نجیب الرحمن شمال : خشونت تفییر رنگ میدهد

 

na

طی سالیان گذشته با بدترشدن اوضاع نظامی-سیاسی وتشدیدیافتن جنگهای داخلی درکشورهای اسلامی وازجمله درکشورما میلیونها انسان اعم اززن ومرد، پیروجوان ،دختروپسروحتی کهن سالان نیز مجبوربه ترک سرزمین های خودشده واز کشورهای اروپای غربی ومنجمله کشورآلمان تقاضای پناهنده گی نمودند. تعداداین مهاجران که به میلونها نفرمیرسید بیشترازیک ونیم میلیون آنانرا همین کشورآلمان درایالات مختلف خودجابجا نموده، زمینه معیشت وحداقل آرامش روحی وروانی را برای شان مهیا نمود. درحالیکه رهبری سیاسی این کشور ازحدود 12 سال به اینطرف دردست یک زن شجاع بنام ” خانم انگلا مرکل ” میباشد که هیچ نوع تعلقیت مذهبی اسلامی نداردوازسالها بدینسوازجانب مخالفین سیاسی واپوزیسیون رسمی دولت آلمان بخاطرسیاست انساندوستانه اش نسبت به مهاجرین موردانتقادهای شدیدقرارگرفته است ، ولی این زن شجاع با اتخاذتدابیرسنجیده شده تقریبآ به همه این مشکلات غلبه حاصل نموده وهرنوع کمکی راکه درتوان داشت برای خارجیان وبخصوص همین مهاجران وپناهنده های تازه وارد به کشورش انجام داد. خانم مرکل دریکی ازصحبت های خود در روزهای پایانی سال 2015 حرف خیلی جالب وقابل توجه یی را گفت که باید باشنیدن آن همه کشورهای اسلامی وبخصوص رهبران نابخردشان اگرکمی غیرت میداشتند باید خودکشی میکردند. ایشان گفتند که ” مابه اولادها ونواسه های خود حکایت خواهیم کردکه مسلمانان ازکشور های مختلف به ما پناه آوردند ، درحالیکه آنان مکه ومدینه یی هم داشتند.” ازنظراین قلم این گپ یک حرف ساده وبسیطی نبودکه همه وبخصوص رهبران کشورهای اسلامی ازکنارآن عبورمیکردند. این سخن پرمفهوم وباارزش بایدقصرهای مرمرین حکمروایان کشورهای اسلامی را به لرزه درمی آوردوبسیاری از آنهارا فرو می ریختاند.  درعقب این چندتاکلمه ساده قسمیکه همه میدانیم معنا ومفاهیم عمیقی نهفته بود. ولی بعدازسپری شدن چند روز محدود درشب تجلیل از سال نو 2016 عیسوی همه رسانه های خبری اعم ازصوتی وتصویری ازعملکرد زشت وپلید تعدادی ازمهاجرین تازه وارد به المان یعنی تجاوز به زنان ودختران جوان در ده ها شهرهای آلمان پیهم اخبارپخش میکردند که باعث آبروریزی همه مهاجرانی که طی سالیان متمادی دراین کشورزنده گی داشتند وبا کلتور وفرهنگ آزاد غربی ها عادت کرده بودند – گردید. همه این رسانه ها شب وروز علیه خارجیان وبخصوص عقب مانده گی جوامع شان بصورت مسلسل به تبلیغات می پرداختند. درجریان سالی که ما روزهای آخرآنرا پشت سر می گذاریم وقایع وحوادث زیادی بر خلاف قانون ومقررات جاری درکشورآلمان بوقوع پیوست که بازهم باعث شرمساری همه خارجیان دراین این کشورگردید.
خبرتکاندهنده تصویری اخیری درمورد هجوم تعدادی ازجوانان مهاجربردرخت تزیین شده مراسم کرسمس دریکی از مراکزخرید کشورآلمان بازهم مایه سرافگنده گی همه ما خارجیان شد. در روزشنبه گذشته تعدادی ازجوانان احساساتی وبی تجربه بااینکارخویش چهره دیگری ازوحشت وعقب مانده گی همه مارا درمقابل کشورهای غربی به نمایش گذاشت. ماکه ازدست شرارت پیشه گان تعدادی ازمسلمانان افراطی وبنیادگرایان قرن زیرنام ” دفاع ازاسلام” به این کشورهای غیراسلامی پناهنده شده ایم – آیاضرور ولازم است تا همه چیز وروال زنده گی این کشورهارا به خواست دل خود یعنی طریقه اسلامی تغییربدهیم؟؟
-آیا بازهم زیرنام دفاع ازاسلام حق داریم به کسی یاملیتی آنهم دراین کشورها تحقیر وتوهین کنیم ؟
-آیا ازقوانین ومقررات این کشورهای میزبان کوچکترین آگاهی ای داریم؟؟؟
-آیا دراین عصرتکنالوژی وترقی اجتماعی هنوزهم  به این فکراستیم که بایدهمه کشورهای دنیا اسلامی وهمه مردمان آن مسلمان شوند ؟؟؟
