نجیب الرحمن شمال: بازهم عیدآمد وماغمگینیم

 shamal

هموطن عزیزعیدخونینت مبارکباد!

باعرض سلام وتمنیات نیک برای فرد فردهموطنان عزیزم که درداخل کشورویا درهرگوشه جهان بسرمی برند حلول خجسته عید قربان امسال را ازصمیم قلب واز ته دل تبریک وتهنیت گفته ازبارگاه ایزدمنان برای همه شان روزهای خوش وفارغ ازجنگ وانتخار،غصه وانده ومملوازخوشی ها را آرزومینمایم. گرچه این امیدواری وآرزوی های پاک-یعنی برآورده شدن آرمانهای پاک ومقدس مردم رنجدیده ما ازسالیان متمادی ازبارگاه خداوندخواسته شده است، اما امسال این آرزو درشرایط خاص وحالت رقتبارفعلی نه تنها درکشورما، بلکه دربسیاری ازنقاط جهان وبخصوص بعضی ازکشورهای اسلامی مانند عراق ، لیبیا، سوریه، پاکستان، فلسطین وخاصتآ نوارغزه قابل بحث و تعمق بیشتربوده است. قضایائیکه دراین کشورها طی ماه های اخیربوقوع پیوستند همه وهمه حکایت ازتشدیدحملات سازمان یافته توسط تروریستان بین المللی وحلقات حمایت کننده آنان درمخالفت وضدیت با همه مسلمانان پاک تینت وعبادت کننده گان واقعی ذات حق تعالی بوده است. مردم سرزمین بلاکشیده ما که بیشترازسی سال رابا ناملایمات،خون ریزی، جنگ وده هامشکلات دیگرپشت سرگذاشته وهنوزآفتاب صلح و ثبات برسرزمین شان نه درخشیده است، هرعیدوجشن ملی شانرابه فال نیک گرفته وازدرگاه ایزدمتعال خواستاررسیدن به این آرمان بزرگ شده اند-گویا خداوندهم صدای ذجه وناله های این مردم دردمند را ناشنیده میگیرد وبجای رسیدن به خیروفلاح به درد وانده شان اضافه میکند. آخرچرا فقط ملت افغان و آنهم یک ملت متدین ومسلمان باید چنین خواروزاروبه اصطلاح هردم شهید باشد؟؟؟ جواب این سوال به دلایل ذیرمربوط میشود :

– برای اینکه این ملت دیگریک ملت واحدویکپارچه نیست وتخم نفاق وبدبینی ازجانب اجنبیان میان شان پاشیده شده است.

– برای اینکه این ملت بجای دوستی با دوستان واقعی خود به بهانه های مختلف دوستی بادشمنان راترجیح میدهد.

– برای اینکه این ملت متآسفانه قدرآرامش وسکون را طی سالهای جنگ وبدبختی ازیاد برده است.

– برای اینکه این ملت باجبروفشاربه جنگ وخشونت کشانیده شده است.

– برای اینکه سرزمین مقدس این ملت غیور به لابراتوارتحقیقات نظامی وناپاک ابرقدرت های جهانی تبدیل شده است .

– برای اینکه دشمن درهمه رده های نظامی وملکی دولت اش نفوذکامل پیدانموده است.

– برای اینکه میراث گندیده ادامه جنگ- یعنی خشونت،چوروچپاول،دزدی، آدم ربایی ،قاچاق موادمخدر،فساد اداری واخلاقی، رشوه ورشوه ستانی دربین این ملت به مود روزتبدیل گردیده است.

– برای اینکه این ملت به اشکال گوناگون به تفرقه اندازی وامتیازطلبی یکی نسبت به دیگرتشویق میگردد.

– برای اینکه این ملت قدرخدمتگذاران واقعی خودرا هیچ وقت ندانسته است.

– برای اینکه این ملت همیشه موردتاخت وتازوتجاوزات طولانی کشورهای بیگانه ،بخصوص همسایه های مداخله گرقرارداشته است.

– برای اینکه صداقت، ایمانداری ،وطن دوستی واحترام متقابل نسبت به یکدیگر میان این ملت ازبین رفته است.

– برای اینکه حق وخواست واقعی این ملت هرگزدرنظرگرفته نشده، برعکس معاملات وتجارت های سیاسی برسرزمین شان حکمروایی کرده است.

– برای اینکه بی قانونی ، زورگویی، تجاوزبرحق دیگران توسط زورمندان روح وروان این ملت را بیش ازحد افسرده ساخته است.

– برای اینکه ادامه ناامنی ، ترور،انتحاروکشتاربیرحمانه مردم توسط خارجیان ومزدوران حلقه به گوش آنان در رده های بلند دولتی صبروشکیبایی این ملت را ازبین برده است……

همه این مسایل وده ها دلایل دیگرباعث آن گردیده است که ما همیشه وبخصوص درایام خوشی و شادمانی مآیوس وغمگین میشویم . زیرا :

– ما بجای اینکه درایام خجسته عید به دیداردوستان واقارب رفته واز آنان عیادت کنیم ، برعکس برسرمزاراقارب ودوستان ازدست رفته خودمیرویم که توسط آدمکشان حرفوی همه روزه وحتی در روزهای عید به شهادت میرسند.

– مابجای اینکه مانندسایرمسلمانان جهان باصرف غذاهای لذیزومزه دارازآمدن عیدقربان لذت ببریم، برعکس مصروف جمع کردن گوشت واستخوانهای عزیزان خودمیگردیم که بازهم توسط همین مسلمان نماهای خارجی دراثرحملات انتحاری وتروریستی به شهادت میرسند.

