دیدگاه ها واصول اندیشوی حزب متحد ملی افغانستان

32

– افغانستان کشوری مستقل، واحد و یکپارچه، دارای حاکمیت وغیرقابل تجزیه است. منافع ملی ومصالح علیای کشور یعنی آزادی و استقلال، حاکمیت ملی، وحدت وهمبسته گی ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی، رفاه وخوشبختی هرافغان، اعتباربین المللی افغانستان وتلاش در راه تأمین شرایط مساعد داخلی وبین المللی برای تحقق این آرمان ها، مضمون میهن دوستی وآماج های اساسی مبارزۀ حزب متحد ملی افغانستان راتشکیل میدهند.

ـ اسلام دین مقدس مردم افغانستان است. حزب ما از توسعۀ امکانات و آزادی در اجرای مراسم دینی برای مسلمین و پیروان سایر ادیان حمایت میکند وبا موارد سؤ استفاده ازدین ومعتقدات دینی به خاطر مقاصد سیاسی، گروهی وشخصی مخالف است.

ـ حزب ما سازمان تجدد گرا، تحول طلب، دموکراتیک، ترقیخواه و طرفدار عدالت اجتماعیست. با افراط چپ وراست وخشونت سیاسی در هر شکل آن مخا لف است و حل تضاد های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تنها ازطریق مسالمت آمیز، قانونی و علنی و از طریق جلب مردم به اندیشه ها و سیاست های ترقیخواهانه و دادخواهانه ممکن میداند.

ـ حزب ما سازمان مستقل است وبه جنبش دادخواه، مترقی، و دموکراتیک وطن ما تعلق دارد. حزب ما به همۀ مردم افغانستان تعلق دارد و خاستگاه اجتماعی آن را اقشار وسیع مردم، اعم از روشنفکران، متخصصان و کارمندان دولتی و خصوصی، مدیران، معلمان و استادان، اقشار میانه حال روستایي و دهقانان، روحانیون وطن دوست، کارگران، پیشه وران، کوچیان، مالداران و متشبثین تشکیل میدهند.

ـ حزب متحد ملی افغانستان در اطراف اندیشه ها و آرمانهای جنبش تجدد طلبانۀ سدۀ پیشین کشور ما سازمان می یابد که در طی این سده، سنت غنی مبارزه برای آزادی، دموکراسی، جمهوریت و عدالت اجتماعی را در کشور ما پی ریخت و تلاش برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ما را در مرکز تعهد جانبازانۀ خود قرار داد. حزب ما ازین گذشته الهام میگیرد، بی آنکه در صدد احیای سازمانها و جنبش های متعلق به گذشته باشد. حزب ما به سنن پر افتخار این جنبش ها ارج میگذارد، برای حفظ و تحکیم دستاورد های آن سعی میورزد، از تجارب آن می آموزد و می کوشد که سیاست ها و عملکرد های خود را با واقعیت های مسلم جامعه، تحولات جهانی و روان جامعۀ ما عیار سازد.

ـ حزب متحد ملی افغانستان حزب تحولات اجتماعی به نفع توده های مردم است. عدالت اجتماعی آرمان ماست. حزب برای توزیع عادلانۀ ثروت ها و درآمد های ملی، عدم تمرکز قدرت و ثروت در دست حلقات محدود مبارزه میکند. حزب متحد ملی افغانستان حزب مردمی است و در دنیای کار و زحمت ریشه دارد. اصلِ فعالیت حزب را درین عرصه، تلاش برای ازدیاد سهمی تشکیل میدهد که در توزیع عواید اجتماعی، به کار تعلق میگیرد. حزب برای فرصت های برابر در اجرای مسؤولیت های اجتماعی برای لایه های مختلف مردم، برای دسترسی به تأمینات اجتماعی، برای رفع نیازمندی های اقشار کم درآمد جامعه و برای کاهش فاصله های اجتماعی مبارزه میکند. عدالت اجتماعی، دموکراسی وآزادی باهم پیوند منطقی وارگانیک دارند. انسان زمانی آزاد است که از فقر و ستم اجتماعی رهایی یابد ودموکراسی زمانی ریشه میگیرد که با عدالت اجتماعی توأم گردد.

ـ حزب متحد ملی افغانستان انسان را آزاد و خردمند میشمارد و در خدمت سازماندهی حیات سیاسی ما بر مبنای تعهد شهروندانۀ مردم افغانستان قرار دارد. حزب متحد ملی افغانستان همه امکانات خود و متحدین خود را در راه نهادینه ساختن دموکراسی و ایجاد و توسعۀ فرهنگ تفاهم و جدل دموکراتیک، ایجاد نظام وساختار دولتی مبتنی بر اصول مردم سالاری، تأمین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان افغانستان، رشد وانکشاف نهاد های جامعۀ مدنی بسیج میکند.حزب ما حزب دموکراسی اجتماعی است و دسترسی به بازگشت ناپذیری حیات سیاسیِ دموکراتیک را صرفا از طریق ارتقای سطح زنده گی مردم میسر میداند. حزب متحد ملی افغانستان بر آزادی و انسان آزاد متکی است. آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه. حزب ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزش های ملی و سرتاسری تلاش می ورزد وبر علیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم، محل، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جنس، موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد.

