زرغونه ولی: همدیگرپذیری زنان افغانستان درداخل وخارج ازکشور

za

گر چه انسان ها أعم از زنان مردان در خلاقيت خود كدام تفاوتى از هم ندارند اما برجستگى .اگاهى ، برخورد اجتماعى . سلوك رفتار ، وشخصيت درونى فرد انسانان را از همديگر مجهزا مى سازد ، اين موضوع در بين مردان هم بشكل بلند تر وجود دارد اما طرف بحث ما زنان است صرف در اينمورد تحليل كوتاه دارم كه توجه عزيزان را جلب مى نمايم .

بطور خلاصه همديگر پذيرى را در بين زنان ناشى از مسله مهم مى دانيم .

– حسادت هاى درونى انسان ويا به زبان المانى     ( Eiversuchtkeit )

– سطح اگاهى ، دانش . وسطح اقتصادى و اجتماعى در كشور

بر خورد نا سالم به أساس بر ترى دادن درون خويش از ديگران و يا هم حس لجاجت ، كمبودى و حقارت در نزد فرد بنا به شرايط زندگى و كمبود هاى ان ويا هم عدم سطح اگاهى و دانش كافى ببار امده كه بعض أوقات بشكل بيشرفته ان را بنام مرض روانى Eiversucht )

ياد شده كه در خارج از كشور اين مريضان در بيمارستان ها مورد مواظبت و تداواى قرار مى گيرند .

زنان كشور كه سالهاست تحت خشونت و حقوق نا برابر در وطن قرار دارند و با خشونت در خانواده ها از طرف عده اى از مردان فاميل اعم أز پدران ، برادران و شوهر ان مواجعه بوده و هستند .

اگر ما دوره جوانى دختران را در كشور مورد مطالعه قرار دهيم ، از يكطرف محدويت هايكه توسط مردان فاميل براى دختران جوان ما قيد شده و از طرف ديگر( مادر )فاميل خودهم كه همين زندگى را پشت سر گذشتانده منحيث فرد دوم خانواده بخاطر تامين نظم در فاميل اين شكل خشونت را بنا بر هدايت مردان فاميل با قيد كردن محدويت هاى اجتماعى و فرهنگى و كلتورى در خانواده بالاى دختران جوان تطبيق مى كنند كه خود خشونت را تقويه مى بخشد كه اين امر در خود شناسى دختران جوان أثرى نا مطلوب نموده و اهسته اهسته حقارت درونى در نزد دختران پيدا مى شود ، و همچنان در خارج از منزل به خاطر حفظ ابروى خانواده روابط بيشتر اجتماعى را   در جامعه بخصوص محيط كار ، خريدارى و يا در مكتب و دانشگاه تا حدودى از تماس با   همكاران مردانه دورى كرده و مردان را يك خطر براى حفظ غرور و حيثت خود و خانواده مى دانتد و خود را ناتوان دانسته كه اين حالت نا توانى و كمبودى در درون دختر جوان ايجاد مى كند كه تعدادى از دختران جوان ما بعدها در جامعه منحيث شخصيت هاى مستقل رشد نكرده و هميشه منتظر مواظبت مردان خود مى باشند . اين چنين زنان از رشد و استعداد زنانيكه توانسته اند مستقل در جامعه خود را مطرح نمايند يا در حالت رشد دادن استعداد هاى خود هستند خواه نا خواه ومشترك با مردان خود زنان وخواهران هم جنس خود را با تهمت هاى أخلاقى ، توهين كردن ، مورد حمله قرار مى دهند و مسله ديگر قابل ياد اوريست ، در جوانى رقابت هاى طبعيى بين جوانان بشكل نورمال وجود مى داشته باشد كه در اثر كم توجى و يا نبود امكانات دولتى ، محيطى ، و خانواده براى جوانان،   جوانان به يكه تازى و يا بهتر دانستن أيده هاى خود و قبولاندن. ان بالاى ديگر جوانان كوشش مى كنند كه اهسته اهسته به عادت تبديل مى شود . اينجاست كه احترام متقابل ازبين رفته جاى صميمت و همديگر پذيرى را خشونت و يكه تازى مى گيرد .كه با حس بوجود أوردن نا رضايت ها در بين دوستان مى گردد.

و مسله مهم ديگر سطح اگا هى و تحصيلى وروشن بودن زنان براى تبارز همديگر پذيرى نقش مهم دارد .

در جامعه كه دانش ، علميت وسطح زندگى اقتصادى و اجتماعى   و شرايط زندگى بهتر وجود دارد اين مسله را مى توان به ندرت ديد وزنان روشن واگاه با منطق واستدلال مشكلات را با هم حل نموده وبراى پيشبرد امور با هم همكارى مى نمايند و همديگر را مى پذيرند كه مشكلات كمتر وجود دارد ، ولى در بين زنان تحصيل كرده روشنفكر و زنان روستا كم سواد و بيسوا. كشور ما چه در داخل و چه در خارج از كشور مشكلات وسيع درزمينه وجود دارد .

