حزب متحد ملی افغانستان انسان را آزاد وخردمند میشمارد

po

حزب متحد ملی افغانستان انسان را آزاد و خردمند میشمارد و در خدمت سازماندهی حیات سیاسی ما بر مبنای تعهد شهروندانه مردم افغانستان قرار دارد. حزب متحد ملی افغانستان همه امکانات خود و متحدین خود را در راه نهادینه ساختن دموکراسی و ایجاد و توسعه فرهنگ تفاهم و جدل دموکراتیک، ایجاد نظام وساختار دولتی مبتنی بر اصول مردم سالاری، تأمین حقوق وآزادی های اساسی شهروندان افغانستان، رشد وانکشاف نهاد های جامعه مدنی بسیج میکند.حزب ما حزب دموکراسی اجتماعی است و دسترسی به بازگشت ناپذیری حیات سیاسیِ دموکراتیک را صرفا از طریق ارتقای سطح زند گی مردم میسر میداند. حزب متحد ملی افغانستان بر آزادی و انسان آزاد متکی است. آزاد در بیان اندیشه و مواضع، آزاد در تشکیل سازمان های مدنی و منجمله سیاسی، آزاد در اتخاذ تصامیم شهروندانه. حزب ما برای مبدل ساختن آزادی و دموکراسی به ارزش های ملی و سرتاسری تلاش می ورزد وبر علیه همه اشکال تبعیض بر مبنای قوم، محل، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، جنس، موقف اجتماعی واقتصادی قرار دارد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.