جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

sambul

جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

بتاریخ 29 سیپتامبر 2015 عیسوی جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان از طریق پالتالک دایر گردید. درآغاز محترم همایون غفاری مسوول کمیسیون تشکیلات شورای اروپائی شرکت رفقا را درجلسه خیرمقدم گفته با ارائه معلومات مختصر درمورد ترکیب ونصاب شرکت کننده گان ، جلسه شورای اروپائی را رسمیت بخشیدند.

بخش اول

مطابق اجندای تصویب شده دربخش اول جلسه از محترم نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپائی خواهش گردید تا گزارش اساسی شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان را به جلسه ارائه دارند .

محترم نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان در آغاز صحبت ایشان فرمودند “ مسرت دارم که یکباردیگرزمینه مساعدگردید تا ازاینطریق (یعنی شبکه جهانی پالتاک) دورهم گرد آمده ایم وحداقل بدینوسیله ازاحوال همدیگرآگاه شده وامورات محوله حزبی-سیاسی خویش طی یکسال سپری شده را موردارزیابی قرارمیدهیم. قبل ازهمه اشتراک همه شما رفقای عزیزوگرانمایه را درسومین نشست سالانه شورای اروپایی ح.م.م.ا. که به تآسی از فیصله ( جلسه مورخ 21 سپتامبر سال جاری ) کمیته کاری شورای اروپایی ح.م.م.ا. تدویریافته است- از صمیم قلب خیرمقدم گفته ، آرزومندم جلسه کاری خوبی پیشرو داشته و درزمینه ادامه فعالیت های سیاسی مان برای آینده ها به نتایج ممثروقناعت بخشی دست یابیم” .

محترم شمال دربخشی صحبت ایشان بطور مختصر درمورد وضعیت اسفناک ومتالم کشور ونقش نیروهای مترقی دروضعیت کنونی جامعه گفتند “ادامه اوضاع نابسامان فعلی در داخل کشورما ،تشدید یافتن تهدیدهای امنیتی، چالش هاوکشمکش های مختلف که به بهانه های گوناگون برعلیه منافع علیای کشورما درحال اجراء اند– وجدان هرفرد سالم اندیش، متعهد وباوجدان این کشور را تکان داده ، وا میدارد تا ازگفتاربه عمل رجوع کرده ، برای نجات کشور ومردم خود حداقل کاری را انجام بدهد. دراین اوضاع واحوالی که مردم و کشورمان بسرمیبرند ازنظرما مشکل ترین، پیچیده ترین وحساس ترین دوره تاریخ کشورما بحساب رفته وازهمه ما وشما اعضای پرافتخار ح.م.م.ا. منحیث افراد آگاه ، بادرایت و با احساس می طلبد تا همه توان ونیروی خویشرا جهت ادای بزرگترین وجیبه ملی ومیهنی خویش به انجام برسانیم. ازنظرما هرچند ساختارهای دموکراسی نوپای کشورما بشکل جسته وگریخته درحال تشکل وایجاداند ، ولی اساسی ترین چیز یعنی نقش نیروهای ملی گرا، ترقی پسند، تجددگرا ویا اینکه دریک کلمه میتوان گفت نقش نیروهای سیکولار درحیات سیاسی- اجتماعی کشورما روز به روزتضعیف شده ودرمجموع میتوان گفت که جنبش روشنفکری کشور درحالت بی سرنوشتی وبلاتکلیفی بسر میبرد ومی بینیم که پای کار درهمه سطوح جامعه ما می لنگد. زیرا بدون موجودیت چنین یک پوتنسیال قوی وهدایت کننده – نمیتوان چرخ تاریخ را به تنهایی ویکه تازی به سمت درست رهنمایی کرد”.

