نجیب الرحمن شمال : نسل دوم دموکراتیک خلق_ قربانی رهبری دیروز

نسل دوم دموکراتیک خلق قربانی رهبری دیروز

na

حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) درسطح کشورما طی پنجاه سال اخیریگانه حزب با ایدیولوژی واهداف معین سیاسی بود که از همان بدوتآسیس خویش با ارائه برنامه های مترقی وسوق دادن جامعه عقب مانده افغانی بسوی تعالی وپیشرفت با وجودمشکلات سیاسی وناهنجاری های فراوان اجتماعی، فرهنگی واقتصادی درکمترین زمان به دستآوردهای بزرگی نایل آمد. حتی درحالیکه خیلی جوان ، ولی بانیروبود به قدرت سیاسی هم دست یافت وحدود 14 سال رهبری سیاسی ودولتی کشور را بعهده داشت . اینکه بخاطرنداشتن تجارب کافی وکادرهای مسلکی به سطح همه دولت دربخش های مختلف دچاراشتباهاتی هم شدکه یک بحث کاملآ جداگانه است ونمیخواهم فعلآ روی آن بحث نمایم ، اما موضوعی که امروزمورد بحث من است اینست که گاه ازهرگاهی دربعضی محافل بزرگان وحتی موسسان آن خانواده بزرگ به زبان میرانندکه مایه شگفت انگیزی اکثریت رفقا حزبی صرف نظر ازاینکه امروز درکدام جریان سیاسی فعالیت دارند – میگردد. من شخصآ این سخنان را دو سه باری اززبان یکی از موسفیدان وموسسان همان خانواده بزرگ ما محترم سلیمان لایق شنیده ام که مورد دلجسپی من قرارگرفته وخواستم تا دراین مورد تبصره کوتاهی داشته باشم. زیراازنظرمن دیگر وقت آن رسیده است که باید زمینه گفتگوهای باز وبیطرفانه را بایدتقویت کرد تارفقا بتوانند درموارد مختلف وبخصوص اشتباهات حزب سیاسی بزرگ دیروزما نظریات خودرا آزادانه وبدون تحقیر ویا توهین به هیچ مقام وشخصی ارائه بدارند –زیرا صرف باعبرت گرفتن از آن درسهای تلخ گذشته است که میتوانیم راه آینده خودرا روشن بسازیم تاباشد آن پرچم مبارزات پرافتخار را همیشه وبا وقار برشانه های خود حمل نماییم. هروقتیکه ازگذشته ها وافتخارات دیروزحزب ما سخن بمیان میآید بعضی ازاین شخصیت های گذشته ما رشته سخن را بدست گرفته نه تنها ازهمان گذشته های پرافتخاردفاع نموده وبه حاضرین مجلس آگاهی میدهند ، بلکه اشتباهات ولغزش هاییراکه رهبری دیروزحزب ما بشمول خودایشان انجام داده اند بیان کرده وآنرا به بادانتقادهای اصولی ومنطقی میگیرندکه خودمایه مباهات برای مایان منحیث نسل دوم این حزب بشمارمیرود. چنانچه به روزجمعه مورخ 17 فبروری سال 2017 بعدازمراسم بخاک سپاری پیکر یکی دیگرازپیشکسوتان وبنیانگذاران همان جنبش مترقی وپیشتاز جامعه ما مرحوم رفیق بارق شفیعی – شاعر، نویسنده ویکی ازبزرگترین علم برداران راه علم وفرهنگ جامعه افغانی ما درشهر هانوور آلمان شاهد عینی یکی دیگری ازآن سخنرانی هابودم که بازهم محترم سلیمان لایق به آن پرداختند. بعدازاینکه یکی دونفرازاعضای خانواده شادروان بارق شفیعی ویکی دو رفیق دیگرصحبت نمودند نوبت به سخنرانی کوتاه ، ولی مملوازحقایق تلخ محترم لایق رسید. ایشان درحالیکه بخاطر ازدست دادن یکی ازهمقطاران ، همفکران وهمرزمان شان خیلی غمگین ومتآثربودند روی همان نقایص ، کمبودی ها ومتآسفانه اشتباهاتیکه ازجانب رهبری دیروزحزب چه درزمان قبل از رسیدن به قدرت سیاسی وچه بعدازآن صورت گرفته بود اشارات مشخص و معینی داشتند. درحالیکه بغض وغصه گلوی شانرا می فشرد وحتی سخن راندن برای شان مشکل بود، خطاب به اشتراک کننده گان مراسم بخاک سپاری روبه همه کرده گفتندکه: ” وقتی من به این جمعیت بزرگ روشنفکران و خانواده های شان نگاه میکنم – میخواهم باصراحت بگویم که درفضایای نابسامان دیروزی کشورما هیچکدام شما ها کوچکترین مسئولیتی ندارید ومقصر نیستید ، بلکه این ما ها بودیم که منجیث رهبران شما باصدورفرمان ها وتصامیم بیجا همه تانرا به بیراهه ها سوق دادیم ، درحالیکه شما با اعتمادکامل به عقب ما اقتداء کرده بودید. ما با همه خودخواهی ها وبه هم چسپیدن ها هیچگاهی به مشکلات اساسی خود نپرداختیم ، این ما هابودیم که با افکاراشتباه آمیزخود ساختار یک نظام قوی ومردمی را ازهم فروپاشاندیم ، این ماها بودیم که با صدور دساتیرنادرست یک اردوی منظم نظامی (قوای مسلح کشور )را ازبین بردیم وازهم متلاشی ساختیم .، این ماها بودیم که باعث ترک وطن ومهاجرت شما ها شدیم ” . ایشان درحالیکه نسبت به آینده وحرکت نسل بعدی مطمین بودند وچیزهای زیادی نسبت به گذشته به گفتن داشتند دریک قسمت دیگر گفتند : “…. ولی من به بازمانده گان فامیل شادروان بارق شفیعی وهمه شما جوانان یک توصیه دارم که هیچگاه مردم ووطن تانرا فراموش نکنید وبا عبرت گرفتن ازتجارب تلخ دیروزما راه آینده تانرا تابناک بسازید وبه پیش بروید. هنوزهم وقت است وشما هیچ چیزی را ازدست نداده اید. باید باصراحت بگویم که شمانسل دوم حزب ما قربانی رهبری دیروز حزب تان شدید “. همچنان به یکی از رفقای گرانمایه وریش سفید دیگر شخصآ گفتند : ” ما برای شما ها خارکاشته ایم .. ..خار . “

