احمد سعیدی : 1 حمله بوزینه های جنگل به جان من 2خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگیدند وبرای هیچ کشته شدند

 

 saiedi

خطاب به آنانیکه برای هیچ جنگید ند وبرای هیچ کشته شدند.

 

هنگامه مرگ مبهم رهبر افسانوی طالبان نا آگاه افغانستان یکبار دیگر نشان داد که برخی مردم افغانستان وحتی قشر تحصیل یافته میتواند به هیچ اقتدا کند و برای هیچ قربانی بدهد وسر انجام هر ارزش را با هیچ معا مله کنند.با گذشت دو سال از مرگ ملا عمر پیروان بی خبرش هزاران انسان بی گناه را بدون اینکه بفهمند از کی پیروی میکنند به شهادت رساندند وصد ها عضو وپیرو خود شان هم بکام مرگ رفت.اگر ازین گروه وابسته پرسان شود شما به حکم واچازه کدام مرجع شرعی دست به جهاد زده اید میگوید ملا عمر مجاهد آخر کس نیست پرسان کند کجاست ملا عمر؟ حالا هم باور نمینید که شما به دستور بیگانه عمل میکنید ملا عمری وجود ندارد واین شما ئید که به شر شر ریگ تفنگ میزنید ودنیا وآخرت خودرا تباه میکنید.حالا دیگر استدلال نمیخواهد که به طالبان مزدور گفته شود که شما به امر امیر المؤمنین نه بلکه به دستور همین استخبارات اجنبی جنگیده اید واگر منکر اند درین دوسال به حکم ودستور چه کسی جنگیده اند در حالیکه نا یب وجا نشین ملا عمر هم تا حال تعین نشده پس مسلماٌ امیر شان همان استخبارات است واگر چنین باشد تا پاکستان زنده باشد امیر ورهبر ایشان نمی میرد. هر روز یک امیر برای شان میتراشد .ایشان را من حیث ارزان ترین عسکر علیه افغانستان جنگ میدهد.

زهر دم مار:بلی در شرائیکه همه مصروف خواندن فاتحه ملای موهوم ملا عمر اند باز هم عدۀ از استخبارات وحلقات معلوم الحال پول میگیرند وبنام طالب فعالیت میکنند.طرح حمله ترو رستی بجان این حقیر از طرف افرا دیکه از استخبارات منطقه ودلالان داخلی مزد گرفته اند شبیه زهر دم مار است که هنگام مرگ به هر طرف تکان میدهد ولی بفضل الله این زهر در کالبد خشک وگندیده آزدهای زمان می خشکد وسر موی از منادیان حق وعدالت کم نمیکند.من را عقیده بر آن است آنچه برای بشریت مفید است در زمین زمین باقی میماند وآنچه بیهوده چون حباب روی آب با یک تکان وشمال میتر کد واز بین میرود ولی من نه آن بیدم که از باد وشمالی چون حمله ترورستان وحشی جبون وبزدل بترسم ومن نقد عمرم را بکف گرفته ام تا شمعی شود پیشا پیش روی کسانیکه در جستجو حق اند وعلیه خرافات وبیعدالتی وارتجاع می رزمند.من از روز ها ئیکه محترم استاد عبدرب رسول سیاف در خیمه لویه جرگه گفته بود دیگر ملا عمری نیست و پیام های وی در وزیر اکبر خان کابل نوشته می شود و همچنان جناب رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در مجلس ولسی جرگه گفته بود ملا عمر فوت کرده میدانستم این دو شخصیت وطن دوست و اگاه بیهوده سخن نمیگویند واشخاص وطندوست وخدا پرست واقعی اند ویقین داشتم حر ف های شان بدون دلیل نیست وحالا هم فرض خود میدانم تا یکبار دیگر از آقای نبیل تشکر کنم که توطئه گران خشن ومزدور را که قصد جان من را داشته اند تشخیص ودر اسرع وقت دستگیر و پلان شوم ایشان را نا کام ساخت ومن حیث فرزند این میهن از خدماتش تقدیر مینمایم.

