نجیب الرحمن شمال : ظلم وکشتار درکندز، نمونه دیگری ازوحشی گری های طالبان

 

na

درود به روان پاک شهدای وطن

وافتخاربه همه نیروهای امنیتی کشور !

تاریخ کشورعزیزما درجریان بیش از سی سال گذشته شاهد حوادث وتحولات عمیق درعرصه های مختلف بوده ومردم ما گرم وسردزیادی را ازسرگذشتانده اند. دراین میان یکی ازسیاه ترین وپرمشقت ترین دوران همانا دوران حاکمیت سیه دل ترین وحشیان تاریخ زیرنام “اعمارارت اسلامی ” بودکه ظلم ووحشت آن زمان را مردم شرافتمندما هرگزفراموش نخواهند کرد . بعدازبه پایان رسیدن آن سیه شبهای تارمردم کمی راحت شده واندکی نفس راحت کشیدند. اما این خفاشان سیه دل به بکارگرفتن هزاران حیله ونیرنگ وزمینه سازی های معین برای خودکه معمولآ ازجناب آقای حامدکرزی- رئیس جمهورپیشین کشوربا خطاب کردن این وحشیان بنام “برادران ناراضی” برایشان میسرنمود – تاتوانستند به ادارات مختلف دولتی ومنجمله ارگانهای دفاعی، امنیتی واستخباراتی کشورمانفوذ کنند وبرای آینده ها یعنی شرایط فعلی ازآن بهره ببرند .هرگاه حداقل احساس وطندوستی ودفاع ازنوامیس ملی نزد رهبران دولتی ما وجودمیداشت ماهرگز به این حالت رقتبار نمیرسیدیم. با تشکیل دولت جدید یعنی “حکومت وحدت ملی ” یکباردیگر مردم ما ذوق زده شده وامیدوارگردیدند که اینباربه خواب های رویایی شان که همانا برگشت صلح دایمی وبرقراری امنیت سراسری درکشورشان بود- نایل خواهند آمد. اما باتآسف نه شد که نشد . دراین روزها مردم ما بجای اینکه ازاولین سالگردتشکیل دولت خودبا دستآوردها وموفقیت تجلیل بعمل میآوردند ، برعکس دراین روزهای اخیر مردم بی دفاع ما بازهم بخاک وخون کشانیده شده ویکباردیگرتحت شکنجه، ظلم وشرارت بی سابقه وحشیان قرن قرارگرفته حتی آسایش نسبی شهر، ده وقریه خودرا هم ازدست دادند. فشاراین ظلم وجنایات بیشترصفحات ، شرقی، مرکزی وشمال کشورمارا تهدید کرده ومردم بسیاری را مجبوربه ترک خانه وکاشانه شان نموده است. نمونه جنایات تکاندهنده وغیرقابل انکار این جانیان ووحشیان درکندز همان خاطرات وحشتناک وسیه روزی دوران حاکمیت طالبان بی فرهنگ ، آدمکشان حرفوی واین نوکران وغلامان گوش به فرمان سازمان جهنمی آی اس آی پاکستان را یکباردیگر درخاطرات شان زنده ساخت ومردم ما بازهم به این نتیحه رسیدند که این قماش وحشیان درقالب انسان هرگزقابل تجدیدتربیت نبوده وکوچکترین تغییری درافکار واعمال آنان وانمود نمیگردد – یعنی “خرعیسی گربه مکه رود بازهم همان خراست “.  مردم ما که از ادامه این حالت اسفناک وفعالیت های علنی ستون پنجم در دستگاه دولت به ستوه وفغان آمده اند ودرهرجا وهرگوشه کشوربا راه اندازی تظاهرات وگردهمایی های بزرگ خواستاربه محاکمه کشانیدن این خائنین ووطن فروشان اند. درمقابل مقامات ارشد دولتی نیزباید به خواستهای برحق ونیازمندی های مبرم مردم بایدجواب قناعت بخش دهد، زیرا ازوقوع حوادث هولناک وخیانت های ملی مانند سپردن ولسواسی دند غوری ولایت بغلان به طالبان و واقعه دلخراش و جان گداز کندز باید درس عبرت گرفت ودیگرنباید ازکنارهمچومسایل حیاتی وجفای بزرگ درحق مردم بابی تفاوتی گذشت وآرزوهای دیرینه مردم را به بادفراموشی سپرد. درغیره اینصورت دشمنان مردم ومیهن ما بیشترازهروقت دیگرخودرا برای حملات بیشترآماده خواهند نمود وکاراین دولت را زارخواهندکرد. درصورت عدم اجرای عدالت ویا عدم بسزا رسانیدن دست اندرکاران این خیانت بزرگ ملی صرف نظرازاینکه درکدام مقام دولتی مصروف کار اندومربوط به کدام ولایت این کشورمیباشند که درحقیقت همه شان برضدمنافع علیای کشورفرارگرفته اند دشمنان قادرخواهندشد تاهرنقطه وهر شهرمارا به یک کندزدیگرمبدل نمایند .

