مصاحبه مختصر با محترم نورالحق علومی بنیاد گذار ورئیس حزب متحد ملی افغانستان

kkaa

مصاحبه مختصر با محترم نورالحق علومی

بنیاد گذار و رئیس حزب متحد ملی افغانستان

گرداننده سایت مهر وطن مصاحبه مختصری را با محترم نورالحق علومی بنیاد گذار ورئیس حزب متحد ملی افغانستان و یکی از چهره های نیک نام و شخصیت موثرملی، سیاسی و بانفوذ کشور انجام داده است که اینک توجه خواننده عزیز وگرامی سایت مهروطن را به متن این مصاحبه جلب میداریم :

گرداننده :محترم علومی، بااظهار سپاس وامتنان ازشما که باوجود مصروفیت های کاری در عرصه های مختلف سیاسی واجتماعی زمینه آنرا مساعد نمودید تا پیرامون اوضاع سیاسی ونظامی کشور نظریات شما را داشته باشیم .

سوال : قسمیکه شما شاهد استید وضعیت سیاسی ونظامی کشور دراین اواخر روز بروز به وخامت گرائیده است ، از دید شما علل وعوامل آنرا چگونه میتوان مشخص وفهرست نمود.؟

جواب: مسرت دارم که درخدمت شما وخواننده های عزیز سایت مهروطن قرار دارم . در پاسخ سوال شما میخواهم صراحت دهم که :

این موقعیت جیوپولیتک افغانستان و بازی های منطقوی است که پای منافع کشور های همسایه و غیر همسایه ، چه دور و چه نزدیک را در کشور ماکشانیده است. تاریخ گواه است که همیش شیشۀ آرامش ما با سنگ منافع دیگران شکسته شده است. این ما هستیم که زیر سنگ آسیاب هماهنگ سازی منافع دیگران گرد وپاشان شده ایم. به شهادت تاریخ، افغانستان همیش قربانی جغرافیا خود شده است. این جنگ، جنگ ما نیست ، بلکه جنگ دیگران در خاک ماست که ریشه در تصادم منافع آنها دارد. مساله هماهنگ سازی منافع همیشه پیچیده ترین مساله سیاسی در افغانستان بوده و است، که بحران افغانستان هم ریشه عمیق در این مساله دارد.

وضعیت ایجاد شده کنونی کشور که نسبت مداخله مستقیم اجانب درروند انتخابات وعدم صداقت ، فقدان فهم وعدم تجربه مدیریت سالم کمیسیون های انتخاباتی کشور که منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، بوجود آمده است. با ایجاد حکومت وحدت ملی که توام با نارسایئ های سیاسی، نظامی،اقتصادی واجتماعی همراه میباشد بحران کنونی کشورما نیز تشدید گردید. تصور میشد که حکومت وحدت ملی بمثابه گزینه معقول غرض جلوگیری از واقعات پیشبینی شده باشد ، ولی با تألم فروان که عمر حکومت وحدت ملی تنها در محدوده تقسیم قدرت سیاسی و اتخاذ سیاست کادری غیر معقول به پایان خود میرسد. اگرچه درآغاز تعدادی از شخصیت های سیاسی ملی ومترقی درحکومت وحدت ملی راه یافتند ، مگر پذیرش چنین شخصیت ها برای دولتمردان ما غیر قابل تحمل بود ،درحاليكه حضور فعال سياسى به عنوان يكى از مولفه هاى مشاركت و اشتراك در روند وحدت ملى بشمار مى رود .

