یحیی دبیر: حق، اشعار منتخب

y1

حق

درملك من وتوگرفتن حق به قيمت جان بود
زآنكه سرنوشت ما دردست جاهل ونادان بود

اختيارفهم وعقل اهل خردپيش زورمندان بود…
دل به دان بستيم كه فقط نام مسلمان بود

بناى اسلام كه برعقل وخردودانش است
كجاى حركت ورفتارروى فهم وبينش است؟
درهرقدم بنگرى بجزخشونت نه نرمش است
حق بنده گان تلف نه درمغزسرسنجش است

احياى حقوق درين ملك كار، گران ميطلبد
سجاياى انسانى،جرآت وگذشتن زجان ميطلبد
مغزهاى منورنه سيه انديش،رهبركاردان ميطلبد
انتهاى مبارزه ومقابله دربرابربيخردان ميطلبد

حق وآزادى وترقى چرادربندجاهلان باشد؟
عصرتمدن پيشوايى چرابدست نادان باشد؟
خلق اسير،محتاج ودرمانده وياپريشان باشد
زمان طلبدكه نه سرنوشت درگروايشان باشد

اهل علم وهنروفهم ازظالم وستمگرجداشويد
بهررهايي ازچنگ سياهى وظلمت همصداشويد
ازترقى وپيشرفت مانديم عقب، دگريك نداشويد
يكى ومتحدبهراحياى حق بايكديگرهمنواشويد

دبير٢٠١٤ مراكش

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.