اینکه نسبت به بروزاین حوادث غم انگیزمردم ما عکس العمل های شدیدی نشان داده واز مسئولین دولتی میخواهند که بعضی مقامات امنیتی کشور را ازوظایف شان سبکدوش نمایند بایدگفت که ازیکطرف واقعآ حق به جانب هم استند ، ولی ازجانب دیگر شاید این تحریکات نیز ریشه درهمان تبلیغات خصمانه دشمن علیه نیروهای امنیتی ما داشته باشد – ازنظراین قلم چندان بموقع وآنقدر کارا نخواهد بود، زیرا ریشه اصلی سازماندهی این جنایات وخیانت های ملی راباید به جستجو نشست وافراد وحلقات معینی راکه دست به چنین اعمال ضدمنافع علیای مردم میزنند شناسایی کرد وبدون درنظرداشت موقف سیاسی-دولتی وتعلقیت شان به قوم و یازبان آنان را بایدبه ارگانهای عدلی وقضایی کشورمعرفی کرده و بسزای اعمال غیرانسانی وغیراسلامی شان برسانند. دراین زمینه صرف داشتن اعتماد بیشتر به نیروهای امنیتی کشور ودادن صلاحیت های کاری برای آنان جهت انجام مستقلانه وظایف سپرده شده توآم با تکمیل پرسونل و تجهیزات مورد ضرورت آنان ازهرکشوری که برای دولت وخودنیروهای امنیتی ما ارزانتر وساده ترباشد ومهمترازهمه حفظ اسرار نظامی درهمه سطوح– یگانه راه رسیدن به اهداف معیبنی است که دولتمردان امروزی ما برای ادامه کارهای آینده خود نشانی کرده اند. بدون بوجود آوردن چنین اعتمادی و بدون درک دقیق ازاوضاع وشرایط نا بسامان کشوروبدون همکاری مستقیم با نیروهای امنیتی کشور که واقعآ شب وروزسینه های شانرا جهت دفاع ازمنافع علیای مردم ومیهن شان سپرساخته اند به حقایق دست نخواهیم یافت ودشمن بیشترازین بی اعتمادی مردم نسبت به نیروهای امنیتی شان استفاده ابزاری خواهدنمود. باسقوط کندزوافتیدن این شهربزرگ استراتیژیک در شمال کشور به دست طالبان همه معتقد برآن بودیم که دسایس بزرگی جهت تطبیق این پروژه سیاه ونافرجام راه اندازی گردیده بود ، اما اطمینان وامیدی را که ازنیروهای بیداروفداکارامنیتی خویش داشتیم هرگزازدست ندادیم و هرلحظه منتظرتغییراوضاع به نفع مردم وکشورخودبودیم. خوشبختانه که این اتفاق خوش آیند بوقوع پیوست که در نتیجه نه تنها شهرزیبا کندز ازلوث کثیف جنایتکاران پاکسازی گردید، بلکه مردم باوجود تلفات وخسارات عظیمی که طی چند ساعت محدود حکمروایی نیروهای وحشی وکاسه لیسان پاکستان بالای شان تحمیل شده بود – مانند همیشه باسرفرازی وپایمردی به زنده گی صلح آمیزبرگشتند وازورود نیروهای امنیتی کشوربه داخل شهرباگرمی استقبال نموده ویکباردیگر روح امیدواری واطمینان نسبت به آینده درچهره هایشان ظاهرگشت.

با تآکید مجدد به اهمیت این مسئله یکباردیگر می نویسم که ازاین وقایع دردآور وجنایات نابخشودنی پند عبرت باید گرفت وبا تحلیل معین ومشخص ازاوضاع ملی وبین المللی در راه شناسای دشمنان اصلی وطن هوشیاروزیرک بوده، درایت ، هوشیاری وبیداری خودرا درمقابل کشف وحنثی نمودن اعمال جنایتکارانه وفریبکارانه دشمنان نباید ازدست بدهیم. رسیدن به نتایج مطلوب وارزشمند با تعقل بیشتروتشخیص فکتورهای اساسی جهت شناسایی دشمنان مردم بیدفاع ما ومعرفی این چهره های پلید باتعریف مشخص از دوست واقعی ودشمن واقعی همه ما را دراین زمینه کمک ویاری خواهد نمود. برعکس عدم تمرکزفکری وعدم غلبه برعواطف واحساسات پاک انسانی شایدهمه ما را به کجراهه ببرد که خدای ناخواسته دچار اشتباه بزرگ درمقابل مردم ومیهن خود شده ، دوست را ازدشمن ودشمن را ازدوست تفکیک کرده نتوانیم. یکباردیگرشجاعت ، قهرمانی ودلیری همه منسوبان امنیتی کشورعزیزخودر که درهرنقطه کشورمصروف دفاع ازنوامیس ملی ومردم ما استند – ستوده ، برای همه شهدای واقعات المناک وغم انگیز اخیرکشوروبخصوص شهرکندز اتحاف دعا نموده ، برای بازمانده گان فامیل های شهدا صبر جمیل وبرای همه زخمیان ازبارگاه ایزدمتعال ارزوی صحتمندی وتندرستی مینمایم .

باحرمت

نجیب الرحمن ” شمال ”

6 اکتوبر 2015 / مطابق 12 میزان 1394

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.