جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

jal01

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 23 جوزای 1396 تحت ریاست محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان تدویر گردید . درابتدا محترم علومی پیرامون وضعیت سیاسی ، نظامی وموضعگیری حزب درقبال حوادث چند هفته اخیر، صحبت مبسوطی نموده دربخشی از صحبت ایشان گفتند ” شرایط و پیچیدگی وضعیت سیاسی ونظامی کشور نشان دهنده آنست که هر گونه تعلل وکم بها دادن به ارزش های ملی ما سبب بروز چنین حوادث خونین میشود . اگرچه ما موضعگیری حزب متحد ملی افغانستان را در قبال حوادث چند هفته گذشته از طریق سایت مهر وطن وسایر امکانات حزب متحد ملی افغانستان اعلام نموده ایم ولی بازهم میخواهم صراحت دهم تا زمانیکه مردم ما درمحور منافع علیای کشور منسجم نگردند بعید در نظر میرسد که دولتمردان ما متوجه این امر بزرگ ملی گردند. متاسفانه آنان سلیقه های شخصی خویشرا درسرنوشت مردم ما بنحوی تبارز میدهند . قابل یاددهانی میدانم که حوادث ماه اخیر از غفلت وظیفوی شروع به خشونت وبلاخره به خیانت ختم گردید ومداخله دست های بیرونی را درخلق این حادثات ،نمیتوان نادیده گرفت. زیرا این اجانب است که مخالف حاکمیت ملی ، وحدت ملی وحفظ استقلال سیاسی ما استند وآنان دراین فکر اند که با سازماندهی چنین حملات تروریستی که خواهی نخواهی بالای روحیه ملی مردم ما تاثیرات منفی بجا میماند، آب را مکدر ساخته وخود صید نمایند . ولی خوشبختنانه مردم ما بادرک عمیق ازجامعه و شناخت ایشان از دوست ودشمن وطن ، خونسردی شانرا درمقابل حملات تروریستی حفظ نموده وخواهان برخورد حقوقی ومدنی ازجانب دولت شده اند “.

محترم علومی دربخشی از صحبت خویش درمورد تدویر کنگره حزب متحد ملی افغانستان گفتند ” بعد از تأسیس حزب متحد ملی افغانستان سیر حوادث سیاسی ونظامی کشور همه روزه درحالت نوسان قرار دارد وایجاب مینماید تا برنامه های فکرى واندیشوی حزب متحد ملی افغانستان مورد بازنگری مجدد قرار گیرد . از آنجایکه تدویر جلسات ، کنفرانس ها وکنگره حزب، نماینگر سلامتی یک سازمان سیاسی را نشان میدهد، بنأ ایجاب مینماید تا درجلسه امروزی کمیته تدارک کنگره حزب متحد ملی افغانستان را انتخاب وتوظیف نمائیم “. بعد ازصحبت محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان مطابق پروگرام کاری جلسه، فهرست قیم های حزبی ولایات ازجانب شعبه تشکیلات به جلسه ارائه گردید که بعد از تصویب آن برای قیم های حزبی ولایات وظیفه سپرده شد تا هرچه زودتر پلان های کاری خویشرا آماده وبه سفر ایشان بولایات آغاز نمایند .

دربخش دیگرکار جلسه جهت تدویر کنگره حزب متحد ملی افغانستان ، کمیته تدویر کنگره ایجاد گردید ورفقا هریک : میاگل خالد ، محمد یعقوب حیدری، محمد نعیم زیارمل ، خداینظر سرمچار، احمد علی دیدار، کامیار، نوراحمد غفوری، تراب شاه جاوید ، لیاقت فرامرز، مختار زیارمل ، جمیله صافی ، مختار تلاش ، غلام حضرت فیضی، عبدالقدیر آرش بحیث اعضای کمیته تدویر کنگره انتخاب گردیدند . همچنان کمیسیون های کمیته تدارک کنگره شامل کمیسیون تشکیلات تحت ریاست محمد نعیم زیارمل ، کمیسیون فرهنگی وتهیه اسناد تحت ریاست احمد علی دیدار ، کمیسیون مالی تحت ریاست تراب شاه جاوید ، کمیسیون امنیتی تحت ریاست لعل محمد حیدری ، کمیسیون تشریفات تحت ریاست غلام حضرت فیضی وکمیسیون اعتبارنامه تحت ریاست محمد نعیم زیارمل تشکیل گردید .

دربخش اخیر جلسه فیصله گردید تا کمیته سیاسی درسطح هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان ایجاد گردد و سخنگویان حزب اعضای کمیته سیاسی حزب میباشند . جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان حوالی ساعت 1:00 بعد ازظهر به وقت کابل به پایان رسید.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.