.حسادت در بين زنان روشن و تحصيل كرده يعنى ( كه خطر ناكتر از قسم دوم م زنان روستاى بيسواد و كم سواد است )

قسمت اول كه متشكل از زنان روشنفكر و اگاه است كه در طول تاريخ كشور از فدا كارى هاى انان به خاطر دفاع از حقوق زنان و مبارزه عليه نابرابرى هاى زنان فعاليت داشته اند و يا هم الهام اور ازادى زنان افغان در گذشته ها بودند كه درج تاريخ مبارزات ازاديخواهانه زنان كشور خواهد شد ، ولى متاسفانه يا اگاهانه و يا هم غير اگاهانه به مشكل همديگر پذيرى در بين اين قشر هم بشكل جديتر بر مى خوريم كه ضربه بزرگ را در مبارزه عليه خشونت زنان كشور وارد مى نمايد، زيرا در اثر همين خشونت هاى افراطى عده اى از زنان كه هم جنس خود را بنا به حسادت هاى درونى و سليقه وىى ، يكه تازى و شخصى و شخصيت پرستى خود تخريب نموده حتى مشتركا با مردان به خاطر حس يكه تازى خود تعدادى از زنان اگاه چه در عرصه سياست ، فرهنگ ، و كلتور دست به تخريبات شان زده حتى به شكل بسيار توهين أميز ان مى پردازند كه اكثريت زنان با وجود داشتن استعداد ها و مهارت   ها به عقب نشينى پرداخته دور از فعاليت اجتماعى و فرهنگى ، سياسى ، گوشه نشينى اختيار مى كنند

ما به اينگونه زنان( يكه تاز ) تاكيد مى نمايم كه در هر سطح كه قرار دارند منحيث زن روشن واگاه كشور در اين شرايط كه زنان سخت به مواظبت شان نياز دارند جهت إصلاح و تداوى خود برايند در مقابل زنان وخواهران هموطن خود از دسيسه بازى ، يكه تازى ، حسادت ، و خودحواهى دست بكشند و همديگر پذيرى را در وجود خود وديگران رشد دهند. كه ما مى توانم با پذيرش و رشد استعداد ها خلاق همديگر متحد شده و مقابل تمام كم رساى هاى جامعه خود كه عليه زنان وجود دارد با گام هاى استوار به بيش رفته جامعه و نسل جوان كشور را از بدبختى هاى همگون نجات دهيم در غير ان زن افغان هميشه تحت ستم وخشونت باقى خواهد ماند .

– همديگر پذيرى دربين زنان روستاى و يا بيسواد وكم سواد

اين طبقه زنان كه از طرف مردان خانواده أعاشه واباطه مى شوند و بيكار هستند ديد شان به اندازه مشكل خودشان بيشتر از نگاه اقتصادى وغيره بوده . حسادت درونى اينگونه زنان در چوكات خانواده ويا خويشاوندان شان مى باشد مثال   ! در خانواده ها

زن برادر شوهر لباس بهتر و يا بوت زيبا و قيمتى در محفل پوشيده بود اقتصادش خوب نيست از كجا كرده ؟

و يا شوهرش بسيار او را دوست دارد.

و يا ٨ پسر دارد ومن ٨دختر دارم كه پسر دار بودن هم يكى از مسله مهم در بين فاميل هاى كشور ما است زيرا با متولد شدن پسر خرسند و با متولد شدن دختر ناشاد هستند كه اين هم يكى از مشكلات جامعه فرهنگى و كلتورى ما محسوب مى گردد

با اين تفاوت ها زنان در كنجكوى مىپردازد كه با حس أذيت درون خود و اطرافيان جنجال هاى فاميلى را ببار مى أورد . و حتى اكثريت اين زنان به أمراض روانى مبتلا مى شوند . رهاى انان از اين مشكل به مراتب زحمات بلندتر و أجاب مصارفات گزاف را مى نمايد كه بايد در روشنگرى زنان روستا و بيسواد وزارت زنان ، نهاد هاى اجتماعى ورياست سواد اموزى وديگر ارگان دولتى موظف به اين امر هستند همكارى نمايند از عدم توجه انان و عدم همكارى زنان روشن كشور اين مشكل در بين زنان روستاى ما سالهاى دراز ادامه خواهد داشت .

در اينجا وظايف و مسوليت هاى زنان اگاه و تحصيل كرده است كه از همين لحظه دست بكار شوند جهت تداوى خود ويا خواهران كه به اين مرض مبتلا هستند به درمان گرى بپردازند خود وديگران را از اين مرض مضحك نجات داده متحدانه و صميمانه با همبستگى قشر بزرگ زنان به اين مشكل غالب شوند كه تا با همديگر پذيرى و همسوى و نظر مشترك خودى   تمام زنان كشور اين قشر محروم جامعه را هم بسوى يك زندگى ارام و دور از مرد سالهارى وخشونت

كشانده تا بتوانند پيروزى و موفقيت عليه خشونت ، مرد سالهارى و زيستن در جامعه دور از خشونت و مسالمت أميز با عدالت اجتماعى و احترام به مقام انسان را از ان خود سازند و در اينده براى خود وديگران مؤثر و مصدر خدمت شوند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.