محی الدین سجستانی: تاخیردرانتخابات ملعبه ایست براعمال قدرتمندان درافغانستان

سجستانی

ساده نگری وعمداً بها دادن درقضایای زندگی انسان را از کنهی ارزش های سمت وسو دهنده وتاثیربرانگیز درروند پذیرش ویا عدم ان به دور داشته،اهمیت دقت عمل پیرامون ان را دروفول ویا نزول قرار میدهد. انچه به مثابه تنظیم کنندهً زندگی با ما گره خورده است مسلماً مطالب بی اهمیت ویا پیش پا افتادهً نبوده محصول رنج هزاران سال تعمق ونواوری های تکمیل شدهً نسبی تفکرانسانی محسوب ومنحیث گره گشای فعالیت های بعدی نقش ورول اساسی ان درپیوند با راهکارهای زندگی برجسته تلقی میگردد.

انسانها از بدوی زندگی مطابق به سطح فهم واگاهی خویش همواره درتنظیم امور لازمه به ابتکارات سودمند دست یازیده دررفع نیازمندی های نهفته دروراً وماوراً جدیت از خود تبارز داده باسعی وتلاش زمینه های بهبود اورش را مساعد وانرا سرمشق نسل های بعدی قرارداده اند. که ازان جمله میتوان درامر پیش برد مطالب مورد تائید انان به انتخاب شدن وانتخاب کردن درسطح مسایل فردی واجتماعی اشاره کرد.

انتخاب شدن وانتخاب کردن از اصول وقاعده های بهزیستی درچوکات مشخص سازی راه پله های تنظیم کنندهً امورات درسطوح مختلف چون اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی وغیره درسکوی خواست های بشریت به عنوان میراث ذیقیمت جاه ومقامش را دریافته وبه عنوان نقطه عطف درتفکرهمگان روسوب نموده است . این راه برد را میتوان به مثابه نخستین جرقه روشنگری درقبول وایجاد رویش جلوگیری کننده از انارشیزم ومختوم بخشیدن اضافه روی های جاه طلبان خود خواه با استفاده از صلاحیت تعویض انها وجایگزین سازی شخصیت های مناسب دران یادهانی کرد. باگذشت زمان لمس شدن این رویش بهینه درتاروپود مظلومین به احساس و تفکرتقدیسانه مبدل وهرکس این پروسه را منحیث وجیبه مقدس سازنده گی وداشتن تمکین بدان درروند زنده گی اش به اعتنا وباور گرفته اند . واین پروسه اولین باربه شکل پیشرفته ونسبتاً نمادین اما توام با تعصبات طبقاتی درمهدقانون مداری جهان ( یونان باستان ) از تبلورش دیده گان سایر عالم بشریت را دراین راستا روشن گردانید . وانرا سرمشق راهکارهای بعدی پیشبرد قابل تائید وتنظیم امور دراین خصوص تقدیم کرد . با تعمیق ، گسترش وباورمندی مردم به این نهاد سطح صلاحیت ها وحدود نظارت ها وبعضاً کنترول عملکردها براجراات قدرت مندان که تمثیل کننده گان تنظیم برامور ان زمان پنداشته میشدند بالا رفته ، جایگاه این نهاد مصمم ، ناظروکنترول کننده را درتعالی قرارداده ومنحیث کانون تجمع انتخاب شونده گان یا نماینده گان مردم که به اسم ورسم کنونی خانه مردم یا ملت یاد میشوند احراز مقام نمود . باتعمیق وگسترش حیثیت واعتبار نماینده گان منتخب صلاحیت های تدوین قوانین درسطح ابتدائی اما موثررا براجراکننده گان صاحب شدن باگذشت زمان وپدید امدن پیشرفت ها وقوت گرفتن نیروهای حراست از تصامیم اتخاذشده نماینده گان ، ساحه خودمختاری قدرت مندان محدود ومحدودتر گردیده ، اما برعکس همزمان با این پیشرفت ها درمحصور سازی قانونیت شیوع مرض تباه گرفساد ، ارتشا وتطمیع چون موریانه برافکار مراجع تصمیم گیرنده وعناصر تحقق دهنده ان مستولی شده واین روند قانون گذاری را به پوسیده گی وعدم تداوم تعهدات جانبین روبروگردانید . با تاثیرگذاری این پدیده منحوس زمنیه های عملی تصامیم وفیصله های تنظیم قانون دراجتماع وسایر عرصه ها به رکود مواجه وتوانمندی به اصطلاح نیروهای خودساز وکاذب تحقق دهنده فیصله ها ( حاکمان مزوربرمردم ) را ازدیاد بخشیده واخرالامر این نیرو به ظاهر اجرایوی به قدرت قهریه خودمختار مبدل وتاثیرات سویً را ازخویش بجای ماندن . مکتشفین این سیروس تباه گریعنی فساد ، ارتشا وسویً استفاده دراین عرصه ارام ننشسته درتعمیق سازی ریشه های فساد مبتکرانه متقابلاً پیش رفته ، چون اتش جهان سوز دامن انتخاب کننده گان را درسطوح پائین نیز گرفته ، همه چیز را باگذشت زمان به یک حرکت تفننینی ، تصنوعی وخودساز مبدل ، جاه مقام قانون گذاران را به گونه غیرمستقیم به میل خویش تصاحب وانرا به محرکین وحمایت گران سکوت مطلق درراستای ارضای نفسی خویش رنگ وچهرهً خطرناک بخشیدند .

