واحد سادات : جنگ درافغانستان نه قومی است ونه اسلامی

s2

 جنگ در کشور ما نه قومی ونه اسلامی می باشد والبته دفاع ازافغانستان درتجاوز مقابل پاکستان « سونامی » بنیادگرایی « اسلامی » ودسایس بین المللی وجیبه ملی وطنی اسلامی وافغانی تمام اقوام وشهروندان کشور می باشد .

 به شهادت تاریخ اجنبی در مجموع و از رسیدن پای استعمارانگلیس در منطقه تا کنون سیاست « تفرقه بیندازوحکومت کن » اساس کارآنان می باشد . همسایه های حریص وطماع نیزدر همین راستا به جنگ های نیابتی شان دامن میزنند و بی جهت نمی باشد که بهره برداری از تنوع قومی ودامن زدن به جنگ قومی در سر خط کار آی اس آی وپاسداران ایران قرار دارد . هر کدام از رقبای منطقه یی و بین ا لمللی تلاش مینمایند تا با دسایس الحیل خود را دایه مهربانتر از مادر به اقوام ومذاهب کشور ما جا بزنند .

 هیهات افسوس و صد افسوس که دسته تبر آنان ازخود ما ساخته می شود و عده یی محدود افراد از این ویا آن قوم در خدمت این پلانهای شیطانی قرارقرارگرفته وتیشه بر ریشه درخت کهنسال تاریخ و وطن آبایی و مشترک میزنند و بدینترتیب آب به آسیاب دشمنان میرزند .

 اظهرمن الشمس است که افغانستان در معرض جنگ اعلام نا شده یی پاکستان قراردارد ودرکندز یکبار دیگر حضور افسران آنکشورو شرارت پیشه گان بین ا لمللی تثبیت گردید . اما آقایان تاجران قوم وقوم فروشان از جنگ قومی صحبت مینمآیند و به تجاوزو پلانهای شوم بین ا لمللی پرده می اندازند .

 قول حضرت فردوسی مصداق حال ما است که :

به یزدان اگر ما خرد داشتیم

 کجا این سر انجام بد داشتیم

 واضع است که دولت ضعیف و « شرکت سهامی دو سره » بحران اعتماد را گسترش داده و آب را چنان گل آلود ساخته که قوم فروشان تاجران دین و « جهاد » مافیایی مواد مخدرو زمین و فساد پیشه گان بی آزرم ماهی بگیرند .

 همانطوریکه مردم در گرو جانیان طالب داعش و تفنگبدستان قانون نا پذیر قرار گرفته است اصل وحدت ملی که به گفته شاه امان اله موجودیت افغانستان در گرو آن است در گرو جلابان وتاجران قومی قرار گرفته است .

 در حالیکه هست و بود هست و بود افغانستان مطرح است سوال چه باید کرد ؟ و چه میتوان کرد ؟ در برابر روشنفکر ونیروی مترقی افغانستان قرار گرفته است تا در برابر دسایس کشاندن وطن مشترک ما به عصر حجرتلاش گسترده را انجام بدهند .

 بدینرو مبرمترین وظیفه منورانه وطنی ملی افغانی و انسانی این است که :

 با چنگ زدن بوحدت و وفاق ملی و برادری اقوام با هم برابر بمثابه شهروندان آزاد و متساوی ا لحقوق از تمامیت ارضی و تجزیه نا پذیری افغانستان استقرار حاکمیت قانون قوای مسلح غیرتنظیمی و قومی دفاع نماییم وبه فداکاری سربازان دلیر قوای مسلح و خون شهدای وطن حرمت داشته باشیم و منحیث حسن ختام فریاد وخشورانه آزادیخواه سترگ عبدالرحمن لودین را تکرار نماییم که :

 ای ملت از بری خدا هوشیار شوید از مکر و حیله دشمن خبر شوید

 از یکطرف پلنگ و از دگر طرف نهنگ هر دو بخون ما دهن خویش کرده رنگ …

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.