جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

 jal01

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تحت ریاست محترم نورالحق علومی رهبرحزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 30 سنبله 1396 در شهر کابل دایر گردید . در آغاز محترم نورالحق علومی پیرامون وضعیت سیاسی ونظامی کشور وراهبرد استراتیژی ایالات متحد امریکا صحبت مبسوطی نموده و در بخش صحبت ایشان گفتند “استراتیژی جدید جنگ آمریکا بر محور مبارزه با دهشت افگنی در استقامت های مختلف جنگ با داعش، طالبان و سایر نیروهای مسلح مخالف می تواند موثر باشد مگرانکه این استراتیژی سیاست های تقابل با قدرت های منطقوی را درخاک ما بپرهیزد. با درنظر داشت فرصت های موجود چالش های جدیدی نیز وجود دارد که دولتمردان افغانستان نباید از وجود آن غافل باشد. حمایت چین از موضع پاکستان، حمایت هند از استراتیژی جنگ آمریکا و عدم موضع گیری مشخص روسیه مناسبات منطقوی را با شک و تردید های مواجه ساخته و سیاست های جدید را زمینه سازی می نماید. این بر دولتمردان افغانستان است که چگونه می تواند مناسبات منطقوی و دوستی با کشورهای همسایه را در صدر کارهای خویش قرار داده و مناسبات دوستانۀ خویش را حفظ نماید. این استراتیژی جدید اگر با دقت و بگونه درست مدیریت شود، زمینه ساز فایق آمدن بر مشکلات جنگ افغانستان است، اما اگر دولتمردان ما غفلت نمایند و به ادامه کارکردهای گذشته عمل نمایند نه تنها که این استراتیژی مناسبات منطقوی را سخت پچیده ساخته بلکه به چالش های جدی در سطح منطقه به طور خاص برای مردم افغانستان مبدل خواهد شد“.

محترم علومی در بخشی از صحبت ایشان در جلسه مورخ 30 سنبله پیرامون بازنگری کار ائتلاف بین المللی برای حل مشکل افغانستان در راستای صلح ، صراحت دادند” کار وفعالیت نیروهای نظامی ائتلاف ملی در راستای تأمین صلح تا اندازه موثریت داشته است ، ولی توقع ما این است تا ائتلاف بین المللی توجه خویشرا بیشتردر حل مسایل سیاسی کشور معطوف بدارند ،به یعقین ما نتایج ملموس را از وضع موجود کشورخواهم داشت “.

محترم علومی دراین جلسه یادآور گردیدند ” احزاب ملی در گام نخست صرف نظر از مناسبات اید ئولوژی ومنافع طبقاتی ، درجهت تحکیم وحدت ملی ، منافع ملی و حاکمیت ملی توجه خویشرا مبذول داشته و نظریات خویشرا غرض بیرون رفت از حالت بحرانی کشور با مجموع نیروهای سیاسی و وطنپرست که تقریبأ اهداف مشترک را درجهت حفظ استقلال و منافع علیای کشور میداشته باشند ، همگام مینمایند .احزاب مترقی عصر جدید منافع علیای کشوررا نسبت به منافع گروهی و سازمانی ترجیح میدهند . تاریخ گواه است ، تا جاییکه پای منافع ملی کشورهای خارجی مطرح باشد سیاست مداران آنها تمام اختلافات سیاسی وسازمانی خویشرا عقب زده ، تمام توجه شانرا غرض تامین منافع ملی کشور ایشان مبذول داشته اند ، حتی آگر این منافع در آن سوی اوقیانوس ها هم نهفته باشد” .

دربخش اخیر محترم علومی صراحت دادند “ وضعیت ایجاد شده فعلی که نسبت مداخله مستقیم اجانب درروند انتخابات ،عدم صداقت ، فقدان فهم ، عدم تجربه مدیریت سالم کمیسیون های انتخاباتی قبلی کشور بوجود آمده است، توام نا رسایئ های سیاسی، نظامی،اقتصادی واجتماعی را نیز درجامعه ترویج نموده است .عوامل عدیده چون زیر ساخت فرهنگی،موجودیت جنگ های دوامدار وفرهنگ خشونت،پائین بودن سطح آگاهی،تأثیر نفوذ بیگانگان بمثابه عامل حساسی و عدم برخورد مسوولانه کمیسیونهای قبلی انتخاباتی که بیشتر متولیان چرخه این خشونت میباشند وامراض مهلک انجماد سیاسی،تحجر فکری وخود بزرگ بینی که دامنگیر شان میباشد بمثابه عامل دوم بحران بوجود آمده محسوب میگردد. متاسفانه کمیسیون انتخاباتی فعلی یا جدید بازهم پیروی از اسلاف ایشان نموده وراه پیموده شده را بازهم به همان شکل کهنه میپیمایند . وضعیت موجود وتقسیم شدن کمیسیون انتخابات به دو بخش تشدید اختلافات ذات البینی شانرا انعکاس میدهد . پس چگونه میتوان از این کمیسیون یک انتخابات شفاف را انتظار داشت و مردم عام چگونه باورمند به ارزش های دموکراتیک، درکشور گردند “.

دربخش دوم کار جلسه برای شعبات مرکزی حزب وظیفه داده شد تا هرچه عاجل در جهت تکمیل اسناد اساسی حزب   اقدام نموده وغرض اجراات بعدی به مراجع مسوول ارسال نمایند . به همینتریب به شعبات مرکزی وظیفه داده شده تا طرزالعمل و میکانیزم کاری خویشرا مطابق شرایط موجود آماده وغرض تصویب به جلسه اینده هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان پیشکش نمایند .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.