بارشد افکار وتوسعه فعالیت های انسانی وادغام سرزمین های وسیع باهم دیگر منحیث ضرورت به ایجاد جوامع وکشورها پرداخته شد . وجود جوامع نوین ورسیدن همگانی به امور سمت دهی بهتر روال زنده گی به تشکیل دولت متوسل وقوای سه گانه چون قوه مقننه ، قوه اجرایه یا حکومت ، قوه قضایه وجودش متبلور گردید. قوه اجرایه یا حکومت به منظور حفظ صلاحیت های قبلی غرض الودش درتداخل به امور قانون گذاری به شکل پوشیده همواره عمل کرده درتعین ونصب افراد مربوط به خود وجابجایی انها درپارلمان یا مراجع قانون گذاری ازقوانین سویً استفاده نموده باتحمیل شیوه های فریب ، اغوا ، تطمیع ورشوه دربین مردم کم اندیش ، نافهم وغیر قابل تائید به سازنده گی مبادرت ورزیده از توانایی خویش دراین رابطه استفادهً ناجایز به عمل اورده سطح نظارت وکنترول برامور وتطبیق قانون وفیصله های پارلمان را پائین واز این طریق به حکمرانی برمردم که از بطن انها به وجود امده ومتعد والزاماً به اجرای فیصله های انها میباشند پرداخته اند . این روش کاری وحفظ قدرت درنهاد های اجتماعی وغیره به یک فرهنگ خطرناک وغیر قابل تحمل ازجانب حکومت مبدل وبا پیشرفت های بشری درساحات مختلف شیوه های کاربرد حفظ حاکمیت افراد فرصت طلب دربطن ان نیز تغیر خورده است .

حکومت ها با مداخله مستقیم وغیر مستقیم خویش درانتخاب نماینده گان توانسته اند به ایجاد پارلمان ضعیف وناکارا بپردازند . ایشان کوشیده اند تا افراد بی ماهیت ، نادان ، طماع ، رشوه خوار ، مفسد ، معامله گر وفاقد همه صلاحیت ها ومسولیت پذیری ها را به پارلمان راه داهند وسطح کنترول ونظارت قانونی را برخود پائین اورند . که درتائید وثقم این ادعا میتوان از قانون شکنی های حکومت های غدار وفریبکار افغانستان دراین زمینه یادهانی کرد.

ازاوان ایجاد پارلمان درافغانستان باوصف تلاش های ممتد وخسته ناپذیر متعهدین وخدمتگذاران به مردم افغانستان ، تمامی فعالیت های این نهاد قانون گذاری شکل نمادین داشته ، نتوانسته اند درحل مشکلات وقضایای دامن گیر مردم دراین سرزمین نشانه خدمتگذاری را از خویش بجا گذارند و به عنوان نماینده گان ملت با تعهدات ارایه شدهً خویش عمل نمایند.طوریکه دربالا اذعان بعمل امد حکومت های مزور وفریب کار درکشور یکی بعد دیگری پا دررهبرد مشخص شدهً مکروفریب اتخاباتی قرارداده وبه ادامه این جنایات های سویً استفاده از مردم اما به ظاهر تحت پوشش عناوین گونه گون بپردازند . که روال این پروسهً غم انگیز تخطی ، تخلف ، تقلب وفساد از طریق نهادهای انتخاباتی مربوط به حکومت ها دراین اواخر درافغانستان به شهادت پیرامون این ادعا میپردازد . عمل کردهای شوم والوده به فساد حکومت های رنگارنگ دراین زمنیه تحت شعارهای دموکراسی قلابی مصروف کننده ، این چوبه دار تباهی مردم سرزمین مظلوم افغانستان به هزارهاچهرهً شرم اور درخم جنایات بشری امیزش داده شده وبااستفاده از انها درسروصورت دادن وجابجایی گماشته گان شان پلیداً عمل نموده اند .

