بشیرنوابی: اشعار منتخب

bashir

line

باده فروش

 ساقى شكسته جام مى باده به باده ميزند

 جلوه كنان به هر طرف لبخند ساده ميزند

كنار چشمش سوى ما با جلوه وناز ادا

 گه دست به دست با رقيبان سر به جاده ميزند

 جلوه نمايد هر طرف گويا كه من يارم ترا

 او دلفريبد همه را غلط بهانه ميزند

دمى نشد همراز من هم قصه و ساز من

دل بشكند با هرسخن با غير ترانه ميزند

مشكين فتاده خرمنش حلقه شده بر گردنش

با صد هزار ناز وادا بر زلفش شانه ميزند

line

با جلوه و عشوه ديوانه مكن ما را

با بوس لب نوشت ذولانه ببند پارا

با خنده بده نازم از گريه گريزانم

ان ذلف سياه بردارمستانه نما مارا

چشم غزال وحشى دلخانه ودل را

ماگربرسیم سویت بهانه مکن دل را

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.