باشنیدن این کلمات روشن واین اقرارهای شفاف منحیث یکی ازکادرهای نسل دوم تکانه دیگری دروجودم پیداشد وبه این فکرفرورفتم که ایکاش این اقرارها و اشتباهات دیروز حداقل پانزده سال قبل ازامروز، یعنی قبل از آنکه حزب متحدملی افغانستان را پایه گذاری نمودیم

وعده از فعالان حزب ما ,یعنی عده ای از نسل دوم حزب دیروز, با بررسی اوضاع سیاسی -اجتماعی دیروز و امروز کشور, البته بمراتب عمیق تر و همه جانبه تر از انتقادات محترم لایق, خط فکری جدیدی را تدوین نمودند که بعدا بر بنیاد آن حزب متحد ملی افغانستان در کابل تاسیس گردید و پس از سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق وبرای اولین بار پرچم افتاده برزمین نیروهای ملی – مترقی را باوجود شرایط ناگواردوباره برافراشتند – گفته میشد ، ایکاش آنوقت پیش کسوتان حزب دیروز ما به خواست این عده فعالان نسل دوم  مبنی بر اینکه ” به یک تیم جدید اجازه رهبری بدهید و خود کنار بروید” پاسخ مثبت میدادند ونه تنها یکی یا دونفرازاین رهبران دیروز ، بلکه اکثریت شان به آن اشتباهات خود اقرارمیکردند وخود درگوشه یی نشسته نسل دوم را که تربیت یافته دست خودشان بود به ادامه مبارزات عادلانه ودادخواهانه تشویق نموده ودرعقب آنان قرارمیگرفتند . آنان بارسالتی که داشتند بایدازهمه مقامات رهبری کناره گیری می نمودند وهمه وظاایف بعدی حزب را با امانت داری کامل بدوش نسل بعدی (نسل دوم) می گذاشتند. در آنصورت اطمینان کامل دارم که بعداز آنهمه شکست وریخت ها ونا امیدی ها این نسل دوم قادربه آن بودند که یک حزب واقعآ سراسری ، ملی وواقعآ دموکراتیک را اساس میگذاشتند وهیچکدام ما اینگونه تکه وپارچه نمیشدیم وبه اینهمه احزاب خورد وکوچک وحلقات غیرتآثیرگذار مبدل نمی گشتیم . هرزمانیکه من درتجمعات ومحافل به این نیروی بزرگ وغیرقابل باور برمیخورم ، باورکنید که به تعجب فرومیروم که آن حزب عزیز وآن رهبران سیاسی فداکار مان باوقف وفداکاری های تمام چگونه توانسته بودند که اینهمه نیروی منظم، آگاه ، بادسپلین ، باوجدان ، خدمتگذار به مردم ومیهن و امانت کار را تربیت کنند وباوجود یک سلسله کمبودی ها وناملایماتی که در آن حزب هم وجود داشت چگونه این همه نیرو را رهبری ، سوق واداره مینمودند؟؟  واقعآ این خود یک فداکاری بوده ومن هرلحظه به این می بالم که درچنین خانواده فداکار، صادق ومتعهد تربیت یافته ودر هرجا با افتخاروسربلندی ازعضویت خود در آن خانواده بزرگ وباشرف بخود بالیده وازهمه رهبران گرانمایه ، صادق وفداکار این جنبش ملی – مترقی ونسل آگاه آن ممنون وسپاسگذار بوده وتاآخرین رمق حیات از آرمانها وتعهدات پاکی که دربرابر مردم ومیهن خویش دارم لحظه یی هم فروداشت نخواهم کرد. درحالیکه هنوزهم وقت است امیدوارم تا همه رهبران وپیشکسوتان گرانمایه و این گلهای سرسبد جنبش مترقی کشورما زمینه های لازم وعملی را برای فعالیتهای منظم نسل دوم حزبی ها مهیا نمایند. درخاتمه آرزومندم تاهمه این بزرگان گرانقدرمان با صداقت وجرآت کامل به اشتباهات گذشته خود اقرارنموده وهنوزهم که ماهیچ چیزی را ازدست نداده ایم راه آینده مانرا درپرتو مشوره های نیک ونظریات صادقانه آنان بیشترازپیش روشن بسازیم وآن پرچم مبارزات آزادیخواهانه را دراهتزازداشته وبا امانت داری کامل آنرا به نسلهای آینده انتقال داده باشیم . البته این خواست وآرزوی صرف من نبوده ، بلکه خواست اکثریت برحق همه نسل دوم که است که متآسفانه دریک فضای کاملآ ناامید کننده ودلسردی بسرمیبرند .

باحرمت

نجیب الرحمن “شمال”

18 فبروری 2017

       

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.