نشست هیأت رهبری فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا

fr

روزشنبه مورخ ١٥ماه فبروري ٢٠١٤ نشست سالانه هيأت رهبري واعضاي فدراسيون ورزشي افغانان در اروپا در شهر هامبورگ كشور آلمان مؤفقانه برگزارگرديد.

درآغاز پلان واجنداي كار نشست توسط محترم اميرسلطاني معاون فدراسيون به اعضاي مجلس ارايه گرديد كه موردتائيد همگاني قرارگرفت . بعدأمحترم نوراحمد سخيزاده ريس فدراسيون ضمن ابراز خوشامديد وخير مقدم به اشتراكنندگان مجلس ، گزارش فعاليتهاي دوساله فدراسيون را به حاضرين ارايه داشتند. درگزارش به اقدامات اساسي فدراسيون از ايجاد تاكنون اشاره گرديده وبعضي فعاليتهاي بزرگ واساسي باجزئيات آن مفصلتر توضيح وارایه شد ودر مورد كمبودها ومشكلات تماس لازم صورت گرفت.

سپس محترمان اميرسلطاني ، محمدصابر روحپرور،حسين آقا جوادي ،زلمي خيرخواه،شفيع نوروززاده وپهلوان روهينا نورستاني ضمن ارايه گزارش دوساله كاري شان، در عرصه هاي مختلف مانند كارعملي اتحاديه در تقويت فعاليتهاي ورزشي جوانان افغان دراروپا، راه اندازي مسابقات وتورنمنت هاي ورزشي درعرصه هاي ورزش هاي رزمي وپهلواني ، كشف ومعرفي استعداد هاي جوان، نشرات وتبليغات ووضع مالي فدراسيون به شركت كنندگان نشست گزارش ومعلومات ارايه نموده وبراي بهبود كار وفعاليت بعدي فدراسيون پيشنهادات مشخص ارايه کردند.

دربخش بعدي نشست طبق اجندا ، بعداز كناره گيري همه اعضاي هيأت مديره فدراسيون ، زمينه انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره وكنترول ونظارت فدراسيون فراهم گرديد.

انتخاب هيأت مديره جديد در فضاي كاملأ آزاد ودموكرتيك آغاز گرديده وبعد از ارايه كانديداتوري وابراز نظر وراي گيري انفرادي اشخاص محترم ذيل بحيث ريس واعضاي هيأت مديره فدراسيون به اتفاق آرا براي دوسال آينده انتخاب گرديدند:

محترم محمدصابر روحپرور بحیث ريس فدراسيون ورزشي افغانان دراروپا

محترم زلمي نظري خيرخواه بحیث معاون فدراسيون ورزشي افغانان در اروپا

محترم اميرسلطاني بحیث معاون فدراسيون ورزشي افغانان در اروپا

محترم محسن وفا براتي بحیث ريس شوراي مشورتي

محترم شفيع نوروززاده بحیث مسئول امور اداري

محترم اجمل مومندبحیث مسئول امور مالي

محترم حسين آقا جوادي بحیث مسئول تبليغات ونشرات

محترم پهلوان روهينا نورستاني بحیث مسئول كنترول ونظارت

محترم ليس الله منصوربحیث عضو كنترول ونظارت

همچنان به اتفاق آرا محترم بارز صوفي زاده بحيث عضو افتخاري هيأت مديره انتخاب گرديدند.
بعدآ بنا بر پیشنهاد محترم زلمی خیرخواه معاون فدراسیون ، بحث روی پلان تدابیری برگزاری دومین تورنمنت کشتی بین الافغانی در اروپا آغاز گردیده وپس از صحبت وتبادل نظر همه جانبه تصامیم لازم اتخاذ گردید. فیصله بعمل آمد که تورنمنت امسال به شکل بسیار شاندار وبه شرکت استاد پهلوان محمد ابراهیم ستاره ورزش افغانستان در ماه اپریل در شهر هامبورگ دریکی از باشکوه ترین سالونهای ورزشی برگزار گردد.

درختم نشست محترم محمد صابر روحپرور انتخاب اعضاي رهبري جديد را تبريك گفته وبراي پيشرد موفقانه وظايف درراستاي تقويت بیشتر فعاليتهاي ورزشي ،برایشان آرزوی موفقیت نمودند.

همچنان از محترم سخي زاده كه در دوسال گذشته بحيث ريس فدراسيون كاروفعاليت ارزشمند انجام داده اند ابرازتشکر وقدردانی صورت گرفت. كارنشست با دعايه خير اختتام يافت.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.