درادامه محترم شمال اضافه نمودند” قراریکه همه میدانیم بنابرسیاست های نادرست وپلانهای ناکام بعضی ازحلقات معلوم الحال در رده های مختلف حکومت فعلی ما که اکثرآ از رژیم های گذشته باقی مانده است – امنیت کشوروشهرواندان ما به وخامت گراییده ، ترور، اختناق ، انتحار، آدم ربایی ، انفجار، قتل وکشتار، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان ، فرارجوقه های جوانان ، ازدیاد معتادین وفحشا، ترویج فساد اخلاقی واداری ، ادامه تشنجات قومی ومنطقه یی میان اقوام مختلف کشور وده ها….. ناهنجاری های دیگربیشترازهروقت دیگرتشدید یافته که مایه نگرانی نه تنها نیروهای ملی ومترقی کشورما ، بلکه همه جامعه جهانی گردیده است. هرگاه جهت ازبین بردن این پدیده های منفی درکشورما اقدامات لازم وعملی توآم به اساس احکام قوانین نافظ درکشورما صورت نگیرد- هیچ شکی نداریم که کشورما یکباردیگر به لانه مطمین نیروهای افراط گرای مذهبی زیرنام های مختلف چون طالب ، القاعده ، داعش ….وغیره مبدل نگردد. درآنصورت است که نه تنها مردم وکشورما ، کشورهای همسایه ما – بخصوص آسیای میانه ، بلکه همه جهان یکباردیگرشاهد وقوع حوادث دلخراش وجنایت باری خواهند بود که آتشش همه را یکسان خواهد سوختاند. تحمیل چنین شرایط دشواربالای مردم ما زمینه را برای مداخلات بی شرمانه اجنبی ها درهمه امورمیسرساخته وبسترناهنجای ها را جهت استفاده های سوء برای اشخاص وحلقات معین هموارنموده است. بنابرموجودیت چنین فضای ناسالم ونا امن بعضی از رهبران حکومت وحدت ملی درتطبیق پروژه ها و وعده هاییکه قبلآ برای مردم داده بودند ناکام مانده واشخاص وحلقات خاص تاسرحد تبلیغ به سود ستون پنجم دررهبری دولت تاحد براندازی این حکومت ویا تشکیل حکومت موقت هم پیش رفتند. قانون شکنی ، چوروچپاول دارایی های عامه، قدرت طلبی وزورگویی، وده ها پرابلمهای اجتماعی که اززمان حکومت آقای کرزی وقبل ازآن به دولت فعلی به میراث رسیده اند- نه تنهاکه راه حلی به آنان جستجونگردید، بلکه طی حدودیکسال گذشته بیشتروبیشترشده که مایه نگرانی مردم وفرار ده ها هزارجوان ونوجوان ما ازداخل کشورگردیده است”.

محترم نجیب الرحمن شمال رئیس شورای اروپائی درادامه صحبت ایشان در رابطه وضعیت بحرانی کشور گفتند “

