یحیی دبیر : گذارم ، اشعار منتخب

y1

 line

گذاريم

بيا بربى اتفاقى ها نقطه پايان گذاريم

هرآنچه برصلاح مُلك بُود، همان گذاريم

جهل و ظلمت ،نباشدكليدحل مشكل ها
بهربيدارى ملت زخودمايه وجان گذاريم

نباشدعدل وانصاف برين همه جهالت ها
كه ملت رابدين حال زاروپريشان گذاريم

تاكى بهرتفرقه، جنگ وجدال وناامنى ها
درفقروتنگدستى،گرسنه بى نان گذاريم

گرتوباشى خموش و من هم اندرسكوت
تاچنداين مُلك رابى سروسامان گذاريم

برخيزتاباهم يكجادست دردست هم داده
بناى رشدو ترقى رادرمُلك افغان گذاريم

به پرهيزيدازشروفساد،جنگ،معركه ودعوا
ديگرمردم مظلوم رادرامن و امان گذاريم

ببريم ازگرايشهاى قومى ، زبانى ونژادى

همه اين افكارناپاك برطاق نسيان گذاريم

ازين تاريك انديشى هانباشدسودوفايده
روال كاررابرنيرووافكارتازه وجوان گذاريم

ندهيم همين فرصت هاى طلايي ازدست
زبهراستفاده،ارزش بروقت وزمان گذاريم

همه كنيم تلاش از براى صلح درين ميهن
نه برجنگجو،برصلح آورلقب قهرمان گذاريم

بيا بربى اتفاقى ها نقطه پايان گذاريم
هرآنچه برصلاح مُلك بُود، همان گذاريم

دبير٢٠١٤ هالند

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.