درجوامع که مردم ان از ناتوانی فهمی وحقوقی برخوردار بوده ویا هستند ، این پروسه تباهگر تداوم حکومت ها درراستای خاک انداختن به چشم مردم وتنظیم راه کارهای به ظاهر قانونی به نفع خویش مبدارت ورزیده درمشروعیت بخشیدن اعمال قلابی ناجایز وغیر انسانی خویش چون اسپ قطغن به پیش تاخته اند . ودرپشتیبانی این روش ظالمانهً متخلفین ، مفسدین ومتقلبین درکشور حکومتهای بزرگ دخیل جهانی درادامه این وضع مفتضح حکومت ها ازیک سو ودوام کاری معامله گران درپارلمان ازسوی دیگر نیز بخون مردم بی دفاع این پهنا دست ودامن رنگین کرده اند . مکرراً این که به یقین وباور کامل باید اذعان گردد که گذشتهً نه چندان دور این پروسه انتخاباتی درافغانستان سراپرده جعل کاری وتداوم نیرنگ ها درراهبرد انتخابات را پائین انداخته واکنون به وضاحت دیده میشود که راهکار انتخابات با تمامی دیده درائی ها برقص بدون جامه مبدل وتاریخ بشریت از افشای این فجایع برهنه وننگین غارتگری تحمیل شده برانسان های این سرزمین دریغ نخواهد کرد . جای یادهانی است که اززمان تصویب قانون اساسی افغانستان درسال 1382 هجری بدین سو که میبایست برمبنای ان وقانون نافذه انتخابات ، هفت نوع انتخابات عمومی وسراسری چون انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات پارلمانی ، انتخابات شورای ولایتی ، انتخابات شوراهای ولسوالی ، شوراهای شاروالی ها ، انتخابات شاروال ها وانتخابات شوراهای قریه ها توسط دولت الزاماً وبدون تاخیر به وقت اش برگذار میگردید صرف تااکنون سه بار انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی ، دوبار انتخابات پارلمانی ان هم امیخته دربحر از تقلب ، تختطی ، تخلف وروادیدهای فساد همه گانی دراین زمینه ازجانب مسولین درحکومت ودولت اجراات شرم اور بعمل امده ومابقی تا اکنون دربستر ارامش حفظ منافع غارتگران ومعامله گران فاسد داخلی وخارجی به خواب مقناطیسی به سرمیبرند . به این واقعیت تلخ باید وقع گذاشت که عدم برگذاری انتخابات سبب بی کاره گی دولت ، عدم پاسخ دهی به مردم ونقض صریح قانون اساسی شده وتوانای های زنده گی مردم به نقطه زیرصفرتقرب نموده است . ودولت بخاطر اغوا وفریب مردم افغانستان همواره تحت بهانه ها وحقه بازی های ناجایز به وقت کشی دست یازیده واز درامه بازی های چون وجود جنگ ، نبود امنیت ، نبود وجوح مالی مصرفی ، نبود تذکره الکترونیکی ، وجود کارت های رایً دهی تقلبی ، نبود اربعه مشخص ولسوالی ها ونواحی ، عدم تکمیل واجرای لست های رای دهنده گان ، عدم تثبیت نفوس ولسوالی ها ونواحی توام با نبود امنیت درواحد های اداری وغیره وغیره وهمچنان پناه بردن به سبک جدید درامه بازی یعنی تطبیق اصول ارسال ومرسول بسته های پیشنهادی دراصلاح نظام انتخاباتی وسپردن انان به طاق نصیان به قصه خوانی وداستان پردازی پرداخته وممکن به بیشرمی به دوام این همه بعداً نیز بپردازد را پیشه کرده است . از وضع طوریکه برمیاید دولت افغانستان به خصوص حکومت فریبکار درتبانی با حمایت گران خارجی ان ارادهً تدویر انتخابات را نداشته ونمیخواهد دراین عرصه خلاف میل ولی نعمتان خارجی وداخلی خویش عمل نمایند. تدویر انتخابات درافغانستان تعین سرنوشت این کشور را مشخصاً به شانه خواهد کشید ، حدود واختیارات استراتیژیست های غربی را براقتضای زنده گی این مردم بی دفاع برجسته ورنگ خواهد داد . وافغانستان به عنوان کشور مستقل راه تعین زنده گی خویش را به پیش خواهد کشید . سلسله ستمگران خارجی ولابی های بی وطن انان از هم گسیخته ، جنازهً این ستمگری ها بلند خواهد شد. زیرا دیگراین طوله ساحران درسطح ملی وبین المللی خفه شده از ان صدای برنخواهد خاست واین ماران ادم نما توانایی به افسون کشیدن مردم را نخواهد داشت . مردم افغانستان میبینند که دژستمگران دیگر پایداری اش را از دست داده ، قابلیت حصار ودرمانده گی مردم این سرزمین به وسیله ان دیده نخواهد شد. اگرچه بادریغ افسوس باید اذعان داشت که مردم این پهنا ازبسی مسایل روشنگری درجهت راه یابی به هسته باهمی وتفاوهم وتساند وباهم دیگر نسبت فعالیت های فریب کارانه ددمنشان قسماً محروم بوده اما به منظور بیرون رفت از ورطه مهلک تلاش شعوری وغیرشعوری وجود داشته براساس قانون مندی های علمی که تزاید فشار خود راه های بیرون رفت را به خویش مساعد ساخته وهرموجود را به حالت اسان توسط خودش بردرب نجات ورهائی میرساند . روی این حقیقت ملت افغانستان درجهت نجات وبیرون رفت خویش از ماجراها درتقلا وتلاش قرارداشته ونقطه محرک رهائی ان احساس دوام زنده گی بوده ، ممکن نیست ملت بخاطرخواست های نامشروع ومتداوم استیلاًگران حاضربدان گردد تابدست خود سردرکفن پیچد وبرای ازادی وحمایت از خویش نه اندیشد . درفرجام من روبه مردم کشورم برده به این حقیقت فریادم را به پیش گاه انان محترمانه میرسانم . مردم مظلوم افغانستان باید به این واقعیت تن دهند که انگیزه هرمصیبت را با این گسترده گی کاملا روشن درسرزمینش مشخصاً از عوامل بیگانه وبیگانه پرستان ندانسته واصولاً باید مسولیت انرا بخود نیز راجع سازند .

