اعلامیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت وضعیت بحرانی ولایات شمال

we1

اعلامیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

بمناسبت وضعیت بحرانی ولایات شمال

مورخ 12 میزان 1394

مردم شرافتمند وغیور کشور

مردم با عزت ما درجریان چند دهه به قدر کافی مصایب جنگ ، خشونت، ظلم و بی عدالتی، خانه و یرانی، آواره گی و شهادت را متحمل گردیده و جا ندارد تا بار دیگر به همچو مصایب روبر شوند.این خیلی هم طبعی است جوامعی که دچاربحران های عمیق و فراگیر اجتماعی شده اند، رسیدن به ثبات سیاسی وتحکیم پایه های صلح واستقرار امنیت ، یکی از اهداف حکومتهای پس از بحران است، زیرا در جوامع بحران زده، تمام شئون زندگی جمعی واز جمله نظم پذیری و احترام به حقوق دیگران، دچار نوسان وچالش می شوند. طبیعی به نظر می رسد که حکومات چنین جوامعی ،بایدایجاد نظم وبرقراری قانون را یکی از اساسی ترین هدف های خود بداند وبرای از بین بردن زمینه های شعله ورشدن جنگ بکوشند. کشور ما افغانستان ، با پشت سر گذاشتن چهار دهه جنگ ویرانگر وهستی برانداز نمونۀ بارز و مصداق عینی چنین جامعه است.ولی دشمنان مردم، تمامیت ارضی ، هویت ملی ، وحدت ملی وحاکمیت ملی ما در و جود طالبان این گروه های متحجروباداران خارجی شان چون پاکستان در برهم زدن ثبات و دوام بحران تلاش مینمایند،تابه استفاده از احساسات پاک مردم ما به نحوی از انحا، ثبات نسبی به و جود آمده در کشور را به مخاطره اندازند و روند اعمار مجدد کشور را سد گردند. حمله بالای ولسوالی ها ، شهر ها ، ولایات ،تأسیسات دولتی وبه آتش کشیدن آنها به یقین کامل وضعیت سیاسی ونظامی را تغیر میدهد ولی هیچگاه تصمیم مردم مارا که همانا رسیدن به یک جامعه مرفه و مترقی میباشد ، خدشه وارد نمیکند. واکنش در قبال چنین حرکات اجانب و عمال ایشان در بین تمام نیروهای معتقد به وحدت ملی یکسان میباشد ما ضمن تقبیح حملات وحشیانه مسلحانه طالبان برولایت کندز وهمچنان کسانیکه چنین حملات مسلحانه را بالای ولایت کندز وسایر ولایات کشور،ضبغه ورنگ قومی،زبانی،مذهبی ومحلی میدهد ، مردود میدانیم و چنین برخورد ها را مخالف منافع علیای کشور دانسته وتداوم تأمین منافع بیگانگان میدانیم ، اکنون بیش از هر وقت دیگربخوبی آشکار میگردد کسانیکه در پی چنین گرایشات وصف بندی ها اند عمال خارجی اند که دانسته یاندانسته در خدمت منافع بیگانگان وتخریب منافع ملی قرار گرفته وبه قول معروف آب را به آسیاب دشمن میرزند.

بازپس گیری ولایت کندز ازجانب قوای مسلح قهرمان کشور یکبار دیگر این ادعای ما را ثابت نمود که در تصمیم ، توانایی ومورال اردوی ملی،پولیس وامنیت ملی هیچ شک وتردیدی وجود ندارد . ولی جا دارد که صراحت داده شود که باید قوای مسلح کشور ما تا سرحد یک قوت مسلح مقتدر دفاعی با عصری ترین تجهیزات با مقایسه به توان تعرضی منطقه ارتقا یابد ،که ابتکار عمل تأمین فضای صلح آمیز وجلوگیری از هر نوع حملات مسلحانه ، اخلال گری وتشنج را داشته باشد. ما مطمین استیم که منسوبین قوت های مسلح کشور ضامن صلح، امنیت،دفاع از تمامیت ارضی وحاکمیت ملی ما استند.

می خواهیم توجه دولت وحدت ملی را در این زمینه جلب نمائیم که باید در قدم نخست حکومت قانون برقرار گردد،بجای حکومت مصلحتی که هرروزچون موریانه پایه های دولت وحدت ملی را میخورد باید متخصصین زمام امور را در ولایات به دست گیرند تا با مدیریت لازم در شرایط موجود ملی وبین المللی منافع ملی را ارجحیت دهند . نصب افراد متخصص لایق، کاردان ومدبر در حرکت دادن کشور به سوی ثبات وآرامش نقش کلیدی را ادا مینماید.

هم اکنون هزاران کادر متخصص عرصه های مختلف علوم وفنون در کار های غیر تخصصی خویش مصروف اند، حکومت وحدت ملی باید ازسیاست های نوسانی ، تعصب ونا مشخص جلوگیری نماید وبا جذب ایشان در ارگان های امنیتی اعتماد آنها را کمایی کند تا در چنین شرایط از یک طرف عرصه های مختلف ادارۀ دولت تخصصی گردد واز طرف دیگرجلو همچو حوادث که ثبات در کشور را تضعیف وخدشه دار میسازد، گرفته شود.

حزب متحد ملی افغا نستان بمثابه يک نيروی ملی و سراسری افغا نستان با باور عميق و خدشه ناپذير به وحدت ملی، مشارکت عادلانه تمام اقوام افغا نستان در قدرت و اداره دولتی را سنگ پايه يک حل دموکراتيک برای مشکلات ملی در کشور ميداند و به اين با ور است که هر نوع بی موازنگی در بر خورد با مساله ملی فقط زمینه مداخله همسايه های مداخله گر را مساعد میسازد .

 

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.