چرا به لویه جرگه شرکت نکردیم؟

    222

با ختم لویه جرگه مشورتی انتقاد هایی بر مخالفان سیاسی حکومت به ویژه ائتلاف ملی افغانستان وارد آمد که ائتلاف ملی چرا در لویه جرگه شرکت نجستند . دوستان ما در هشت صبح نوشتند که مخالفان سیاسی آقای کرزی باخت!

گرچند که از هشت صبح بعید می دانستیم که مسایل را چنان سطحی وبدون تامل ودرنگ بنگرندویک باره مواضع گذشته خودرا نسبت به حکومت رها کند وبه دامن حکومت ناکام وفاسد آقای کرزی چنگ اندازندوبرای دفاع از ناکامی های حکومت، آسمان وریسمان را به هم ببافند. اما با آنهم ما انسانیم ودر افغانستان زندگی می کنیم مواضع ودید گاه های ما خوا نا خواه تحت بیش ازآنکه تحت تاثیر معرفت ما باشد تحت تاثیرمعیشت ما قرار می گیرد؛ نا گزیریم بر اساس فرمان عمل کنیم ومسیر تحلیل های خودرا در جهت منافع تمویل کنندگان خود سوق دهیم . البته این تقصیر هشت صبح یا هر هشت صبح دیگر نیست متاسفانه وضعیت کشور ما چنین است وچنین اقتضائاتی را برمی تابد. اما این که چرا ائتلاف ملی در لویه جرگه شرکت نه کرد دلایل مشخص داشت وآنهم بر اساس روش شناسی که ائتلاف ملی به آن باور دارد ،شیوه عدم شرکت را در پیش گرفت وبرمواضع خود باقی ماند .

یک)ائتلاف ی به عنوان بزرگترین گروه مخالف سیاسی حکومت باور مند به مشی دموکراتیک است وباوردارد که حکومت دموکراتیک به تدریج با شیوه های دموکراتیک خوی بگیرد وتمرین کند، هرقدر زمان می گذرد نهاد های قانونی ودموکراتیک تقویت شوند به جای نهاد سنتی وناکار آمدبنشیند. وقتی حکومت با وجود نهاد های قانونی دست به تدویر لویه جرگه می زند به معنای آنست که به نهاد های قانونی ارج واحترام نمی گذارد واین فرایند می تواند آسیب های جدی ای به حکومت ونهاد های دموکراتیک وارد آورد.

دو)ائتلاف ملی افغانستان می دانست که نتایج تشکیل لویه جرگه به همین جا ختم می شود که اکنون به آن رسیده است . تشکیل لویه جرگه را بازی افکار عمومی ومانور های تبلیغتی می دانست کما این که این گون شد واقای کرزی در آغاز کار لویه جرگه کار کرد دوازده ساله حکومت خود را تشریح و بدون آن که کاستی های خودرا در معرض دید وداوری مردم قرار دهدوفرصت سوزی های حکومت خودرا یادآور شود. ائتلاف افغانستان با توجه به شرایط دشوار کشور این گونه مانورهارا خلاف مصالح کشور ورفتن به سوی انتخابات آزاد شفاف وعادلانه تشخیص داده وبا تشکیل لویه جرگه مخالفت کرده بود.

سوم) همه مردم ازجمله دوستان ما در هشت صبح می دانند که افغانستان کنونی از نظراقتصادی وابسته به کشور های خارجی است؛ هم بودجه های عادی آن از جانب خارجی ها تهیه وتدارک می شود وهم بخشی از بودجه ای عادی وروز مره کشور، آیادراین صورت تدویر لویه جرگه با چنین هزینه های هنگفتی فراخور این نظام ورژیم می تواند باشد و گرهی را که با دست باز می شود چرا باید با دندان باز کرد.

مشکلاتی ودشواری هایی که برمردم وارد شد برای ا ئتلاف ملی قابل پیش بینی بود ، منتقدان ائتلاف ملی لابد می دانند که هرروندی که چنین دشواری هایی را برای مردم ایجاد کندبرای هیچ حکومتی قابل قبول نیست لذا ائتلاف ملی تدویر چنین جرگه ای را به نفع مرم کشور نمی دانست.

چهارم) ائتلاف ملی با امضای موافقت نامه امنیتی هیچ مشکل نداشت وندارد؛ اما باور مند بود که امضای پیمان با هزینه کمتر قابل وصول است ،ازاین جهت شیوه ها وسازو کار ها ی حکومت اقای کرزی را مردود وتحمیل هزینه برمردم می دانست بنابراین با تدویر لویه جرگه مخالفت کرده بود.بر مخالفت خود هم چنان پایدار است واین مخالفت بر اساس تحلیل واقع بینانه از وضعیت کشورو حکومت گرفته شده بودهم چنان که آن روز دلایل متقن ومستدل داشت، امروز هم حاضراست دلایل خودرا در حضور مردم شریف افغانستان اعلام کندوداوری را به مردم واگذارنماید.

اگر چنین توهم شود که آقای کرزی بر اساس پیشبینی های ائتلاف عمل نه کرده است، بایدمتذکرشد که اگرآقای کرزی از مردم برای حمایت از نامزد خاص دعوت نه کرد بی گمان فشارهای مجامع بین المللی ، جامعه مدنی ومخالفت های گروه های سیاسی منتقد حکومت بود. اگر نه آقای کرزی وحکومت می دانست که تصویب امضای پیمان بدون حضور لویه جرگه هم مقدور است اما لویه جرگه را فراخواند تا از خود وازتیم خود تبلیغ کند ومردم را برای رای دادن به نامزد خاص فرا بخواند. گرچند به ظاهر این کاررا نه کرد اما مذاکرات مفصلی که بابرخی از نمایدگان ولایات انجام داده به بیرون درز کرده است ونشان می دهد که اقای کرزی دست به کمپین انتخاباتی برای نامزد خاص زد.

پنجم)ائتلاف ملی باور داشت ودارد که لویه جرگه مشورتی بهانه ای است برای آقای کرزی تا از امریکایی ها باج بگیردواین باج گیری با سخنان آقای کرزی ورجز خواندن های او کاملا مشهود بود لذا ائتلاف ملی نه خواست ونمی خواهد که هزینه های گزافی بر مردم تحمیل شود اما نتایج آن در جیب اقای کرزی وتیم نا کام آن سرازیر گردد و تمام تلاش ها در جهت امتیاز گیری های شخص رئیس جمهور کرزی متمرکز شود.

ششم) تدویر لویه جرگه با سخنان آقای کرزی آغاز یافت .این سخنان توجیه ناکامی های دوازده سال گذشته حکومت آقای کرزی بود وائتلاف ملی دریافته بود که اقای کرزی سخن از مردم وملت می گوید اما تمام هم او به دست آوردن امتیاز های سیاسی برای خود او است لذا از شرکت در لویه جرگه امتناع کرد حضور دران جلسه را مصلحت ندانست.

تصور می کنیم با توضیحاتی که ارایه شد علت ها یا دلایل عدم شرکت ما در لویه جرگه بیان شده باشد وموجبات قناعت دوستان مارا فراهم آورده باشد.

چهارشنبه 6 قوس 1392

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.