ادامه این وضعیت ناهنجارفعلی هیچ بخشی از زنده گی روزمره را درداخل کشورما بی اثرنمانده وازهمین لحاظ است که جو حاکم براهداف احزاب وسازمانهای سیاسی مترقی نیزازاین ملحوظ تحت تآثیرهمین عوامل منفی قرارگرفته که متآسفانه هیچ یک ازرهبران این احزاب وسازمانها کوچکترین کاری را جهت ازبین رفتن این حالت اسفناک انجام داده نتوانسته اند که اگرازحقیقت نگذریم میتوان گفت که ادامه همین وضع وسکوت بیش ازحد این نیروها باعث دلسردی اعضای این احزاب نسبت به کارکردهای سیاسی آنان گردیده است. ازنظرما آغاز مجدد فعالیت های سیاسی وایجاد تحرک وتکانه بیشتردرحیات این سازمانهای همسو واحزاب برادر درشرایط فعلی جامعه ما یکی از اولویت های عمده کاری همه مارا تشکیل میدهد تابتوانیم منحیث افرادآگاه ومتعهد جامعه خویش یکباردیگربا هم تجدید پیمان کنیم وهمه تلاش خودرا در راه بسیج همه نیروهای ملی – مترقی کشوربخرچ دهیم. اوضاع واحوال کنونی کشورما بیشترازهروقت وهرزمان دیگربه وحدت ویکپارچگی همه این نیروها شدیدآ ضرورت دارد. هرگاه این چانس طلایی را که شرایط وخواست زمان برای ما میسرنموده است خدای ناخواسته یکباردیگر از دست بدهیم ودر این راه انسانی بیشترازاین غفلت نماییم ، شاید دیگروقتی برای تلافی این اشتباه بزرگ وتاریخی را نداشته باشیم که درنتیجه این نیروی ملی – مترقی کشورکه یگانه مرکزتجمع نخبگان سیاسی واشخاص متعهد، روشن ضمیر وقشرآگاه جامعه ما میباشد برای همیش ازصحنه سیاسی کشور به پرتگاه نیستی ونابودی کشانیده شود که درآنصورت مسئولیت عظیم این فاجعه تاریخی را همه ما تاآخرعمربدوش خواهیم کشید. پس چه بهتراست که با استفاده ازامکانات موجود تلاش بخرج بدهیم تا جریان پروسه های ملی ومردمی چون توزیع تذکره های جدیدتابعیت، فراهم سازی زمینه های لازم جهت تآمین امنیت سرتاسری بخاطراشتراک همه جانبه مردم درانتخابات پارلمانی آینده کشوروسایراهداف ملی ومیهنی مشترکآ داخل اقدام شویم وحتی برای آخرین بارهم اگرمیشود در راه پاکسازی کشور از لوث عناصراستفاده جو وفرصت طلب دین ملی ومیهنی خویشرا به انجام برسانیم. اما نیل برای این اهداف والای انسانی بدون مساعی مشترک وبدون داشتن پوتنسیال قوی سیاسی امکان پذیرنیست. درهمین برهه حساس سیاسی کشورتقاضای ما اینست که بایدهمه اندک رنجی ها ، خودخواهی ها وسایر بهانه جویی ها راکه تا امروز باعث دوری ما ازهمدیگرو ایجادفضای بی اعتمادی میان رفقا ،دوستان وسازمانهای ما گردیده است – ازمیان برداشته وبه آن باید نقطه پایان بگذاریم. زیرا ابتکارعمل وموفقیت ما بخاطرنجات وطن ومردم ما صرف در وحدت ویکپارچگی واقعی ما نهفته است وبدون رسیدن به این هدف مقدس به هیچ موفقیتی دست نخواهیم یافت. پس باید همه باهم همنوا شویم ودست وحدت ویگپارچگی خویشرا یکباردیگرباصمیمیت وصفای قلب بفشاریم ودلهای خود را ازکینه وعداوت درمقابل همدیگر پاک کنیم . حزب متحد ملی افغانستان منحیث یکی ازپیشگامان چنبش ملی-مترقی کشور ویکی ازطرفداران سرسخت وحدت ویکپارچگی واقعی همه نیروهای ترقی پسند کشور باوجودیکه طی چندین سال اخیرگامهای استواروعملی ایرا در راه برآورده شدن این اهداف بزرگ برداشته است ، ولی بادرک عمیق ازاوضاع آشفته کنونی وفضای سیاسی حاکم بر کشور دین خودمیداند تا یکباردیگرندای وحدتخواهی ومتحدشدن را بالای همه این نیروها واحزاب همسو وبرادربلند نماید تا باشد راهی بسوی آینده های تابناک باز گردد”. دراخیر محترم شمال کارکرد های شورای اروپائی را مورد بررسی قرار داده ودر جهت بهبود وضعیت کاری هدایات لازم به شورای اروپائی دادند .

بخش دوم

بیانیه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان توسط محترم محمد ابراهیم سکندری منشی شورا به جلسه ارائه گردید که جدأ مورد تائید وحمایت شرکت کننده گان جلسه قرار گرفت . متن بیانیه شورای اروپائی در سایت مهروطن نشر گردیده است

بخش سوم

غرض بهبود وضعیت کاری شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان قطعنامه جلسه از طرف داکتر مسعوده جان قاضی مسوول کمیسیون مالی شورای اروپائی به جلسه ارائه گردید که بعد از وارد کردن تصحیحات واضافات قطعنامه به اتفاق آرا مورد تصویت قرار گرفت .

