پیام دفتر ارتباطات مردمی نورالحق علومی

34

پیام

دفتر ارتباطات مردم نورالحق علومی

11 ثور 1396 شهرکابل

تأمین صلح پایدار آرزوی هر انسان صلح دوست، بویژه ملت بخاک وخون کشیده شده افغان است که چندین دهه از نعمت صلح بی نصیب است .پدیده صلح مزایایی را دارا میباشد که هرگز با دوام جنگهای حتی موفقیت آمیزکه بذات خود بدون آسیب برای هردو جانب درگیرنیست، متصور نمیباشد .ما از صلحی درکشور خود استقبال مینمایم که اقلأ:

1- نقطه ای پایان برجنگ وخشونت بگذارد ، امنیت جان ومال مردم ونوامیس ملی وطن را تأمین نماید .

2- حاکمیت قانون ،حقوق وآزادی های مردم اعم از زنان ومردان را تضمین کند نص ونفس قانون اساسی وسایر قوانین نافذه کشورکاملأ رعایت شده باشد وزمینه تطبیق یکسان قوانین مساعد گردد.

3- درسایه این صلح حفظ وتوسعه ارزشهای اساسی وحیاتی متصور باشد.

4- زمینه رشد ، توسعه وترقی میهن را مساعد گرداند .

5- هدف اساسی آنرا اعمار وآبادی وطن ، بهبود ورفاه زندگی وآسایش مردم تشکیل دهد .

6- امتیازات غیر لزوم وغیر قانونی برای به صلح پیوستگان قایل نشود ، زیرا این امر جفا برمردم تلقی شده وبی احترامی به سایر نهادهای میباشد که درخدمت صلح ومصالحه قرار دارند .

7- به قیمت محو دست آوردها وارزشهای که به بهای جانهای شرین مردم بدست آمده است تمام نشده وحقوق دیگران زیر پا نگردد .

ما خواستار صلحی در کشور استیم که باعث تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی درکشور شود .فرهنگ همدیگرپذیری ومردم سالاری را ترویج دهد . ما ازچنین صلحی با جبین گشاده استقبال مینمایم .

ما مخالفت جدی خود را دربرابر آنانیکه از پروسه صلح استفاده ابزاری بمنظور تحت فشار قرار دادن دیگران مینماید ، اعلام میداریم .

پیام ما برای کسانیکه بنام صلح ومصالحه از چهارچوب قوانین پا بیرون نهاده وارزشهای ملی ومعنوی ما را که با دستآوردهای تاریخی نادیده بگیرند ، استقلال وحاکمیت ملی مارا زیر سوال ببرد، اینست که ما نه تنها به چنین صلحی موافق نیستیم ، بلکه با تمام نیرو وتوان فکری وجسمی در برابر شان تا تأمین عدالت واقعی اجتماعی مبارزه مینمایم . وتوجه جدی دولتمردان را نیز در زمینه معطوف میداریم .

به پیش بسوی تأمین صلح وتأمین عدالت واقعی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.