نجیب الرحمن شمال: بازی دیگرپاکستان

na

قسمیکه به همه شماعزیزان معلوم است با ادامه جنگهاییکه بیشترازسی سال دروطن ما ادامه دارد وهمه روزه جان دهها هم میهنان مارا میگیرد تعدادزیادی ازکشورهای بزرگ جهان وهمسایگان کشورما مستقیمآ دست داشته وبیشترازهمه کشورپاکستان ازاین وضع بوجودآمده استفاده برده و هرگزخواستاربرگشت صلح وامنیت درکشورمانیست. سیاستمداران جابراین کشورباپیش گرفتن سیاست خشونت آمیزوتجهیزوآرایش نظامی گروه های تروریست ودهشت افگن درخاک خویش عملآ علیه مردم وکشورما قرارگرفته ، هیچگاهی از راه صداقت وراستکاری درراستای تآمین صلح در کشورما گامی نبرداشته، بلکه سیاستمداران کشورمارا به تمسخرنشسته اند. گاهی به بهانه موجودیت کفروالهاد، زمانی هم به بهانه کمک به مردم مسلمان افغان وهرچندگاهی به بهانه های مختلف دیگر خودرابازی گراصلی میدان جلوه داده وبدین ترتیب میلیاردها دالرکشورهای شرقی وغربی را حیف و میل نموده است. به همگان معلوم است که این سیاستمداران محیل واستفاده جوکشورپاکستان را به مرکزتربیه تروریزم بین المللی تبدیل نموده و ازآنجا نه تنها صلح وامنیت را درکشورما، بلکه درمنطقه و حتی درجهان به مخاطره انداخته اند. باکسب افتخار!؟ پناه دادن به بزرگترین تروریست جهانی یعنی اسامه بن لادن درآنکشورتا وقت قتلش همه جهان را فریب داده وبه مسخره گرفتند. وقتی آن سناریوبا وقاحت وشرمساری این سیاستمداران محیل وفریبکاربه پایان رسیدواعتباربین المللی این کشورصدمه بزرگ دید- ازآن پند نگرفته با پنهان کردن مرگ یکی دیگرازتروریستان خطرناک بنام ملا عمرکوربازی دیگری را راه انداخته ، متآسفانه سیاسیون ماراهم تاهمین چند روزهم فریب داد که ارسال پیامی ازنام جناب ایشان عنوانی حکومتداران فعلی ومردم ما بمناسبت عید سعیدفطررا همه بخاطرداریم. واما عکس العمل شخص رئیس جمهورکشورما نسبت به این اعلامیه دروغین خیلی محتاطانه وبی نهایت خوش باورانه بود که خودقابل سوال است.

ضربه خوردن بیشترکشوروقربانی گرفتن بیشمارمردم بیگناه ونیروهای امنیتی کشورما درشرایط امروزی قسمیکه بارهاگفته ام ،با تآکیدمیگویم که ناشی ازهمین خوش باوری های بی حد وبی اندازه تعدادمشخصی ازسیاسیون ما دراتخاذ تصامیم پشت پرده میباشدکه همیشه ومکررا فریب این جنایتکاران را خورده ، راه های رسیدن به صلح وامنیت را مسدودساخته وفاصله میان مردم وحکومت را بیشترازهروقت دیگرتقویت نموده است. هرزمانیکه کوچکترین راه ویا امیدی برای رسیدن به صلح پدیدارگشته بازهم همین سیاسیون استفاده جوی پاکستانی به بهانه های مختلف مانع این پروسه گردیده وآنرا به ناکامی سوق داده اند. همین دو هفته قبل بازهم حکومت خوش باوروحدت ملی ما هیئت مکملی را جهت مذاکره با به اصطلاح نماینده های طالبان به پاکستان فرستادند وازبه اصطلاح نتایج بدست آمده در دور اول مذاکرات خیلی خوش باورانه استقبال کردند.ولی امروز(30 جولای 2015) پخش خبرمرگ آدمکش حرفوی ملاعمراین حقیقت را یکباردیگرروشن ساحت که مردم ودولت ما نه تنها با کدام گروهک ساخته شده بنام طالب یاکس دیگر، بلکه عملآ باکشورتربیت کننده تروریزم بین المللی یعنی پاکستان درگیرجنگ اند . اماچرا این مطالب همیشه توسط اشخاص معلوم الحال برعکس جلوه داده شده وحقیقت به اذهان عامه مردم نمیرسد؟؟؟ اینکه ملاعمرچه دوسال قبل ویاچه امروزمرده یا ازبین برده شده باشد چه تآثیری بالای مفکوره “طالبانیزم” خواهد داشت ؟؟؟ آیا اشخاص دیگری که پیرواین راه وروش غیرانسانی اندازموضع غیرمنطقی شان دربرابرملت و کشورماتغییرخواهدکرد؟؟؟ یا اینکه بازهم مانندهمیشه به دلقک بازی های این شیاطین فریب خورد وبازهم خوش باورانه قبول کرد که دیگر بارفتن یک جنایتکاروقاتل مردم ما جنایتکاروقاتل دیگری وشایدهم تندروتری ازجانب کشورهای ذیعلاقه دراینمورد پیش بینی شده است. چه کسی تاحال با استفاده ازنام یک مرده وآنهم یک جانی خطرناک باحیات وسرنوشت مردم ما بازی کرده است؟؟ ازجانبی هم کشورهای ذیدخل دراین مسئله این گروهک تروریستی (طالبان) را چنان فریب داده وبه تمسخر گرفتند که سالها آنانرا ازنام مرده شان ترسانده وآن بی عقلان بدون اینکه کسی رهبرشانرا دراین سالهای اخیر ازنزدیک دیده ویا حداقل تصویری از او پخش کرده باشد آنارا به زیردهل حامی اصلی شان یعنی پاکستان رقصاندند.

