گزارش اساسی کنفرانس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان

بنام خداوند بخشاینده مهربان  

نماینده گان منتخب کنفرانس شورای اروپایی ، رفقای گرامی

واعضای محترم ح.م.م.ا. در اروپا !

نخست ازهمه تشریف آوری همه شما نماینده گان انتخابی کمیته های کاری کشوری وسایر رفقای گرانمایه حزب متحد ملی افغانستان در اروپا را دریک رویداد دیگرسیاسی ش.ا. ما – یعنی تدویرکنفرانس نوبتی شورای اروپایی حزب خویش خیرمقدم گفته، با اغتنام ازفرصت آغازسال نو2016میلادی را برای شما وهمه فامیلهای تان ازصمیم قلب تبریک وتهنیت عرض میدارم . مسرت دارم که یکباردیگر زمینه مساعدشد تا باهمه شما رفقای گرامی مسایل درون حزبی خویشرا به تحلیل وارزیابی گرفته ، خطوط حرکت آینده سیاسی شورای اروپایی خودرا در روشنی فیصله ها و تصامیم کنفرانس امروزی خویش معین ومشخص مینماییم. امیدوارم تا درکنفرانس امروزی همه باهم در راه انتخاب اعضای جدید ش.ا. ورهبری جدید آن مانند سایرجلسات خویش به توافق رسیده ، همکاران خوب ونزدیک رهبری شورای اروپایی جدید خویش باشیم.

رفقای عزیر ، دوستان گرامی !

ما درحالی کنفرانس ش.ا. حزب خویشرا دایرمی نمائیم که مردم رنجدیده ما هنوز با سختی ها وچالش های بزرگ ملی، منطقوی وحتی بین المللی دست وپنجه نرم کرده و روزانه خون ناحق ده ها هموطن عزیزما متآسفانه به بهانه های مختلف ریختانده میشود. درحالیکه به حق همه شهدای گلگون کفن وطن خویش اعم ازملکی ونظامی ، زن و مرد، خورد وبزرگ اتحاف دعا مینماییم ، برای مجروحان وزخمی های حوادث المناک اخیر کشورخویش در ولایات مختلف کشورازخداوندبزرگ صحتمندی وعافیت کامل آرزو مینماییم . همه نیک میدانیم دولت وحدت ملی که یکسال واندی ازتشکیل آن میگذرد هنوز به کوچکترین وعده های داده شده اش وفا نکرده ، حتی تاالحال قادر به رفع مشکلات سلیقوی میان هردو تیم انتخاباتی نگردیده اند. ادامه نابسامانی ها ، قتل وکشتارهای بیجا وبیمورد، انتحار وانفجار، چوروچپاول دارایی های مردم وحیف ومیل دارایی های عامه ، تقویه گروهک های مافیایی وتروریستی زیرنام های مختلف چون القاعده، طالب ویاهم داعش ……… و ده ها وصدها معضلات دیگر دست بدست هم داده نه تنها باعث بیجا شدن مردم ما ازیک محل به محل دیگرو فرار مغزها ازکشور ، بلکه باعث فرارکتله بزرگی ازجوانان وحتی اطفال یتیم وبی سرپرست کشورما به سایرنقاط جهان وبخصوص کشورهای اروپایی گردیده است که همه اینها مایه ننگ وشرمساری به رهبران حکومت فعلی میباشد. کشوری که بیشترازسی سال است عمرش را درجنگ وبدبختی سپری میکند- بنابرمداخلات مستقیم وبی شرمانه سازمانهای جاسوسی منطقه وحامیان خاین شان در درون

دستگاه فاسد دولت امروزی هنوز قادربه انتخاب وزیردفاع کشور نگردیده است تا جلوجنگ وخونریزی را بگیرد وبرای دشمنان سوگندخورده این سرزمین جواب دندان شکن بدهد. یگانه کشوری درجهان که پارلمانش خلاف همه

قوانین ومقررات نافذه کشور حدود یک سال است بشکل پارلمان سرپرست به کارخود ادامه میدهد وبه اصطلاح این نماینده های ملت هنوزحاضرنیستند تا جای خویشرا به نماینده گان انتخابی دوره بعدی واگذارکنند. ازطرف دیگر دشمنی که تا دیروز با پوشیدن لباس های سفید وبیرق های سفید با راه ااندازی انفجارو انتحار جان هزاران هموطن بیگناه ما اعم از ملکی ونظامی را میگرفتند- امروز باتغییررنگ لباس وبیرق های شان از سفید به سیاه باعث تشدید نا امنی ها واضطراب میان مردم ما شده با قساوت وبی رحمی هرچه بیشتر به اعمال ضدانسانی ، ضد بشری وضد اسلامی شان ادادمه میدهند. وضع اقتصادی رو به رکود وبیکاری به اوج خود رسیده است. ظلم وستم بیدادمیکند وفساد اخلاقی، اداری واجتماعی به کاربرد روزمره ماموران تهی دست دولتی تبدیل شده ، گوش شنوایی وجود ندارد تا آوازبرحق مردم را بشنود . باوجود سرازیرشدن میلیاردها دالرکمکهای مالی جامعه بین المللی سطح فقر، بیکاری، شیوع امراض گوناگون ، اعتیاد کتله بزرگی ازجوانان ما به مواد مخدرومسکرات ، و ده ها عوامل ناگوار دیگرازجمله دستآوردهای حکومت های چهارده سال اخیر میباشد که بدبختانه ابعاد این پیامدهای ناگوار روز تا روز وسعت پیدا میکند.

