نجیب الرحمن شمال: پیام ومژده عیدی

na

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مردم شرافتمند وآزاده افغانستان !

فرارسیدن عیدسیعدقربان این بزرگترین جشن مسلمانان جهان را برای فرد فرد شما هممیهنان متدین، خداشناس، بادیانت وباتقواء، رفقا ، همفکران وهمرزمان گرامی ازصفای قلب وخلوص نیت تبریک وتهنیت گفته، ازخداوند لایزال متمنی ام که این جشن شادمانی ودید و وادیدهای شماهموطنان گرامی ما دریک فضای عاری ازخشونت و وحشت ، به دوراز قتل وکشتار، بدون شنیدن آوازدلخراش وکشنده کدام انفجاروانتحار ودریک فضای کاملآ صلح آمیزوامنیت کامل سپری گردد. دراین سال پراتشنج ومملوازدسایس ما درحالی به تجلیل وبزرگداشت ازاین روزهای خجسته میرویم که ازیک جانب دشمنان سوگندخورده ما ومیهن ما لحظه یی هم ازقتل وکشتارهممیهنان عزیزما وتخریب بنیادهای اقتصادی واجتماعی جامعه ما دست بردارنشده وباصدورتروریستان وآدمکشان حرفوی وبیرحم به سرزمین مقدس مان زمینه ترس ، وحشت واضطراب را درمیان مردم ما ترویج مینمایند ، وازجانب دیگر هم اراکین دولتی وبخصوص سران حکومت به اصطلاح وحدت ملی مابجای اینکه اقدامات لازم وجدی را برای رفع اینهمه بحران وفساد روی دست گرفته باشند – مصروف دید و وادیدهای بی نتیجه جهت حل وفصل مناقشات ومعضلات شخصی وسلیقوی خودوهواداران خود بوده واصلآ هدف خدمتگذاری به مردم ونجات کشورشان ازاین حالت اسفناک را بکلی به باد فراموشی سپرده وفعالیتهای جانبازانه نیروهای دفاعی وامنیتی کشورمارا به بادمسخره گرفته اند. جای خیلی تآسف وتآلم است که باوجود امکانات مادی، تخنیکی ولوژستیکی وکمکهای وافرجامعه بین المللی به دولت و نیروهای امنیتی ما وضع امنیتی ونظامی کشور روز تا روزبدترشده که مایه نگرانی عمیق نه تنها مردم ما ، بلکه همه جامعه جهانی گردیده است. به همین لحاظ است که روزانه تعدادزیادی ازهموطنان ما بخاطر نجات جان خویش وفامیلهای شان مجبوربه ترک میهن شده که جانهای زیادی برای رسیدن به کشورهای اروپایی طعمه ماهیان دریایی یا قاچاقبران انسانی وباندهای مافیایی گردیده است واین پروسه همچنان ادامه دارد . جنگهای شدید وبالاوقفه دربسیاری ازولایات ومناطق مختلف کشور ازشمال تا جنوب ، وازشرق تاغرب گسترش یافته وتلفات ناشی ازاین جنگهای فرسایشی ونیابتی متآسفانه چه درمیان نظامیان وچه درمیان مردم ملکی بلندترین ارقام را طی سالهای اخیربه نمایش میگذارد. دامنه ترور، انفجاروانتحار تقریبآ در همه نقاط گسترش یافته وحتی مناطق دور دست کشور را که نسبتآ درامنیت بسرمیبردند نیز دست خوش ناآرامی ها وزد وخوردهای قومی ، لسانی ، مذهبی وگروهی نموده است. انواع مختلف فساد به اوج خودرسیده، رشوه ستانی ، زور گویی وقانون شکنی به کارمعمول وعادت روزانه کارمندان دولتی تبدیل شده وظلم وستم درهمه بخشهای کشوربیدادمیکند.