ـ حزب متحد ملی افغانستان در راه تساوی حقوق سیاسی، اجتماعی و مدنی زنان با مردان مبارزه میکند. نقش مؤثر و رهبری کنندۀ زنان را در صفوف خویش به طور مستمر ارتقا می بخشد. از جنبش زنان در همه ابعاد و ترکیب های آن، برای حصولِ حق برابر، دستمزد برابر برای کار برابر، منع خشونت، محافظت قانونی برابر و قضای برابر حمایت میکند.

ـ حزب متحد ملی افغانستان برای اعمارجامعۀ دموکراتیک، مدنی، پیشرفته وعادلانه بر پایۀ همکاری، وحدت عمل واتحاد سیاسی نیروهای تجددگرا، ملی- دموکرات، ترقیخواه وعدالت پسند جامعه در یک جبهۀ وسیع ضد ارتجاع، ضداستبداد وضد عقبگرایی، مبارزه میکند. حزب متحد ملی افغانستان ، حزب وحدت، اتحاد، همسویی و همکاری سازمانها، محافل و شخصیت های پیشرو، دادخواه و دموکرات کشور ماست. عوامل پراگنده گی در گذشته را مانع همسویی و مبارزۀ مشترک در امروز نمیداند. میخواهد حلقۀ وصل و وجدان مشترکی باشد که از برکت آن همۀ گره ها در راه اتحاد بزرگ ترقیخواهان و دموکرات های وطن ما باز میشود.

ـ حزب متحد ملی افغانستان ، حزبِ وطنِ واحد است. افغانستانِ ما را نه تجمع میخانیکی اقوام، زبان ها و هویت هایِ رقیب، بلکه میثاقی تاریخی برای همزیستی، همرزمی، کار مشترک و ریشه گیری فرهنگ مشترک میداند. برای حزب ما، افغانستان به همه اقوام، فرهنگ ها، زبان ها، ادیان و مذاهب آن تعلق دارد. حزب متحد ملی افغانستان، افغانستانِ ما را تجمع انسان های آزاد، زبان های در حال رشد و فرهنگ های بالنده میداند. حزب ما از انتقال وسیع قدرت تصمیم گیری و حق انتخاب به محلات حمایت میکند. حزب متحد ملی افغانستان برای انکشاف متوازن ملی، برای تقسیم عادلانۀ امکانات انکشافی در بین مناطق و ولایات کشور، برای رشد فرهنگی همه هویت های قومی، زبانی و مذهبی کشور و برای دیالوگ و مبادلات شهروندانه بین این هویت ها تلاش می ورزد. افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها اعم از پشتون، تاجک ،هزاره ، ازبک، ترکمن، نورستانی، پشه یی، بلوچ وسایر اقوام ساکن این کشور است. آب، خاک و ثروت ها، افتخار وعظمت افغانستان به همه مردم این کشور متعلق است. برداشت ما از وطن واحد اینست که درین سرزمین، همۀ شهروندان در برابر قانون مساوی ودارای حقوق برابر مدنی- سیاسی، اقتصادی واجتماعی هستند. مبارزۀ ما برای وطن واحد متوجه تحقق این اصل با اتکا بر تمامی خلق ماست. حزب ما همه مظاهر قوم گرایی و خصومت قومی، قبیله یی، محلی، زبانی و مذهبی را نفرت انگیز ترین پدیده های ضد بشری میداند و بر علیه آنها مبارزه میکند.

ـ ما در دورانی زنده گی میکنیم که سرنوشت هر کشوری با سرنوشت مجموع بشریت گره خورده است. بهم پیوسته گی فزایندۀ جهان از یکطرف و تضاد های روبه تزاید درمناسبات بین المللی از جانب دیگر، ویژه گی جهان کنونی را تشکیل میدهد. کشور ما با داشتن موقعیت ویژۀ جیوستراتیژیک خود بمثابۀ نقطۀ تلاقی منافع، اهمیت خود را در مناسبات بین المللی حفظ کرده است. حزب متحد ملی افغانستان، مدافع حاکمیت افغانها بر سرنوشت سیاسی شان، مدافع تمامیت ارضی و استقلال وطن واحد ماست. برای بسیج همه سازمانها، محافل و حلقات سیاسی و جامعۀ مدنی افغانستان در جهت فراهم ساختن شرایط تأمین حاکمیت ملی افغانها تلاش می ورزد. بدین منظور، حزب متحد ملی افغانستان، سمتدهی تأخیر ناپذیر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت وکمک های خارجی را به سوی ثبات و مصئونیت اجتماعی مردم، اجتناب ناپذیر میداند. سیاست فعال اعتماد سازی با همسایه گان و کشور های منطقه و پیوند های عمیق اقتصادی و فرهنگی با این کشور ها را ضروری می شمارد.

