نجیب الرحمن شمال: آخرین تحفه رئیس جمهور کرزی برای کشور ومردمش

 shamal

 تاریخ پرافتخارکشورعزیزما مملوازحوادث ،وقایع ورخدادهای فراموش ناشدنی ودوره های مختلف میباشد. ساختارهای سیاسی جامعه ما ازملوک الطوایفی گرفته تا آمدن ورفتن سلاطین ، شاهان و بالاخره روئسای جمهورادامه یافته است. بعضی از این زمامداران ، شاهان وبالاخره روئسای جمهور باوجود کمبودی ها واشتباهاتی که برعلیه منافع علیای کشورانجام داده اند که همه ثبت اوراق زرین تاریخ کشورما میباشد- بنحوی ازانها مصدرخدمات شایانی درادوارمختلفه تاریخی شده ویادگارهای خوبی ازخودبجامانده اند. هرگاه نظرمختصری به تاریخ نه چندان دور کشورخود بیاندازیم به ندرت ویاهم به هیچ وجه درنمییابیم که زمامداری، شاهی ویا رئیس جمهوری جای ومقام احرازشده اش را بشکل داوطلبانه ومطابق به خواست واراده جمعی به فرد مسئول آینده تسلیم داده باشد. ولی ازآنجاییکه تحولات وپیشرفت های مختلف درامور اجتماعی ،سیاسی، فرهنگی، کلتوری وبخصوص رشد جامعه مدنی  وآزادی بیان بعدازتحولات یازدهم سپتامبر2001 درکشورما چشمگیربوده که به اساس آن اولین سنگپایه های یک دولت دموکراتیک تهداب گذاری گردیده است ، برای اولین بارزمینه برای انتقال قدرت سیاسی ازیک رئیس جمهور به رئیس جمهورمنتخب اینده میسرگردیده است. بروفق معمول در این روزها که آخرین روزهای کاری دولت فعلی میباشد ازکارکردها ، ناکامی ها وگویا دستآوردهای این دوره تاریخی درهمه رسانه ها جروبحث هایی راه اندازی گردیده وهرکس آنرا نظربه ترازوی انصاف خودش پیمانه میکند. درجنب همه کارهای انجام شده وانجام نیافته در دوره سیزده سال قبل یکی هم پافشاری وپابندی های بلاقیدوشرط شخص حامدکرزی وموضعگیری” شفاف؟!” جناب ایشان نسبت به برادران همدل وهمقطارشان ( طالبان) بوده وهست که باوجودفشارهای مختلف وتهدیدهای گوناگون لحظه یی هم درراه رسیدن به آن هدف مقدس؟! سهل انگاری نکرده اند. باوجودیکه سه سال قبل این تهدید ها جان نزدیک ترین عضوخانواده – یعنی برادرش را نیز گرفت، ولی اوهمچنان با استواری؟! وبدون به اصطلاح خم ابروکردن به این مسایل به حمایت وپشتیبانی آن برادران ناراضی خود ادامه داد وهرروزنسبت به روزدیگرآن برادران برایش عزیزترو خودش دایه مهربان ترازمادر شده اند. هرقدر خشونت ، ظلم وتعدی جنایتکاران وتروریست ها برعلیه مردم بیدفاع وبیگناه ما شدت گرفته وحتی به اوج خودرسید، بهمان اندازه لطف ، شفقت ومهربانی های برادرعزیزوبزرگ شان – آقای کرزی نسبت به آنان روزتاروزبیشترگردیده است. بیجا نیست که گاهی ایشانرا پدرمعنوی! طالبان لقب داده اند. زیرا آن اطفال معصوم؟! وبیگناه (طالبان) که روزی طفل وکوچک بودند، به مرور زمان بزرگ شده ونه تنها دارای پدر، بلکه پدرکلان! نیزشده اند که جناب ایشان (قاضی حسین احمد) فعلآ درزادگاه اصلی خود در پاکستان زنده گی مینماید. درمدت تقریبآ یکسال گذشته هردو نفر یعنی پدر وپدرکلان دست بدست هم داده ، به همکاری مستقیم مشاوراصلی شان یعنی آی.اس.آی. ازهراقدام لازم تاسرحد رهایی سایرطفلکان !؟ معصوم و  بیگناه از زندان های افغانستان اقدام کرده ، بدون درنظرداشت نوعیت جرم ایشان وبدون دایرشدن کدام محکمه قانونی به صدهاتن آنانرا رها کرده وبه تقویت صفوف خود پرداخته اند. این پروسه متآسفانه تا فعلآ هم ادامه داشته وشاید تا آخرین روزهای حکومت فعلی بازهم ادامه پیداکند، تا آخرین افرادآنان درهرجای دنیا که زنده گی میکنند باید آزاد ورها شوند.