همه ما متآسفانه طی روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه سنبله ( 5 و6 سپتمبر) سال جاری ویک هفته قبل ازآن شاهد حملات مرگبارتروریستی درکابل پایتخت کشورما در شهرنو وپوهنتون امریکایی ها بودیم که بازهم باعث شهادت وزخمی شدن تعدادزیادی ازهموطنان ما اعم از پیروجوان ، مردوزن ، اطفال وبیوه زنان وملکی ونظامی گردید. گرچه ازنوشتن وخواندن پیامهای تسلیت به خانواده های قربانیان واتحاف دعا به روح شهداء شایدخسته شده باشیم ، ولی آیا چاره دیگری جز تسلی دادن خودبه همین دعا ها ونیایش نداریم – درحالیکه داریم اما بازهم خودرا درغم واندوه بی پایان مردم خویش – مخصوصآ شهریان وشهر کابل به خون نشسته مان شریک دانسته وامیدوارم این جنایات بشری دیگرنه تنها درسرزمین ما، بلکه درهیچ نقطه یی ازجهان تکرارنگردد. سوال اصلی ایکه مطرح میگردداینست که آیا باموجودیت چنین شرایط دشوارواسفناک مردم ماچگونه ایام خجسته عیدرا باخاطرآسوده ودور ازغم و اندوه سپری خواهندکرد ؟؟ درحالیکه آنان هرروز نسبت به روزدیگراعتمادبه دولتمردان وسیاستمداران حقه باز راازدست داده وازآینده سیاه وخوفناکی که شاید درانتظارشان باشد ترس وحراس دارند . درست درهمین مقطع زمانی وبه اساس حکم زمان وجبرتاریخ بایداشخاص متدین، صادق، روشنفکر، متعهد ووطندوست باید باکنارگذاشتن همه سلیقه ها شخصی واختلافات سیاسی تحمیلی – دست بکارشده وبرای نجات مردم وجامعه ما ازاین حالت اسفناک باید اقدامات لازم وضروری را روی دست گرفته وپیام روشنی نسبت به آینده برای مردم ارائه بدارند.بگذاراین داعیه ملی وخواست مردمی را باهم ودوشادوش هم به انجام برسانیم.

هم میهنان گرامی ومتدین ، روشنفکران گرانمایه!

بادرنظرداشت اینهمه مشکلات وپرابلمها نیروهای ملی – مترقی، دگراندیش ووطنپرستان واقعی کشورتان که خوشبختانه گذشت روزگار به صداقت، ایمانداری، خدمتگذاری ، وقف وفداکاری های شان در راه حفظ استقلال وتمامیت ارضی ومخصوصآ حفظ وحدت ویکپارچگی میان همه اقوام وملیتهای مختلف کشور مهرتآیید گذاشته است – بادرک رسالت تاریخی شان وارزیابی دقیق وهمه جانبه ازاوضاع سیاسی- نظامی کشور لحظه یی هم در آرامش بسرنبرده وهمیشه وبیشترازهروقت دیگر در راه تآمین وحدت ویکپارچگی همه این نیروهای وطنپرست وروشنگر زیریک سقف واحد ، متحد ویکپارچه به جدوجهدپرداخته اند که خوشبختانه این مژده رامیتوان به همه شما داد که عنقریب شاهد ایجاد یک حزب سراسری و بزرگ درسطح کشورخواهیدبود. امروزهمه اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) که بنابرعوامل گوناگون ارهمدیگرجدا و دورازهم دیگر وبصورت پراگنده مصروف فغالیتهای سیاسی بودند به این نتیجه رسیده اندکه ادامه این پراگنده گی وجدابودن ها دیگر نه به نفع چنبش ملی – مترقی کشور ، ونه هم به نفع مردم وکشورما میباشد ، به همین لحاظ درمدت چندماهی که گذشت رهبری تقریبآ همه این احزاب با راه اندازی گفتمان ها وامضای پروتوکول های ادغام تشکیلاتی در راه ایجاد یک حزب واقعآ ملی گرا ومردمی گامهای عملی برداشته وبیشترازهرزمان دیگر باهم نزدیک ونزدیکترشده اند که یکی ازنمونه های بارز این اقدام ملی ومردمی ایجاد “حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ” است که پروسه ادغام تشکیلاتی همه سازمانهای این احزاب دیروزی زیر یک سقف واحد وجدا ناپذیربه شدت ادامه داشته وکارهای عملی مسئولین این سازمانهای حزبی در سراسرکشور وخارج ازآن ملموس وهویدا میباشد. درحالیکه این اقدام نیک وبجا واین گام جسورانه را تمجید وتآییدمینماییم باکاروتلاش بی پایان وخستگی ناپذیر در راه تحقق کامل این کارزارملی ومردمی که هدف آن گردهمایی همه نیروهای ملی – مترقی، روشنفکران، اشخاص صاحب نظرومتعهدبه خدمتگذاری برای مردم ومیهن مامیباشد به کار ومبارزه خودادامه داده ، ازهمه شما هموطنان باعزت ومسلمانان بادیانت وروشنفکران تجدد طلب می خواهم تا باشنیدن اخبار اجماع بزرگ وایجادچنین ساختاربزرگ مردمی وروشنگرانه با ماهمنواشده ، ازاین داعیه بزرگ مردمی باقاطعیت دفاع نمایید. مااینرا نیک میدانیم که بدون پشتیبانی عمیق شما مردم آزاده ووطندوست وقشر روشنفکرجامعه هیچ نیروی سیاسی وهیچ قدرت نظامی قادر به آوردن تغییرات عمیق وبنیادی درحیات جامعه مانخواهد بود. زیرا گذشت زمان به همه ما ثابت نمودکه کنارزدن نیروهای دگراندیش ومتعهد به آرمانهای والای میهن پرستی وخدمتگذاری به مردم و واگذارکردن قدرت سیاسی به مشتی از دلالان مافیایی زیرنام مدافعان دین وبخصوص بنیادگرایان تنگ نظرمذهبی وایجادگروه های مافیایی وآدمکش زمینه اینهمه بدبختی های فراوان را درسرزمین آبایی مان میسرساخت که هیچکدام این نیروهای ارتجاعیی وخودفروخته شده دیگر توان آنراندارند تا میهن ومردم مارا ازاین حالت فلاکتبار رهایی ببخشند وچراغ امید وروشنایی را که همانا اعاده دوباره صلح سراسری وامنیت جان ومال مردم درکشورما میباشد به مردم ما مژده بدهند.

