ادغام تشکلاتی حزب حرکت همبستگی ملی افغانستان درجنب حزب متحد ملی افغانستان

sambul

در اوضاع و احوال کنونی، مبرم ترین وظیفه یی که در برابر نیرو های ترقیخواه و دادخواه کشور ما قرار دارد، اینست که با در نظر داشت درس های تلخ انقطاب و رویارویی نیرو های همسو و دارای آرمانهای مشترک و ضیاع ابتکار و انرژی نسلی از وطندوستان و مبارزین راه آزادی و سعادت انسان در کشمکش های داخلی، با درک اولویت های ملی و مقتضیات زمان و با حرکت از واقعبینی سیاسی، در یک سازمان واحد متشکل شوند و با حضور فعال، متحدانه و یکپارچه در مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ما و سمتدهی دگر گونی های جاری در جهت دموکراسی وعدالت اجتماعی، تعهد و دین خود را در برابر وطن محبوب ما افغانستان و مردم رنجدیدۀ آن به انجام برسانند.

بر مبنای این ضرورت مبرم و تأخیر ناپذیر و بخاطر تداوم مبارزۀ هدفمند و مؤثر برای انجام تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و در غایت، تامین سعادت مادی و معنوی انسان این سر زمین که در راه آن قربانی های بینظیر داده شده است، حزب حرکت همبستگی ملی افغانستان به رهبری محترم دل آغا کوهدامنی درجنب حزب متحد ملی افغانستان ادغام تشکیلاتی خویشرا رسمأ اعلام نمودند وهمین اکنون پروسه ادغام آن حزب در شوراهای ولایتی حزب متحد ملی افغانستان آغاز گردیده است .

هیأت تحریر سایت مهر وطن این موفقیت بزرگ را برای مجموع نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور تبریک عرض میدارد .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.