جناب کرزی برعلاوه این خوش خدمتی ها برای آن برادران خود به شکلی ازاشکال کوشش کرد تا آنانرا مستقیمآ شامل قضایا وجریانات سیاسی کشورنماید که گشایش دفترطالبان درقطردرسال گذشته یکی ازنمونه های آشکار این خوش خدمتی بشمارمیرود. گرچه ابتکاراین عمل ناجایز را ارگان به اصطلاح شورای عالی صلح !؟ که خود یک ارگان تشکیل شده اکثرآ ازنماینده های همان برادران ناراضی آقای کرزی میباشدبدوش میگیرد، ولی اداره مستقیم این ارگان بازهم بدست همان آی.اس.آی. میباشد. برعلاوه این کارها تآمین ارتباط دایمی باشخص دیگری از این گروه بنام معتصم آغاجان وحتی رهایی او ازنزدمقامات دبی به امرجناب آقای رئیس جمهورکشورما ودعوت او درکنارخودش وشایدهم حتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان کدام  حقیقت روشن را برای مردم ما برملا میسازد؟؟؟ فقط یک حرف – آنهم صداقت وپایداری جناب ایشانرا نسبت به طالبان شایدهم بخاطر حفظ جان خویش در دوره بعدازریاست جمهوری . جالب ترازهمه اینکه ایجاد جریان سیاسی جدید این گروه به اشتراک تعدادی دیگرآنان که قبلآ بنابه دعوت جناب ایشان به کابل بسرمیبردند خبرتکاندهنده یی بودکه ازنظراین قلم بعنوان آخرین تحفه رئیس جمهوربرای کشور ومردمش میباشد. در خبرهاییکه طی هفته گذشته دررسانه های داخلی کشورنیز به نشر رسید ، ولی دوباره وبصورت برداشته شد – آنرا ازصفحه بی بی سی فارسی که به روزچهارشنبه 30 اپریل 2014- مطابق دهم ثور1393 به نشر رسیده بود حضورشما خواننده گان گرامی پیشکش مینمایم تاخود درمورد این خبروطرزتفکروموضعیگیری های رسمی این گروه نام نهاد قضاوت عادلانه نمایید :یآئ ننممککددآنیدسیرذس

اعضای پیشین گروه طالبان جریان سیاسی جدید ایجاد کردند

 123

سید اکبر آغا، به جرم ربودن سه کارمند سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، به شانزده سال زندان محکوم شده بود که براساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور در سال ۲۰۱۰ به صورت مخفیانه عفو و از زندان آزاد شد

شماری از افراد پیشین گروه طالبان با راه اندازی یک گردهم آیی در کابل، جریان جدید سیاسی را به نام “راه نجات افغانستان ” اعلام کردند.

این حرکت سیاسی توسط سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان رهبری می‌شود و خواستار “حکومت مستقل اسلامی” در افغانستان است.سید اکبر آقا، به جرم ربودن سه کارمند سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، به شانزده سال زندان محکوم شد. اما در سال ۲۰۱۰ از سوی حامد کرزی عفو و از زندان آزاد شد.سه کارمند سازمان ملل متحد نخستین شهروندان خارجی بودند که در سال ۲۰۰۴ در کابل ربوده شدند و پس از نزدیک به یک ماه، از اسارت آدم ربایان آزاد شدند.اکبر آقا با استفاده از این آدم ربایی، تلاش کرد گروهی مجزا از طالبان را به نام جیش‌المسلمین ایجاد کند اما گروه تحت فرمان او در پی این آدم ربایی بازداشت شدند و اکبر آقا به زندان محکوم شد.

در این مراسم صدها نفر از اعضاء گروه طالبان نیز حضور یافته بودند.

برای من که در زمان حکومت طالبان در کابل حضور داشتم با دیدن این گردهمایی مقامات پیشین طالبان سوالاتی زیادی خلق شد.

اول اینکه این جریان تازه با گروه طالبان در سیاست و پیش برد اهداف چه تفاوتی دارد ؟

آیا رهبری این گروه حملات مسلحانه طالبان را توجیه و تائید می‌کنند یا اینکه با سیاست تازه وارد عرصه سیاسی شده اند؟

مهمتر از همه آیا قانون اساسی افغانستان و قوانین بین‌المللی دیگر از دید آنها هنوز هم مردود است یا آنرا می‌پذیرند.

سوالاتی که هیچ یک از اعضای این گروه حاضر به پاسخ دهی نشدند.