قابل تذکرمیدانم که این اوضاع آشفته ونابسامان نه تنها به قلمروجغرافیای کشورما محدود نمانده ، بلکه متآسفانه دامان بسیاری ازکشورهای منطقه وجهان مانند پاکستان، هند، لیبیا ، سوریه ، عراق ، عربستان سعودی، یمن، فلسطین، انگولا، ایریتیریا، وحتی کشورهای اروپایی مانند فرانسه وبلژیک را نیزفراگرفته که باعث ایجادتشویش ونگرانی جهانی گردیده است. پخش تفکرات تندروانه وافراط گرایانه مذهبی بخصوص میان کشورهای اسلامی و تشدید جنگهای خانمانسوز فرقه یی مذهبی مانند آغازتنش های اخیرمیان کشورهای عربستان سعودی وایران و ادامه جنگهای داخلی درسوریه ویاکشورهای دیگرگواه ازبدترشدن اوضاع سیاسی-نظامی جهان داشته – مایه نگرانی اکثریت کشورهای صلحدوست گردیده است. باتآسف که کشتاروقتل عام وسربریدن انسان ها به یک مود روز تبدیل شده وصرف ابرقدرت های جهان برای اجرای پروژه های بزرگ مالی وسیاست های توسعه طلبانه شان جهت دستیابی به منابع سرشارطبیعی کشورهای آسیای میانه ومنجمله کشورعزیزما و تجارت انواع مختلف سلاح های کشنده ومرگباربرعلیه نفوس جهان دست بلند داشته از این وضع بوجود آمده منفعت فراوان میبرند وبس .  

درچنین اوضاع واحوال نابسامان است که رهبری احزاب سیاسی ، متعهد وفعال کشور وجیبه خودمیدانند تاجهت پیدانمودن راه های معقول ومنطقی تدابیرلازم وکاری را روی دست بگیرند تاباشد با اشتراک هرچه فعال ترو مصمم تر درکنار مردم خود بایستند وشایدبتوانند جامعه را ازحداقل بدبختی ها ونارسایی ها نجات دهند.

بادرک عمیق ازاوضاع فعلی سیاسی-نظامی کشور رهبری ح.م.م.ا. تصمیم بجا وخردمندانه یی را روی دست گرفته تا کنگره نوبتی خویشرا عنقریب تدویر ورهبری جدید آنرا انتخاب نماید. ما درحالیکه ازاین اقدام بجا وخردمندانه حزب محبوب خویش پشتیبانی نموده وبرایشان موفقیت آرزو مینماییم ، امروز دورهم جمع شده ایم تا باتدویر موفقانه کنفرانس شورای اروپایی خویش نه تنها رهبری جدید آنرا انتخاب کنیم ، بلکه نماینده های خودرا جهت اشتراک در کارکنگره ح.م.م.ا. انتخاب وبه شورای مرکزی حزب معرفی نماییم. بایدمتذکرشدکه انتخاب نماینده های شورای اروپایی ما به کنگره حزب شکل فورمولیتی نداشته ، ازآنان خواهیم خواست که نه تنها رفقای عزیزما درمرکز را جهت تدویرهرچه باشکوه تر کنگره حزب کمک وهمکاری نمایند ، بل خواستها ونظریات اعضای ح.م.م.ا. در اروپا را نیز به سمع رهبری جدید حزب رسانیده – مانندگذشته وعده هرگونه همکاری را درجهت بهترشدن کارهای حزبی ما درخارج ازکشوربه آنان بسپارند. چهارمین کنگره حزب ما درحالی دایرمیگردد که با انتخاب رفیق محترم نورالحق علومی بحیث وزیرامورداخله کشور که به اساس قوانین نافذه کشور ازپست ریاست ح.م.م.ا. استعفا داده و تا فعلآ رفیق محمدکبیر بحیث سرپرست این حزب مسئولیت رهبری آنرا بعهده دارند . اشتراک کننده گان این کنگره باید رئیس ورهبری جدید حزب را انتخاب نمایند تا باشد رهبری جدید حزب ما هم از حالت سرپرستی بیرون آمده و در راه خدمتگذاری برای مردم و وطن عزیزمان گامهای استوار تر وپرتحرک تر بردارد. شورای اروپایی ح.م.م.ا. در راه تدویرموفقانه کنگره حزب برای همه مسئولین اموراز خداوندبزرگ موفقیت وکامگاری آرزونموده ، مسئوولیت های آینده رهبری جدید حزب را ازصمیم قلب برای ایشان تبریک عرض مینماید . همچنان امیدواریم تا تدویرموفقانه کنگره حزب ما حلقه اتصال وهمبستگی تشکیلاتی ومفکوروی میان تعداد هرچه بیشترهمفکران و دگراندیشان

خردمندکشورما گردد ، تاباشد با اتحادوهمدلی بیشتر به پیروزی های هرچه بیشتری در راه خدمتگذاری به مردم ومیهن عزیزما دست یابیم .

محترم نجیب الرحمن شمال دربخش دوم گزارش شورای اروپائی کارکردها وناکارکرد های بخش های مختلف کاری شورای اروپائی حزب متحد ملی را مشخص نموده ودرجهت بهبود وضعیت کاری شورای اروپائی رهنمودهای مشخص ارائه داشتند

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.