زیرا درپیشاپیش این همه بدبختی ها ، مابه عنوان صاحبان این سرزمین باروحیه بی مبالاتی قرارداشته ودرصورت اشتباه مکرر مجدداً قرارخواهیم گرفت . اگر صاحب خانه به مهمانان بی فرهنگ مجال دیدن صحن حویلی اش را ندهد مهمان راه پیداکردن روزنهً بیرون دید را نخواهد یافت . پس اگر ما به افراد وطن فروش ، معامله گر خدام بیگانه گان رائی خویش را تحت بهانه های نژادی ، قومی ، لسانی ، سیاسی ، مذهبی ویا دربدل پول اندک وناچیز خنده آور پیش نکشیم پارلمان واداره حاکمیت از بوی متعفن موش مانند انها همیشه پاک منزه باقی خواهد ماند . ماهستیم که راه خویش را درحال که درحد عزت وشرف انسانی از ارزش برخورداربوده به شخص بی ارزش ومعامله گر بدست خود تقدیم نموده صلاحیت هرجنایت را به وسیله انها برخویش هموار بعداً با این اشتباه خویش به فریاد واشک ریزی میپردازیم . اگر مارای که عزت وشرف ماست به انسان های بی عزت وبی شرف هدیه نکنیم چنین روز سیاه برما طلوع نخواهد کرد . ما باید بیندیشیم واین فرصت انتخاب شدن وانتخاب کردن رااز همین اکنون دراحساس ووجدان خود جا داده واین گروه های قانون شکن ، حقه باز ، فریب کار ، شریر ، معامله گر ، مزدوربیگانه گان ، خودفروش ودنائت پیشه را تشخیص ویکجا بامعاونین وهمکارانش دردید همه گان قرارداده ، راه جهنم را برانها باز ، خودوکشور را تا به ابد از این مصیبت رهائی بخشیم . ورنه این بی مسولیتی ازجانب ما بازهم سرپوش خواهد شد درتداوم همه ستمگری های قدرتمندان دخیل داخلی وخارجی درتباهی کشورومردمش .

                                                     تقدیم حرمت

                                              محی الدین سجستانی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.