درامه مضحک صلح : حضور عبد الحکیم مجاهد وچند تن دیگر را که به قاتل ملت مجلس تر حیم گرفتند در شورای عالی صلح افغانمستان یک اهانت بزرگ به تمام ملت رنجدیده افغانستان خصوصا نیرو های امنیتی میدانم چون این شخص ملا عمر را بخاطر کشتن وبستن وسوختاندن نیرو های حامی دولت مجاهد و وشخصیت تا ثیر گزار در تاریخ افغانستان خواند وجنایت هایش را مشروع خواند من تا کید میکنم که با یست این اشخاص مجازات شوند وبر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان که حامیان ودوستداران ملا عمر را منکوب وسر کوب کنند باید پرسیده شود چرا شما به این ملت بزرگ تو هین میکنید.لذا ادامه درامه گفتگو های صلح نشانه چیست؟ اینکه صلح با کیست وجنگ با کیست؟…آ نا نیکه می جنگند میگویند نمیخواهیم حرفی از آدرس حکومت کابل بشنویم…مسلما گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان حکومت افغانستان را برسمیت نمیشناسند واما این حکومت کابل است که ضمن محکوم نمودن هرگونه اظهارات و تلاش ها برضد مذاکرات صلح، همانند گذشته، به تأمین صلح باعزت، عادلانه و پایدار به عنوان پسندیده ترین راه برای جلوگیری از ریختن خون شهروندان و ویرانی بیشتر کشور و تحکیم استقلال ‎ طرف ها می خواهد تا در این راستا همکاری صادقانه نمایند. تا عناصری که خواهان اخلال این روند اند، در رسیدن به اهداف شان با ناکامی مواجه شوند .خوب کسانیکه طی ده سال یک قدم هم بسوی صلح پیش نر فته اند کدام دست آورد را دارند که از اخلال میترسند.من تعجب میکنم که این دولت تا چه وقت مشکوک میزند وبر ابهامات تکیه میکند وچهد سودی دارد.

صلح بی تعریف وبی هدف:اینکه حکومت افغانستان به ادامه مذاکرات صلح پا بند است باید برای مردم روشن بگوید صلح چیست وبرای چیست صلح با چه قیمتی وبخاطر رچه واینکه با چه کسانی صلح میکنند واین شخصیت های طرف صلح چه کاره اند. حدود ده سال از تشکیل شورای عالی صلح میگذرد تا هنوز هیچ بر نامه اجندا وهدفی برای ادامه مذاکرات صلح طرح نشده واینکه طرف صلح کی ها اند تا دو روز قبل ملا عمر بود وبا اعلامیه روز عیدش افتخار کردند واحسن گفتند وحالا که معلوم شد ملا عمری نبوده وایشان به ایماء واشاره دیگران به کله دویده بودند باید کمی بشر مند.حالا باید بگویند خاست طالبان چیست واز ما چیست واختلاف نظر در کدام موارد وجود دارد.بناءٌ از دولت میخواهم با راه اندازه کمپاین های تبلیغا تی برای طالبان نا آگاهد بفهمانندد که مرگ شان عبس وآرزو شان راه به گور میبرد.

پیام من برای ستون پنجم: تروریستان در داخل نظام شما میدانید که ملت افغانستان دیگر آن ملتی نیست که تضمیم بگیرد چون ملت را هم به رشوه وفساد آموخته ساخته اید کسیکه خودش رشوت بگیرد علیه رشوت مبارزه نمیکند.امروز ملت هنگام انتخابات از تمام کاندیدان رشوت میگیرند ونماینده های شان در پارلمان از حکومت رشوت میگیرد ودر مجموع همه مردم رشوت میگیرند در چنین وضعیتی نمیشود انتظار داشت گروه ویا جماعت حق طلب وخدای جو یافت میشود که دست به مبارزه بزنند..بناءٍ از ستون پنجم در درون نظام میخواهم ازین جنایات وتلبیس های ابلیس مابانه دست بر دارند واز سقوط افغانستان به پرتگاه نا بودی جلو گیری کنند والا روزی این ابر های سیاه از پیش روی افتاب عدالت دور خواهد شد وگرمی اش همه مکروبهارا خواهد سوختاند ازین خوشباوری مدتی کوتاهی سود میبرید وملتی آزاده پیدا خواهد شد که آلوده نباشد وجرآت کند با یک انقلاب وتوفان خشمگین همه خس وخاشاک را از سر راه خود دور سازد.

در مورد حمله بوزینه های جنگل به جان من

درود و سلام بر همه عدالت خواهان روی زمین و همه آنهائیکه از خدا می ترسند و به حساب و کتاب پس از مرگ اعتقاد  و ایمان دارند. خدا همه مان را آفریده و حفظ میکند.

