دیدارمحترم نورالحق علومی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان با جنرال نک کارتررئیس ستاد قوماندانی عمومی نیروهای زمینی بریتانیا

olol

 محترم نورالحق علومی وزیرامورداخله با جنرال نک کارتر رئیس ستاد قوماندانی عمومی نیروهای زمینی بریتانیا در دفترکارش دیدارنمود

 درین دیدارهردو طرف روی تحکیم روابط وهمکاری های دوجانبه درجهت مبارزه مشترک علیه تروریزم ، مواد مخدر، آموزش وحمایت ازنیروهای پولیس ملی بحث وتبادل نظرنمودند.

 وزیرامورداخله ضمن خوش آمدید به رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح بریتانیا ، ازهمکاری دوامدار کشورانگلستان بادولت جمهوری اسلامی افغانستان مخصوصا دربخش آموزش ، تجهیزوحمایت ازنیروهای امنیتی ودفاعی درعرصه های مبارزه علیه تروریزم ومواد مخدرقدردانی نموده افزود که این کشوردرپانزده سال گذشته درجهت مبارزه علیه کشت ، تولید وجلوگیری ازقاچاق مواد مخدربا وزارت امورداخله همکاری های چشمگیرنموده است.

 همچنان وزیرامورداخله با اشاره به وضعیت امنیتی کشورگفت که نیروهای امنیتی ودفاعی کشوراکنون ازآمادگی لازم برای سرکوب گروهای هراس افگن برخورداربوده وروی بلند بردن ظرفیتها ، ارزیابی چالش ها ورفع کمبودی ها دربخش های مختلف وزارت امورداخله کارصورت گرفته است. وی افزودکه نیروهای پولیس ملی درسال آینده آماده مقابله ومهارهرگونه چالش امنیتی بوده واین نیروها دارای ظرفیت وتوانایی کافی جهت دفاع ازمردم دربرابرتروریستان وجنایت کاران هستند.

درهمین حال آقای نک کارتر رئیس ستاد قوماندانی عمومی نیروهای زمینی بریتانیا باحمایت ازبرنامه های کاری رهبری وزارت امورداخله به ویژه دربخش مبارزه علیه تروریزم وآموزش نیروهای پولیس ملی افغانستان ، گفت که کشورانگلستان درهمآهنگی با جامعه جهانی درکنارمردم افغانستان قرارداشته وتازمانیکه نیازاست همکاری های ما درچارچوب (ماموریت حمایت قاطع) با نیروهای امنیتی ودفاعی افغانستان ادامه خواهد داشت.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.