سید اکبر آقا در این مراسم گفت:”ما به خارجی‌ها اطمنیان می‌دهیم. از طرف ما مطمئین باشید. ملت به شما اطمینان می‌دهد. بروید به کشورهای خود به همسایه‌های افغانستان اطمینان می‌دهیم که منافع مشترک همدیگر را در نظر خواهیم گرفت.”

او درباره ساختار این نهاد گفت:”ما به سه نوع افراد در حرکت خود جا خواهیم داد. به علما، مجاهدین که در جنگ‌های داخلی دست نداشته‌اند و به دانش آموزان، دانشجویان، معلمین واعضاء نهادهای جامعه مدنی.”

این عضو پیشین گروه طالبان درباره روند صلح دولت افغانستان با گروه طالبان و باز گشایی دفتر طالبان در قطر، گفت:” ما موضوع قطر را دیدیم. پیش از آن به نام شورای صلح یک نهاد تاسیس شد. شورای صلح شاید کم یا زیاد کارکرد، اما نتایجی در قبال نداشت و موثر نبود. موضوع قطر یک کمپاین تبلیغاتی از سوی آمریکایی‌ها بود.”

در میان سخنرانان این مراسم کسانی نیز بودند که حملات مسلحانه طالبان را توجیه و از آن دفاع می‌کردند.

ملا احمدزی یکی از افراد شرکت کننده گفت:”خدا پنجه کفار را از این وطن کوتاه کند. اینجا نظام سود خوار را رایج می‌کنند. شراب را رایج می‌کنند. حضور زنان در اداره‌های دولتی را ببینید . حملات طالبان مانع شده، ورنه شما شاهد ایجاد سینما ها در جلو هر خانه می‌بودید.”

در اعلامیه این نهاد درباره امضاء موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان آمده که این موضوع زمانی مطرح می‌شود که نظام حاکم در افغانستان بجزء چند شهر و بعضی مناطق محدود بر تمام افغانستان تسلطه ندارد.

این نهاد از دولت افغانستان انتقاد کرده که تمام اداره‌های دولتی تا گلو در فساد غرق بوده وکار به اهل آن سپرده نشده است.در اعلامیه این نهاد آمده است:”راه نجات افغانستان یک حرکت مستقل ملی افغانی است که به هیج گروه و تنظیم و حلقه‌ای در ارتباط نبوده و نخواهد بود و تمام اقوام افغانستان در آن عضویت خواهند داشت.”

بلی خواننده عزیزوگرامی! شماخودقضاوت کنید که آیا میتوان چنین ابتکارات شخص رئیس جمهوردلسوزکشوررا فراموش کرد؟ ازنظردیگر ضرورت چنین کارناعاقبت اندیشانه که جزایجادفضای ترس ووحشت میان مردم چیزدیگری بوده نمیتواند دراین مقطع زمانی چه بوده میتواند؟؟ ازنظراین قلم جواب کاملآ واضح وروشن است. یعنی اینکه جناب کرزی با اینکار شان پیامی به مردم وکشورشان دارند وآنهم اینکه ” هرگاه من رفتم وازقدرت دورشدم ، شما مردم بدانید که برادران همدل وهمسنگرمن همیشه ودرهرلحظه تاریخی برای اجرای اعمال تخریب کارانه وایجاد تفرقه ونفاق درکشورباقی خواهند ماند .شما مردم هرگزبه آرزوی نجات خود وکشورتان از وجود این جانیان وتروریستان رهایی نخواهید یافت ، زیرا من منحیث پدر معنوی وجناب مفتی صاحب قاضی حسین احمدخان منحیث پدرکلان معنوی این طفلکان معصوم وبیگناه که هنوز بوی شیرازدهان شان بیرون میآید همه رفتار وکردارشما مردم را زیرنظرداشته ودرصورت سرپیچی از اوامرما به آنان دستورحمله برجان ،مال وآرامش شما راصادرخواهیم کرد .”

بدین ترتیب باکشانیدن انتخابات به دوردوم شاید یکی ازاهداف همین باشدکه ارگ نشینان از آنجاییکه دست بلند درتقلب وتفرقه اندازی دارند، بتوانندجای پایی برای این جانیان خطرناک دردولت آینده بازنمایند. ولی مردم غیوروباشهامت ما با رفتن دوباره شان پای صندوق های رآی دهی در24 جوزا 1393 یکباردیگرثابت خواهندساخت که تصمیم واراده شان درجهت انتخاب زعیم ملی شان قاطع بوده ومهمترازهمه نه ! گفتن شان به همه زورگویان ، جنایتکاران ومتقلبین جواب دندان شکنی خواهدبود .

زنده بادمردم افغانستان واراده آهنین شان.

ومن الله توفیق .

نجیب الرحمن “شمال”                  17  می سال 2014   / 27 ثور1393

مآخذ : بی بی سی فارسی .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.