در همه جای دنیا از اول تاریخ تا به امروز  مبارزه انسان های تحت ستم بر علیه انسانهای ظالم و ترویستان ستمگر وجود داشته است.  مبارزین حقیقی و در کنار آنها  خائین وطن فروشان فرصت طلبان و سوء استفاده گر ها هم در نقش های تروریستان و آدم کشان حرفوی وجود داشت راه مبارزه یکی از دیگری جداست  در همه ادوار و در همه صحنه های مبارزاتی این حقیقت روشن بوده است. امروز در صحنه مبارزه عدالت خواهانه ای فرزندان صدیق وطن هم با زمام داران تنبل و بیکاره هم با منافقین سفاک پیشه ای شان ترور و انشقاق است. چند قبل دشمنان سوگند خورده ای مردم افغانستان قصد تررو من را داشتند به این امید که صدای عدالت خواهانه ام را برای همیش خاموش سازند. خوشبختانه سپاهیان گم نام ریاست امنیت ملی افغانستان تحت رهبری آقای رحمت الله نبیل دستان کثیف بیرون آمده از آستین جهل و خرافات را به وقت و زمانش کوتاه نمودند. در حال حاضر ظاهرا تشویشی ندارم و همه چیز رفع نگردیده در شرایط موجود در داخل افغانستان نه تنها من بلکه همه عدالت خواهان با  چنین وضعی روبرو هستند، یعنی در نظام موجود گروه بنام ستون پنجم که دلالان یا سخن پردازان گروه انتحاری ها و انفجاری گفته می شوند و باید آنها را منافقین خطاب کرد در ظاهر امر بنام های مختلف در مقام ومنزلت های مختلف در صحنه نظام موجود دست بنلد تر دارند و در تصمیم گیری ها گفته حتی حرف اول را میزنند بعضی ها در مسند صلح نشسته اند و ادعا دارند که میخواهیم با ظالم مبارزه کنیم و کشور را صاحب صلح و امنیت سازیم اینها دروغ می گویند حالا باید با عقل سلیم بعد از مرگ ملا عمر و حامیان سوگوار آن این توده های مظلوم دیگر در افغانستان که هر روز قربانی انتحار و انفجار میشوند. درک کرده باشند بعد از این باید مسلمان را از منافق و صادقین را از مدعیان دروغین و فرصت طلب و دنیا پرست تشخیص دهند و به طرفداری از مسلمانان حقیقی و صادق به پردازند وگر نه  باز آش همان و کاسه همان خواهد بود و ظالم بر مظلوم و ادعای دروغین مسلمانی خواهد کرد. خدا نا خواسته بر اسلام حقیقی مسلط خواهد شد. در حال حاضر طی چند هفته اخیر پرده های از روی بعضی ها پاره شده است و در کشور ما این مقابله صادقین و کاذبین  در حقیقت روشن تر شده است. باور دارم که خداوند عادل است و در نظام  این دنیا آهسته آهسته پرده های دروغین پاره می شوند و سیاه رو ها سیاه تر میگرددند. با درک این حقیقت اهل حق و اهل باطل به وسیله رفتاری که از خود نشان میدهند از یکدیگر جدا می گردند و اهل حق  که همان طرفداران و حامیان عدالت انصاف هستند انشا الله پیروز میشوند و اهل باطل هم که همان طرفداران انتحار ظلم و استبداد هستند یکجا با ستون پنجم که در داخل نظام تشکیل داده اند راهی جهنم می گردند،  و در این صحنه جدال بین  حق و باطل هرکسی مختار است که در صف یکی از این دو جناح قرار بگیرد و فعالیت کند  و اقامت گاه نهائی و ابدی  خود را که جنت یا جهنم خواهد بود با اعمال و کردار خود تعیین نماید.

حالا ما میگوئیم که انتحاریان و حامیان شان در داخل نظام که از چندی بدینسو بخاطر مرگ ملا عمر در گلیم غم نشستند و یکی از مشاورین ارشد رئیس جمهور ارگان های امنیتی را می گوید حق ندارید از عزا داری برای ملا عمر جلو گیری کنید اینها نیز ظالم متعصب و تبعیض طلب ضد عدالت اند، اینها به دستور استخبارات پاکستان اینها زندگی مردم مسلمان افغانستان را در سرزمین شان بشدت نا امن و عملا  تبدیل به جهنم کرده اند  و افرادی  را بر سرنوشت شان بخاطر آوردن صلح مسلط کرده است  که ذاتا به صلح باور ندارند و دور از امکان نیست که عده ای از این ها با ترورستان همگام نباشند، بعضی از اینها شاید  دزد و چپاولگرو اهل ظلم  نیز باشند و هیچ میانه ای با عدل و انصاف و منطق و صداقت و انسانیت در قلب خود نداشته باشد و برنامه اینها بطور وضوح  نشان میدهد که در پی نابودی کامل ملت افغانستان منحیث کشور مستقل هستند علاقمندی دارند تا افغانستان صوبه ای پنجم پاکستان گردد.