حالاهم به زودی افشاگردید شخص دیگری بنام ملا اخترمحمدمنصور بجای ملاعمربه اصطلاح رهبر این گروه تروریستی تعیین گردیده یکباردیگرمذاکرات صلح میان دولت وطالبان را ردنموده به خبر صوتی ایکه ازجانب این قائم مقام درصفحه فارسی بی بی سی پخش گردیده چنین اظهارداشته است :    “مذاکرات صلح “تبلیغات دشمنان” است و طالبان تا استقرار یک “نظام اسلامی” به “جهاد” در افغانستان ادامه خواهد داد . رهبر جدید طالبان در این نوار با تاکیدهای پی در پی بر “اتحاد” طالبان می‌گوید: “حرف‌های دشمنان که این روند صلح است، روند مذاکره است یا فلانی روند است، تبلیغات دشمنان بسیار زیاد است. آنها این تبلیغات را با مصرف پول از طریق رسانه‌ها و شماری از علما انجام می‌دهند تا سلسله جهاد را تضعیف کنند و اتفاق را از بین ببرند.”

آقای منصور افزود: “ما به این چیزها توجه نمی‌کنیم و نه به مذاکرات صلح ونه به این چیزها گوش می‌کنیم. این جهاد تا زمانی ادامه می‌یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود.”

پس وقتی چنین باشدو این گروهک خودساخته غربی ها وتحت حمایه مستقیم آنان ، کشورهای عربی وپاکستان کی ها اند و تا کی وچه زمانی دست به اینکارها زده وسران حکومت افغانستان را فریب میدهند؟؟؟ موضعگیری خصمانه وضدانسانی آنان همیشه وهرلحظه برای مردم سلحشورما آشکارشده وبه حقایق تلخ نزدیک ونزدیکترمیشود.جالب اینکه تعدادی ازپیروان به خواب رفته این گروه که تازه به این حقیقت ننگین پی برده اند با برگذاری خواندن نماز جنازه غیبی بنام ملا عمروتدویرمحافل سوگ واری وفاتحه خوانی درمناطق مختلف کشوردست زده اندکه متآسفانه تعدادی از اراکین دولتی هم دراین محافل شرکت نموده اند پس معلوم وآشکاراست که این جنابان درهرسطحی که کارکرده اند جاسوسان معلوم الحال همین گروه تروریستی ودشمنان اصلی مردم افغانستان بوده وهمیشه اهداف طالبانیزم را دربین مردم همه عالی جنابان بعهده داشته وخواهند داشت. دراین وضع رقتبار واسفناک فعلی یکبار دیگرازدست اندرکاران صادق دراین دولت خواهشمندیم تا موضع اصولی وانساندوستانه شانرا نسبت به مردم وکشور شان معین وروشن ساخته ، با اتکا به اراده خداوندوپشتیبانی بیدریغ مردم عذاب دیده خویش وگوش دادن به صدای وجدان های بیدارجامعه جلواینهمه بازی های شیطانی کشورمداخله گروسیاسیمداران بی شرم پاکستانی را گرفته، با هرامکاناتی که دراختیار دارند درکنارمردم خویش قرارگرفته ، مانع تطبیق این توطئه ها شده و درافشای چهره های کثیف این بازی کنان شیطانی دین ملی ومردمی شانرا ادا نمایند.

ومن الله توفیق

نجیب الرحمن “شمال”

2 اگست 2015 / مطابق 4 اسد 1394

 

منبع : سایت فارسی بی بی سی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.