بدینوسیله به شما مردم بادیانت ومسلمان کشوروهمه همفکران وهمرزمان گرانمایه اطمینان میدهیم که رهبری ، کادرها، اعضای پرافتخاروهواداران حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان باتجدیدپیمان وتعهدخویش بیشترازگذشته درخدمت شما بوده ودر راه رسیدن به اهداف والای انسانی وخواستهای برحق شما هموطنان عزیزدربخشهای مختلف حیات جامعه ما با استقامت و استواری گامهای عملی برداشته وهرلحظه آماده اند تا در راه تآمین امنیت وبرگشتاندن صلح وآرامش به خانواده های هرکدام تان که حق مشروع ومسلم هرکدام شما میباشد مانندگذشته ها به مبارزه ادامه بدهندوگامهای عملی را دراین راستا بردارند. درخاتمه برای همه شما هموطنان گرامی ازخداوندمنان صحت، سلامتی وخوشبختی آرزونموده ، امیدواریم تا ایام خجسته عیذقربان را درکنارهمدیگرو خانواده های عزیزتان باصفا وصمیمت سپری نمایید . آرزومندم تابا تجدیدپیمان وراه اندازی یک ساختاربزرگ سیاسی ومیهنی بتوانیم حداقل نقش وجایگاه مناسبی برای جنبش روشنفکری وهمه رهروان راه سعادت وخوشبختی انسان رنجدیده این مرزوبوم وحیات سیاسی جامعه ما بیابیم تا این نیروهای تجددگراوترقی پسند بتوانند با شرکت فعالانه و سهمگیری مستقیم درتحولات جامعه ما باعث تغییرات وتحولات جدی درهمه ساحات زنده گی مردم ما نقش باززی بازی نمایند. شاید باتوفیق یافتن به این آرمان بزرگ ومردمی بمناسبت عیدقربان – این بزرگترین جشن مردمی ما پیام ومژده خوب عیدی برایشان بدهیم .دراین راستا به کمک وهمکاری های بی شایبه همه شما عزیزان نیازمندیم . ایام به کام تان.

ومن الله توفیق

نجیب الرحمن “شمال”

   19 سنبله 1395 / مطابق 9 سپتامبر2016

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.