با افتخار و سر بلندی به اطلاع همه مزدوران بیگانه رسانیده میشود که مردم افغانستان حقیقت را درک کرده اند که مرده ای یک گروه اضافه تر از دو سال پنهان نگه داشته می شود و بنام آن استخبارات پاکستان توسط مزدوران وطن فروش خود در افغانستان جنایت و خیانت میکند. بعد از این از سوی فعالین عدالت خواه افغانستان وفرزندان سر به کف شان در قوای مسلح پر افتخار بعد از این بنام صلح که خیانت شده همه راه های مسالمت آمیز برای تبدیل  این سیاست ظالمانه و در پیش گرفتن  سیاستی عادلانه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت، صلح و مذاکرات دروغین نتیجه نداده است و بهمین دلیل تعدادی از آگاهان مردم افغانستان به یاری و همکاری قوت های مسلح خویش به این نتیجه رسیده ایم  حالا که راه های مسالمت آمیز و نامه نگاری های دروغین بخاطر صلح گرچه مودبانه هم باشد برای رسیدن به حقوق انسانی که تطبیق عدالت و زنده گی کردن با امن است اصلا برای تروریستان اجیر کارگر نیست چاره دیگری نداریم  جز اینکه به همکاری قوت های مسلح و فرزندان عدالت خواه این سرزمین  حقوق غصب شده خود را مثل دیگر ملت های هوشیار و آگاه جهان در قدم اول راه مسالمت آمیز ور در قدم دوم از طریق مبارزه مسلحانه بدست آوریم.

مبارزه مسلحانه در کشور بیش از سه دهه  است که به اشکال مختلف جریان دارد و آخرین شکل سازمان یافته و منظم آن تحت نام عدالت خواهی برای رسیدن به هدف که همان رفع جعل ستم از اهل مزخرف که مزدور بیگانه اند ما از پاکستانی ها و مزدوران شان چیز دیگری نمیخواهیم جز صلح عدالت آرامش و خودمختاری برای ملت افغانستان در سر زمین خودشان است ما در حال حاضر در صحنه مشغول فعالیت برای نجات کشور خود هستیم و به تناسب امکاناتی که در اختیار داریم انصافا کارهای فوق العاده و قابل ملاحظه ای را میتوانیم آهسته آهسته انجام دهیم، نهضت عدالت خواهانه ما خود را متعهد نموده است که زیر ساختهای سیاسی این حرکت را که متعلق به کل مردم افغانستان است به صورت تعاون  تامین و در سطح جهان معرفی نماید و تا پایان سال 1394 خورشیدی اگر مسئله انصاف مصالحه عادلانه حل و فصل نشد خود را مکلف میدانیم تا از طریق مراجع مختلف قانونی مداخله بی شرمانه پاکستانی ها بطور شکایت به سازمان ملل متحد خواهد برد و تا گرفتن نتیجه به کوشش های قانونی خود تحت نظر سازمان ملل متحد ادامه خواهم داد

