مصاحبه مختصر محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان

8080

مصاحبه مختصر محترم نورالحق علومی  رئیس حزب متحد ملی افغانستان

 با رادیوی فرانسه

مورخ 27 مارچ 20114

خبرنگار

محترم علومی ! جشن سالانه نوروز امروز درکابل به دعوت آقای حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان برگزار شده که روسای جمهورکشورهای منطقه بخصوص ایران وپاکستان نیزدرآن اشتراک دارند . حامدکرزی درصحبت خویش خواستاراتحادکشورهای منطقه درمبارزه باتروریزم  گردید.ازنظرشماحضور روسای جمهورکشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران وپاکستان در این نشست ازچه اهمیتی برخورداراست ؟

جواب :

درشرایط فعلی برای مردم افغانستان تآمین صلح وثبات از اهمیت خاص برخوردار است وآنرا میخواهند چه بهارباشد، چه زمستان.ما درشرایطی جشن نوروز راتجلیل میکنیم که در آغاز آن حوادث بسیارناگواری در کشور رخ داده که تعدادی از مرد زن وازجمله یک ژورنالیست جوان ما  با اعضای فامیل اش درحادثه هوتل سرینا به خاک وخون کشانیده شده وازبین رفتند. درمورد حادثه هوتل سرینا باید گفت  که اسنادی در دست ارگان های کشفی کشور قرار گرفته است که ناشی ازدسایس وپلان های سازمان استخباراتی کشورپاکستان میباشد.  بنأ فعلأ درقدم اول خواست مردم افغانستان تأمین صلح در کشوراست و باید روسای جمهور کشورهای منطقه دراین عرصه کشور ما را کمک ویاری رسانند .بخاطردایرشدن جشن نوروزکه همین امروز دایرشده است و روسای کشورهای منطقه و بعضی مهمانان از سایر کشورهای جهان درآن شرکت دارند- تقاضای مردم از آنها، این میباشد که آنان تعهدبسپارندکه درراه تآمین صلح وثبات در داخل این منطقه وخاصتآ در داخل افغانستان سعی وتلاش میکنند. نقش کشورهای همسایه ما بخصوص ایران وپاکستان دراین زمینه خیلی مهم است.

خبرنگار :

محترم  نورالحق علومی! آیا فکرمی کنید که بدون استقرار دموکراسی واقعی درپاکستان وایران – افغانستان میتواند به صلح واقعی دست یابد وازشرتروریزم رهایی یابد؟

جواب :

یقین کامل دارم و تلاش امروزی همه ما دراین جهت است که باید دموکراسی –یعنی مردم سالاری در منطقه و داخل کشورما نقش خودرا اداء نماید. این مردم است که میتواند خودسرنوشت خودرا تعین کنند. هرگاه مردم دراینکارسهم نداشته باشند یقین کامل داشته باشید که دراینجا ومنطقه نه تنها صلح وثبات برقرارنخواهد شد، بلکه سایر ارزش های مدنی موجود نیز ازدست خواهد رفت و به مشکل درمبارزه باتروریزم به نتایج ملموس دست خواهیم یافت.

به همین جهت درآن کشورهاییکه مردم سالاری یا دموکراسی حاکم است ونهادهای دموکراتیک مانند احزاب توانسته اندنقش خودرا مثبت بازی کنند.

خبرنگار :

محترم نورالحق علومی ! به عنوان آخرین سوال فکرمی کنید که تبادل نظرنماینده گان جوامع مدنی وروشنفکری افغانستان ، ایران وپاکستان درجلوگیری از تروریزم  میتواند موثر باشد؟

جواب :

بسیار زیاد. درصورتیکه همه اینها بتوانند نظریات ومفکوره های خودرا درجهت جلوگیری وازبین بردن تروریزم مشترک نمایند وازآن پشتیبانی کنند تآثیرات مثبت را بالای سیاست های کشورهای ایشان دارند وبخصوص درآن کشورهای که زورگویان وکسانیکه به دموکراسی معتقد نیستند و برمسند قدرت حاکم اند.

شما ببینید که یکتعداد مهاجرین ما در کشورهای ازجمله پاکستان وایران ، به شکل گروگان گیر مانده اند وازوجود آنها درمواقع بسیارحساس استفاده نا مشروع صورت میگیرد. این کشورها  هنوز بحران  را درافغانستان دامن میزنند و باعث میشوندکه همین مهاجران  نتوانند دوباره به وطن وکاشانه خودبرگردند. واقعأ  اگر همه جوامع مدنی و روشنفکران منطقه دست بدست هم بدهند واز داعیه بزرگ انسانی دفاع کنند که در این زمینه خود دموکراتیزه شدن کشورها ،  یک اصل بسیارمهم است  نه تنها تآثیرات مثبت دارند، بل درتمامی امورمیتوانندما را کمک وبطرف رشد، ترقی ومدرنیزه شدن این کشورها که خواست همگانی است ،برسانند.

خبرنگار:

ازتوضیحات شما محترم نورالحق علومی خیلی سپاس گزارم

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.