– مابجای اینکه ازسربازان وسایرنیروهای دلیرامنیتی خویش بعدازانجام وظایف سنگین محاربوی در روزهای عید درمنازل خویش پذیرایی کنیم تاآنها جهت اجرای وظایف سنگین بعدی آماده گردند ، برعکس ما دنبال پیداکردن اجسادتکه شده وپاره پاره آنان درکوچه وپس کوچه های شهرو ده گشته ویاهم برای عیادت زخمی های این حوادث المناک به شفاخانه ها سرگردان استیم.

– ما بجای اینکه بامصارف کمتروکمک های انسانی دست تهی دستان، فقراء ،یتیمان وبیوه زنان کشورخودراگرفته ،حداقل در روزهای عیدقربان لقمه نام سیری برایشان آماده سازیم که خود یک عبادت بزرگ وحج اکبر است ، برعکس با پرداخت مخارج کمرشکن وقبول زحمات بی پایان بنام سفربه اماکن مقدسه تاخانه خدا به کشورهای بیگانه سفرکرده وپول های خودرا دراختیارخانواده های شاهی کشورهای عربی میگذاریم تا پسران واهل بیت شان به عیاشی بپردازند.

– ما بجای اینکه بدون کدام تعصب وتنگ نظری سیاسی واجتماعی ازشخصیت های ملی،سیاسی، فرهنگی واشخاص صاحب نظرودانشمندخویش درزمان حیات شان به قدردانی یادکرده،زحمات وکوشش های بی شایبه شانرا درنظرداشته وازنظریات نیک و تجارب کافی شان برای رفاه وآسایش ملت خویش استفاده نماییم ، برعکس آنانرا ازیادبرده، عیادت نمی کنیم، مگراینکه روزموعودفرارسد ومابعدازمرگ شان قدر آنانرا دانسته وباتدویرمحافل وگردهمایی های مجلل خودراازنزدیکان آنان جلوه داده وماتم میگیریم .

– مابجای اینکه جلوحادثه راقبل ازوقوع آن گرفته وآنرا به کمک نیروهای امنیتی درنطفه خنثی سازیم ،برعکس بعدازوقوع حوادث المناک وجانگدازنفوذ دشمن، کمبودتجهیزات وپرسونل امنیتی و ده ها موضوع غیرمنطقی را بهانه قرارداده وخودرا برائت میدهیم.

– مابجای اینکه بیشترروی منافع علیای کشوروذینفع بودن مردم خود درپروسه های ملی را تقویت بخشیده واز آن سرسختانه به دفاع بپردازیم ، برعکس منافع غرض آلود بیگانه هارا برهمه چیز برتری داده وهمیشه ازآن دفاع مینماییم .

– ما بجای اینکه بااستفاده ازامکانات سرشارمادی خویش درقسمت پائین آوردن موادغذایی برای هم میهنان خویش زمینه لذت بردن از ایام خجسته عیدرا فراهم کنیم ، برعکس بنام تجاروسرمایه دارملی؟! بالای مردم ظلم بیشترنموده وبا سوء استفاده داز رسم وعنعنات ناپسندوگذشته ارزش کالاهای تجارتی خویشرا بالابرده به سرمایه های غیرقانونی خویش می افزاییم .

– مابجای اینکه ازتجارب واندوخته های شخصیت های زنده ، صاحب نظران واهل خبره بشکل منطقی آن مستفید گردیم ، برعکس وقت گرانبهای خویشرا صرف یادبود ازگذشتگان ورفته گانی میکنیم که شاید تعدادی از آن مرحومان کوچکترین دستآوردی به نفع این ملت مظلوم نداشته اند. یعنی  بجای زنده ها واشخاص به درد بخورجامعه بیشتر مرده پرستی میکنیم……..

من درحالیکه مخالف این رسم وعنعنات پسندیده ویادبود ازگذشتگان وقهرمانان این مرزوبوم نبوده و آنرا ستایش میکنم ، ولی بایدگفت که اکثرآ دراین مورد اضافه روی میکنیم . درحالیکه مردم وکشور عزیزما دراین شرایط بغرنج سیاسی-نظامی ازما ومخصوصآ دست اندرکاران سیاسی کشورما توقعات دیگری دارند.

بلی عزیزخواننده گرامی!

ازنظراین قلم اینست دلایل موجه وکوتاهی که این ملت بیچاره بجای اینکه درروزهای عیدوایام خوشی بجای اینکه مانندسایرملت ها به سروروشادمانی بپردازد، برعکس منتظرخراب شدن وضعیت امنیتی، تشدید حملات تروریستی وانتحاری ازجانب دشمنان خویش،قتل وکشتاربیگناهان حتی دراماکن مقدسه بوده بجای پهن کردن سفره عیدی باغذاهای لذیزوگردهم آمدن اعضای خانواده ، دوستان واقارب، بر عکس دشمنان این ملت سلحشورگلیم غم وماتم را به خانه های شان هموارکرده وبه این طریق دساتیر باداران خویشرا که دشمنان واقعی این مرزوبوم اند- به انجام میرسانند. به این دلیل روزهای خوش عید به روزهای غم واندوه مبدل گشته ومردم ازآمدن چنین روزها به ترس وحراس می افتند. در خاتمه امیدوارم تا نیروهای بیدارامنیتی کشورتحت رهنمایی های خردمندانه رهبری دولت جدید- حکومت وحدت ملی بتوانندبه این مصیبت های طولانی ملت قهرمان ودلیرافغان نقطه پایان بگذارند، تا باشد مردم شرافتمندما باتجلیل شایسته ازاین روزهای ملی وجشن های شادی آفرین به سعادت ، آرامش ورفاه همگانی دست یافته ،همه روزهای شان عید وشب های شان برات باشد.

با احترام

نجیب الرحمن شمال

2 اکتوبرسال2014 میلادی / مطابق دهم میزان 1393

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.