پیام تبریکیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

nupalogo

پیام

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

4.02.1392

هیأت رهبری، فعالین وسرسپردگان شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

رفقای عزیز!

پیامهای شادباش هیأت رئیسه وتمام اعضای حزب متحد ملی افغانستان درداخل کشور را بمناسبت تدویر موفقانۀ کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان که درآن تصامیم ارزنده ودموکراتیک اتخاذ گردیده است ، بشما واز طریق شما به تمام اعضای قهرمان حزب متحد ملی افغانستان در اروپا ،هواداران حزب وهمۀ نیروهای مترقی کشورکه دور ازآغوش وطن حیات بسر میبرند ، تقدیم داشته وانتخاب رفیق نجیب الرحمن شمال را بحیث رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تبریک گفته وبرایشان موفقیت های مزید آرزومیکنم .بدون تردید برگزاری موفقانه این کنفرانس درچنین شرایط ، که ازیک طرف دولت افغانستان بخصوص تیم بسراقتدار آن برای تضعیف بنیاد های دموکراتیک وصفوف احزاب سیاسی مترقی تلاشهای وسیع را براه انداخته است وازجانب دیگر دشمنان قسم خوردۀ معلوم الحال نهضت مترقی ودموکرات، برای کمرنگ جلوه دادن نقش احزاب سیاسی پیشرو درجامعه، به ایجاد توطئه های بزرگ ونیرنگ هامیپردازند، پیام روشن وحدت ویکدلی اعضای حزب و تمام روشنفکران مترقی ،ملی ودموکرات بوده درحین زمان ضربۀ مدهشی برپیکر بدبینان وکج اندیشان است وبجاست این پیروزی رابه همه اعضای حزب ازصمیم قلب تبریک بگویم .

رفقای گرامی !

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان درحالیکه از دورۀ کار وپیکار رفیق گرانمایه یاسین بیدار رئیس قبلی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان با قدردانی یاد مینماید،زحمات ورنجهای بیکران ودلسوزانۀ را که در راه وحدت ویک پارچه گی نیروهای وطندوست در شرایط بسیار دشوار متحمل گردیده اند ارج فراوانی میگذارد وبرای ایشان موفقیت مزید وصحتمندی کامل آرزو مینماید. به امید پیروزی های بیشتر شما

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.