در جریان جلسه محترمین : دلداربیگ ، نور سلطانی ، شهابی ، همایون غفاری ومحمد ابراهیم سکندری پیرامون اسناد شورای اروپائی و گزارش اساسی بحث نمودند .

بخش چهارم

دراین بخش کار جلسه از محترم یاسین بیدار معاون حزب متحد ملی افغانستان تقاضا گردید تا جلسه شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهند .

محترم یاسین بیدار درآغاز صحبت ایشان از شرکت رفقا درجلسه شورای اروپائی تمجید نموده اضافه نمودند ” چنانچه اکثرأ تأکید نموده ام که تدویر چنین جلسات ضمانت کننده سلامتی یک سازمان سیاسی را نشان میدهد . خوشبختانه جلسات شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان همیش مطابق پروگرام ودر یک فضای باز دموکراتیک دایر گردیده است و هرآنچه قابل نقد بوده رفقا به صراحت آنرا نقد وغرض بیرون رفت ازآن تدابیر لازم اتخاذ نموده اند. اینکه حزب متحد ملی افغانستان دربد ترین شرایط بحرانی کشور زنده است وفعالیت های سیاسی خویش را تحرک هرچه بیشتر بخشیده است ، فقط داشتن فضای باز دموکراتیک آن میباشد .

محترم بیدار دربخشی دیگر صحبت ایشان اضافه نمودند “ بحران بسیار عمیق از بیش از سه دهه به اینسوسراپای جامعه افغانی را فراگرفته است. این بحران اصل بقای افغانستان مستقل و دارای حاکمیت را مورد تهدید قرار میدهد. بحران افغانستان بیشتر با عقب مانی کشور که منشای داخلی داشت و جنگ سرد بمثابه بعد بیرونی آن آغاز گردید .اما امروز پس از تقریبا چهار دهه نه تنها این بحران ختم نشده است که عوامل متعدد دیگر، بیم بد تر شدن و ادامه آنرا بوجود آورده است. در این ارتباط تداخل دو عامل بر جسته است 1) عوامل بیرونی 2) عوامل داخلی . عوامل بیرونی را سیاست های بزرگ جهانی و منطقوی شکل میدهند که گلوبالیزم و سیاست های منطقوی مشخصه های آن است. در بعد عوامل داخلی میتوان از بنیاد گرائی اسلامی و نفاق قومی یاد آوری کرد. متاسفانه وضعیت موجود کشور آنقدر عمیق میباشد که ما نمیتوانیم عمق انرا ببینیم “.

محترم یاسین بیدار دربخش صحبت ایشان گفتند زمامداران پاکستان در ابراز نظر های شان علنا گفته اند که تا موقعیکه روس ها افغانستان را اشغال ننموده بودند ، پاکستان خواهان برسمیت شناختن خط دیورند بحیث سر حد بین المللی توسط افغانستان بود. اما پس از اشغال افغانستان توسط روس ها، پاکستان کمتر از الحاق افغانستان به پاکستان ( تشکیل کانفدریشن پاکستان و افغانستان) نمی خواهد. متاسفانه 40 کشور پُرقدرت جهان نتوانست درافغانستان امنیت را تامین نماید وجلو بحران را بگیرد ولی آن حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن ) بود که جلو بنیاد گرائی را بگیرد . واقعأ حزب دموکراتیک خلق افغانستان حزب وطن چنین پوتانسیل را داشت”.

دراخیر صحبت ایشان محترم یاسین بیدار یکبار دیگر اعضای شورای اروپائی را متوجه مسوولیت های ایشان درچنین وضعیت بحرانی سیاسی ونظامی کشور نمودند.

در بخش اخیر جلسه محترم نجیب الرحمن شمال از محترم یاسین بیدار معاون حزب متحد ملی افغانستان اظهار سپاس وامتنان نموده وجلسه شورای اروپائی را با موفقیت های مزید حزب متحد ملی افغانستان ختم اعلام نمود.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.