یحیی دبیر: آزادی، اشعار منتخب

y1

line

بمناسبت ٢٨ اسدروزاسترداداستقلال وآزادى

آزادى !

چه زيبا بود اگركشورم به واقع آزاد ميبود
دشت ودمن ووادى اش سرسبزوآبادميبود…

هموطنم فارغ ميبودزغم نان،خانه وكاشانه
آرام وآسوده دركنارخانواده دلش شادميبود

ازچهارصوب دنيانميبودسياهى لشكربه وطن
فارغ زقتل وانتحارى،دورازكينه وعنادميبود

آنگاه ميشد كه نامش نهاداستقلال وآزادى
ياكه ميگفت دراصل وبنياد استقلال وآزادى

ابرمردان ،قهرمانان آزادى طلب كجاشدند
كه ازبهر آزادى واردميدان معركه ودعوا شدند

كنون بنگرندبرحال اين ملت افغان ملك ووطن
كه زيريوغ بيگانگان چطوربربادو فناشدند

اقتدارواختيارآب خوردن فتاد بدست اجنبى
ياكه بهرويرانى ملك خود طالب وملا شدند

فتادند بدامان دشمن،آموخته ويرانى وبربادى
درپى تخريب ويرانى ودربدرى خودوماشدند

دگرنيامدچو شاه امان الله عادل سركاروقدرت
آنكه آمدجزتلاش كرداندرپى حفظ مقام وثروت

اكنون درعمل نه كس درفكروطن ياملت است
آرزوهاشوم درپى كسب مقام ياثروت است

گلوميدرانند بهرخدمت به دين واسلام وخلق
آنگاه كه برقدرت رسيدببين چقدرجنايت است

سالها ميگذرددرپيش چشم زعيمان جوروبيداد

حق وناحق زبالا تابه پايين نه دادوعدالت است

درملك اسلامى شروفساد وزورگويي به اوج
برمردم مظلوم وخموش بخدا كنون قيامت است

باز نهندبدين ملك ووطن بيچاره نام آزادى
شكم گرسنه، پابرهنه،گيرمانده دردام آزادى

دبير٢٠١٤ هالند

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.