سوال : محترم علومی ، از دید شما بخاطر بیرون رفت ازاین وضعیت نااهنجارسیاسی ونظامی کشور چه باید کرد.؟

جواب: این سوال شما ایجاب یک بحث مکمل را میکند ، ولی صرف میخواهم خاطر نشان سازم که ما در فرُصت های مناسب پیوسته بگذشته پیرامون بهبود وضعیت سیاسی ، نظامی ، اقتصادی وفرهنگی کشور طرح ها ونظریات خویشرا درسطح ملی و بین المللی بیان نموده ایم ، ولی متاسفانه مراجع ذیربط هیچگاه دراین موارد ترتیب اثر نداده اند ، ولی گذشت زمان بیانگر آن بوده که نظریات ارائه شده ازجانب ما مصداق ومنطبق به واقعیت های عینی جامعه بوده وتاثیرات اجرائیوی آن در بهبود وضعیت بحرانی کشور مثمر بود.

سوال : محترم علومی ، نظر شما درمورد کسانیکه از جنگ دست میکشند وبه روند صلح می پیوندند چه است ؟

جواب : خدمت شما وخواننده های عزیز شما باید به عرض برسانم که سياست های تقابل و اصطکاکزا ، نفی مخالفين ، عدم تحمل ديگر انديشی ، حل منازعات و اختلافات از طريق توسل به زور و اسلحه و تکيه برانحصار قدرت در راستای تامين منافع گروهی هرگزنميتواند به بحران فاجعه بار کنونی درکشور پايان بخشد. با انتباه از آن ما سياست تفاهم را به عنوان يک وسيله خوب جهت نيل به  حل بحران در کشور شناخته وبه مثابه يک ابتکار موثر و رهگشای خوبی درراه تفاهم حل منازعات و تنش های مختلف بحران افغانستان جانبداری می نمائیم . ولی مشروط برآن که چنین اقدامات هیچگاه وسیله امتیاز طلبی وامتیاز دادن به هیچ کسی نباشد وقانون نافذه کشور رعایت ، احترام وبالای همه یکسان تطبیق گردد .

سوال : محترم علومی، نظر شما درمورد دیدار مخالفین دولت با اراکین دول خارجی بدون تفاهم دولت افغانستان چه است ؟

جواب : همه میدانیم که دشمنان و حلقات معین اجانب مانند همیش نمی خواهند که مردم افغانستان اختلافات شانرا کنار بگذارند ، زیرا رفع اختلافات به معنای قطع جنگ و رفع ضرورت حضور نظامی بیگا نگان درکشورما است ، که خود مخالف منافع ایشان میباشد . دولت افغانستان نیز متأسفانه تااکنون ازهیچنوع استراتیژی وسیاست مشخص ملی دراین زمینه برخوردار نیست ، زیرا از یکطرف نمیتواند در سیاست ها وروابط خارجی اش موضعگیری مشخص کند واز طرف دیگر همیشه با انکشافات وضع وابتکارات اجانب در منطقه مخصوصأ در قضایای افغانستان موضع انفعالی اتخاذ کرده وبا دست پاچگی دست به اقدامات عجولانه وغیر مسوولانه میزند که به حکم تجارب گذشته منافع ملی افغانستان را همیش به چالش گرفته ودست بالای اجانب را درسیاست های ملی و منطقوی بالاتر میسازند و اجانب هم که از پوتانسیل بزرگ اقتصادی،سیاسی ونظامی که درکشورما برخوردار میباشند میخواهند از نفوذ شان در معاملات آینده منطقوی وقاره ای نقش تعین کننده خویش را تثبیت نمایند. دراین وضعیت آشفتگی ،پراگنده گی وعدم اتخاذ سیاست های روشن ازجانب دولت ، فقط ایجاب می نماید تا تفاهمات بین الافغانی را که در جهت تامین وحدت ملی ، دفاع ازحاکمیت ملی و حفظ هویت ملی ما موثر میباشد ، در داخل کشور سازماندهی کرده و در تماس باهم ، درمشوره باهم،در تفاهم باهم ،در اتفاق باهم ودر اتحاد باهم مشکلات وطن را حل وفصل نموده ، کشور را از ورطه نابودی نجات دهیم.

محترم علومی از شما یکبار دیگر اظهار سپاس و امتنان می نمایم . موفق وکامگار باشید.

ازشماهم جهان سپاس .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.