حزب متحد ملی افغانستان در حالیکه به حفظ هویت افغانستان به حیث کشور غیر منسلک تأکید دارد، برین باور است که اشتراک فعال در حل مسایل جهانشمول وهمکاری های بین المللی و منطقوی به اعتبار کشور ما میافزاید.

ـ حزب متحد ملی افغانستان، حزب همبسته گی بین المللی است. خود را در مبارزۀ مردمان سایر کشور ها برای ترقی، حق و عدالت، سهیم میداند و برای نظم عادلانۀ بین المللی، همکاری و همسویی خلق ها فعالیت میکند. حزب متحد ملی افغانستان در مناسبات بین المللی از اصول همکاری وهمبسته گی بین المللی در راه صلح و امنیت جهانی ،آزادی ودموکراسی، برابری وتساوی حقوق ملل واستقرار نظم عادلانۀ اقتصادی بین المللی پشتیبانی میکند.

ـ حزب متحد ملی افغانستان ، حزب پیشرفت اقتصادی و انکشاف وطن ماست. حزب ما از سمتدهی اجتماعی اقتصاد بازار حمایت میکند و در حالیکه اقتصاد بازار را ـ و نه نسخۀ لجام گسیختۀ بازاری یی را که در حال حاضر بر کشور ما تحمیل میشود ـ واقعیت عینی سازماندهی کنونی حیات اقتصادی ما میداند، بدین باور است که انسان و خوشبختی او باید در محور هرگونه سیاست اقتصادی قرار داشته باشد. نسخۀ اقتصادی جاری با تمرکز قدرت سیاسی و بی عدالتی اجتماعی، بیکاری مزمن، پول پرستی ، جنایت ، بحرانهای اخلاقی و معنوی، تخریب علایق و عواطف انسانی و فروپاشی خانواده و محیط زیست توام است. بناً حزب ما خواستار ارتقای نقش اقتصادی دولت، کمک به بخش خصوصی در اشتغال آفرینی، نظم دهی بازار، تقویت سکتور غیر کالایی و بسیج تمام ثروت های مردم افغانستان برای پیشرفت و خوشبختی وطن ماست. حزب ما از اعادۀ اقتدار دولت در عرصۀ انکشافی یعنی پایه گذاری دولتی که نقش طبیعی خود را در ادارۀ اقتصادی، انباشت مهارت های کاری، ایجاد اشتغال و پیریزی زیربنای اقتصادی ایفا کند و تمام امکانات ما را از بخش خصوصی گرفته تا سرمایه گذاری عامه بسیج نماید و سازمان دهد، حمایت میکند. حزب متحد ملی افغانستان با توجه به عقب مانده گی شدید اقتصادی افغانستان ونیاز به استفاده از ظرفیت های همه سکتور های اقتصادی و جلب سر مایه گذاری های خارجی جهت رشد سریع نیروهای مولده و ترقی علمی، تخنیکی و فرهنگی، از فکتور مداخلۀ فعال دولت وبرنامه ریزی انکشاف اقتصادی واجتماعی بخصوص در مراحل احیای مجدد زیر بنای اقتصادی وایجاد شبکه های تأمینات اجتماعی ورقابت سا لم میان سکتورهای مختلف پشتیبانی میکند.

ـ حزب متحد ملی افغانستان، حزب اعتلای فرهنگ و آموزش مردم است. از آفرینش فرهنگی آزاد و چندگرا حمایت میکند. آموزش و آموزش مسلکی را مهم ترین وسیلۀ عروج اجتماعی مردم، ایجاد شهروندان آگاه و توسعه و نهادینه شدن دموکراسی در وطن ما میداند. حزب متحد ملی افغانستان طرفدار بازسازی وعصری سازی تعلیم وتربیه ونهاد های فرهنگی مبتنی بر ترویج ونهادینه ساختن خرد گرایی وروشنگری میباشد.

– اصول کلیدی تشکیلاتی و سازمانی حزب متحد ملی افغانستان را دموکراسی گستردۀ درون حزبی، وحدت مرامی و تنوع نظریات قبل و بعد از اتخاذ تصمیم، عضویت انفرادی، رهبری جمعی ومسئولیت فردی، انتخابی بودن همه ارگانها از بالا تا پائین مبتنی بر اصل نامزدی آزادِ اعضا، توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری، تشکیل میدهد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.