اما حالا که ستون پنجم به نفع دشمن در داخل نظام متوجه سخنان موفقیت های چشم گیری در موقف گیری های ما شده و نقش آزاد اندیشان را در پیشبرد این برنامه نجات بخش  خیلی پر رنگ می بیند برای متوقف کردن صدا های ما هر روز گام بر میدارد چون با در نظر داشت آزادی بیان، بلند کردن صدا بخاطر آرمان های اکثریت خاموش برای ما که میخواهند آنرا خفه کنند حیثیت مرگ و زندگی را دارد بوزینه ها در داخل نظام یعنی ستون پنجم خود را بسیج کرده اند، که از همه سو به صدا های رسا حمله کنند و با وارد کردن تهمت ها و تهدید ها و توهین ها کشتن ها و بستن ها ما را از ادامه کار بخاطر انصاف و عدالت منصرف نمایند تا ما بخاطر ترس از ترور و بخاطر از دست دادن جان خود ترک مبارزه کنیم و از همکاری و همبستگی با نسل آگاه و دلسوز وطن دست بکشیم ولی چه خیال باطلی که دست اندر کاران ستون پنجم در سر دارند و یا اینکه سعیدی و یاران او را خیلی خوب می شناسند و مطمئن هستند  که این ها راه دشوار و نا هموار و پر ازخار و پر از مار و پر از سوسمار  را تا آخرین لحظات حیات خود بخاطر آرامش و عدالت پی گیری نموده دست از مبارزه بر نمی دارند با در نظرداشت این همه حقیقت ها باز هم بوزینه های خود را به جان ما انداخته اند تا بترسیم و مجبور شویم یا تسلیم گردیم یا ترک مبارزه کنیم حد اقل ما آزار روحی میدهند، ولی نمیدانند که ما در طول این سال های وحشت و دهشت از این بازیهای مضحک  زیاد دیده ایم و عادت کرده ایم که دیگر از رقاصی این بوزینه ها  ناراحت نشویم و با  دیدن اینهمه مزدور که آمده اند تا در سر راه ما سد شوند هرگز نمی توانند، باید بدانند ما از گذشته مطمئن تر مصمم تربا شدت هر چه بیشتر و عزمی راسخ تر مبارزه را ادامه میدهیم ،

خدایا ترا بی نهایت شکر گذار هستیم  که اسباب خنده این بنده را هم به فضل و کرم خودت توسط زمانیکه بوزینه های که کمر به ترور من بسته بودند به چشم سر دیدم فراهم کرده ای چون دشواری های زندگی ما را تو از هر کسی دیگر بهتر میدانی و میدانی که ما هم آخر کمی نیاز به خنده داریم. تو را  بی نهایت سپاس بار الها به خاطر صبر و استقامتی که برای ما مرحمت فرموده ای ! یقین کامل دارم که تو  در جای حق نشسته ای، ای خالق مقتدر و ای مالک زمین و زمان و آسمان و مافیها و ای همیشه زنده و پاینده ما  فقط چشم به سوی تو و ملت مسلمان و با دیانت افغانستان داریم، و برای بدست آوردن  رضایت تو ای خالق توانا و خوشنودی ملت پر افتخار افغانستان قبول همه دربدری ها بشمول قربانی جان آماده ایم ، در قدم اول خداندا تو ما توفیق بده و راضی باش و بعد مردم مسلمان و خدا پرست افغانستان از ما راضی باشند،  این تمام آن چیزی است که من و یارانم به دنبال آن میباشیم پس فقط تو راضی باش ای خالق مهربان، حافظ مان از خطاهای ما بگذر چون در راه خوشنودی تو و سر فرازی بخاطر نجات ملت خویش کمر بسته ایم ، با در نظرداشت مشکلات که دامنگیر من بود

به اطلاع دوستان محترم میرسانم که ما  تا بحال موفق به کشف سه راس بوزینه متعلق به جنگل شده ایم که بعد از تکمیل تحقیقات ارگان های امنیتی به یقین چهره های کثیف و حامیان شان را از طریق رسانه ها افشا خواهند نمود. از راه را که انتخاب کرده ایم بخاطر از مردم خود بر نمی گردیم،

ما میدانیم و باور داریم که همه مشکلات این راه دشوار و پر دسیسه و پر فتنه اند را  تا رسیدن به اهداف والای انسانی که ختم ترور انفجار انتحار و تعین سرنوشت ملت که در آن زنده گی آبرو مندانه برای اکثریت موثر باشد در چهار چوب قانون اساسی بخاطر افغانستان یکپارچه و سر بلند و مستقل  به فعالیت مان  ادامه دهیم  و از همه عدالت خواهان و دوستداران ملت مسلمان و بزرگ افغانستان تقاضا داریم ما را که در این راه دشوار ولی شرافت مندانه همراهی کنند و  از درگاه پروردگار مقتدر که به نزد به بعضی ها در شرایط موجود ما را ضعیف تصور میکنند دعا بفرمایند تا خداوند کارساز در مقابل  مستکبران  ستمگر همه عدالت خواهان و انصاف طلبان را که در حال حاضر به نحوه تحت ستم تروریستان حرفوی هر روز جان خود را از دست میدهند را کمک و یاری بفرماید تا از این ظلم و زورگوئی و جنایات که به دستور پاکستان انجام داده می شود و اضافه تر از سه دهه دامنگیر مردم ماست نجات پیدا کرده و به حقوق بنیادین و خدادادی خود در سر زمین آزاد و مسلمان افغانستان برسیم. و من الله توفیق

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.