بشیر نوابی : اشعار منتخب

bashir

line

قصه چه شد غصه چه شد دنيائ افسانه چه شد

شكوه چه شد فتنه چه شد ناله يى ديوانه چه شد

ارزان گرفتى تو مرا لعل وگهر قيمت است

ديده چه شد گريه چه شدأن دل صد پاره چه شد

گرندهى جاه دل ما با أه بسوزم دلكت

گفته چه شد كرده چه شد دلبرى مستانه چه شد

ديدم كه دعا دارى ! نه فرض تو ادا دارى

سجده و سجاده چه شد دروغ مكاره چه شد

خيمه نمودى ذلف خويش ديوارنمودي برخم

لحظه گذشته چه شد ان خروش خنده چه شد

نالم زهجر روى تو كرته دريدم هر طرف

وسمه چه شد سرمه چه شد يارك ديروزه چه شد

 line

مريز أن مورهء ناياب زان گوشه چشمانت

كه زند خنجر بدل و سوزد جگر غمگينم

زان سكوت گلرخان رموز دلبرى أيد

هر أنجا لب گشا باشد برنجانددلى مارا

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.