شهروندی” آنها نیز تأکید شود، در این صورت است که زمینه های رشد و شکوفایی تمامی افراد جامعه، مشارکت همگانی بر اساس مناسبات صحیح و در نهایت ایجاد “جامعة مدنی” پویا، زمینه های دستیابی به توسعة موزون در همة ابعاد جامعه فراهم می شود.

دوشنبه 4 قوس 1392

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.