-آیا با اجرای چنین اعمال خشن ،خلاف حقوق بشری، ضدمنافع ملی کشورهای میزبان وحتی پیروی ازاعمال زشت تروریستان که همه هستی وبنیادمارا به بادنیستی وبربادی دادند – میتوانیم چهره اصلی دین ، کلتور وفرهنگ خودرا برای مردمان این سرزمین ها به نمایش بگذاریم؟؟؟
-آیا اندکی هم اندیشیده ایم که مردمان این کشورها که درسخت ترین شرایط آغوش گرم خودرا برای مان بازکردند و ما واولاهای مارا ازسختی ها وفلاکت کشورهای خودمان نجات دادند – درموردما ورسم وعنعنات ما چگونه فکرمیکنند؟؟
-وقتی ما ومردمان سایر کشورهای اسلامی درسخت ترین شرایط معیشتی، اقتصادی واجتماعی ….. قرارگرفتیم به این هم اندیشیده ایم که چرا کشورهای گویا برادرمسلمان وهم دین وآئین ما همه مارا ازخود راندندوهیچکدام شان به داد مانرسید وحتی اطفال مار ازغرق شدن در آب نجات ندادند؟
-ایا راجع به عواقب خطرناک این اعمال ناشایست وغیرقابل باورکه شاید ازهرکدام ما سربزند اندکی اندیشیده ایم؟؟
بلی هموطن عزیز! هرگاه به این سوالات وچراها و آیا ها ادامه بدهیم شاید صفحات زیادی را دربربگیرد که درمقابل یکی از آنها جواب قناعت بخش نخواهیم داشت .ولی چه بهتراست که بازنده گی کردن دراین کشورهای دارای امنیت وامکانات معیشتی ایکه برای همه مامیسراست استفاده اعظمی کرده ، به درس وتعلیم خودوفرزندان خود باندیشیم ، پشتکار وابتکاربخرچ داده دنبال پیداکردن یک لقمه نان حلال برای خانواده وفامیل خودباشیم ، ازچیزهای خوب و پیشرفت صنایع وتکنالوژی دراین کشورها آموخته حداقل سویه تحصیلی خودرا بالا برده  به تجارب واندوخته های علمی وفنی خود بیافزاییم. همه ما وشما ازکشورهای جنگ زده ، بدبخت وفلاکتبارفراری شده ودراین کشورهای غیراسلامی به حداقل آرامش رسیده ایم، تجارب تلخ جنگ وکشتارها هنوزدر اذهان ما زنده اند وبه همین دلایل است که نمیتوانیم هرچه زودترخودرا دراین جوامع وفق بدهیم، ولی بصورت قطع این بدان معنی نیست که دیگرما بازهم به دستورجنگ افروزان وچپاول گران شمشیرهارا یکباردیگرازغلاف بیرون کشیده به سربریدن ها شروع کنیم وهر چه دل ماخواست آنرا انجام بدهیم وبه این مفکوره های پوچ وبی اساس باشیم که مامیتوانیم همه دنیارا تسخیرکنیم. نخیرهرگزچنین اتفاقی نخواهد افتاد ،من کاملآ مطمین استم . پس بهتراست تاازخشونت ، زورگویی ونقض قوانین بپرهیزیم وازمزایای زنده گی مرفع تا میتوانیم بیآموزیم تا به همه همنوعان خود مصدرخدمت ، کمک ومعاونت شویم. ازنظراین قلم یگانه راه زنده گی مسالمت آمیز وانسانی همین است تا اگرآرزوداریم که به عقاید، رسوم وعنعنات ما احترام گذاشته شود ، به همان اندازه باید به حقوق ، عقاید، رسوم وعنعنات دیگران احترام قایل شده وهیچگاه به خود حق ندهیم که دیگران را که پیرو هردین وآیینی اند مورد اذیت ، تحقیروآزارقراربدهیم. به همه مراسم دینی ، کلتوری وفرهنگی همه ساکنان این کشورها باید احترام عمیق قایل بود، درغیرآن آنان منحیث میزبانان حق خواهند داشت که برهمه آزادی های دینی ومذهلبی ما قیودات قانونی وضع کنند ومانع آن شوند . متوجه باید باشیم که هیچ یک این کشورهای کشورهای اسلامی نیستند وضرورتی هم ندارند تا ازدین وآیئن من وتو پیروی کنند.  قرارگفته مشهور ” عیسی به دین خود، موسی به دین خود” . امیدوارم تاهمه هموطنان عزیزم وبخصوص جوانان رشیدما برمن خورده نگیرند. درخاتمه آرزومندم ازبرگذاری جشن های عنعنوی ، محافل کلتوری وگردهمایی های فرهنگی درهرجایی که استید لذت ببرید واغازسال نو 2017 را با خوشی وسرور درجمع فامیلها ودوستان تان به تجلیل وگرامیداشت بنشینید.
ومن الله توفیق
نجیب الرحمن “شمال”

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.