جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویرگردید

33

جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 20 میزان 1396 هجری در شهر کابل تدویر گردید . درآغاز محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان اجندای جلسه را مورد بحث قرار داده بعد از تصویب آن از محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان صمیمانه تقاضا بعمل آورد تا جلسه هیأت رئیسه را ریاست نمایند .

درآغاز محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان وفات مرحوم سلطانعلی ارزگانی عضو هیأت رهبری ویکتن از بنیاد گذاران حزب متحد ملی افغانستان را برای اعضای هیأت رئیسه وتمام اعضای حزب متحد ملی افغانستان تسلیت گفته در مورد سجایای انسانی و کارکردهای مرحوم ارزگانی توضحیحات مفصل به اشتراک کننده گان جلسه ارائه داشتند .

بعدأ محترم نورالحق علومی دربخشی صحبت خویش گفتند ” کشور های بزرگ جهان و همسایگان نامهربان افغانستان، هر کدام در کشور ما اهداف مشخص آزمندانه ی خود را دنبال کرده و بازی های جداگانه ی را به پیش می برند که بالاثر آن غم ها و آلام وطن وهموطنان ما با گذشت هر روز بزرگتر می گردد. بحران کشور ما پر دامنه تر و پیچیده تر می شود و کلافه آن مثل همیشه سر در گم است . از سوی دیگر دولت افغانستان در حالیکه ظاهراً شعار دموکراسی می دهد، به نقش احزاب سیاسی این مؤلفه اساسی دموکراسی در ساختار دولت و قدرت در عمل کمترین اعتنا به خرچ نمیدهد و حتا با افتخار از غیر حزبی بودن حکومت حرف می زند. در چنین حالت بحران اندر بحران، ما به شناخت اوضاع کشور و باز شناسی خود ضرورت مبرم داریم، زیرا تا خود را منحیث یک موقف نشناخته باشیم نمی توانیم به پرسش هایی چه باید کرد؟ و چه می توان کرد؟ پاسخ های درست ارائه کنیم.”

محترم علومی درمورد اعلامیه شورای احزاب سیاسی پیرامون وضعیت رقتبار کمیسیون انتخاباتی گفتند ” ما درحالیکه از اعلامیه شورای احزاب سیاسی پیرامون وارد شدن تغیرات مثبت ودادن نقش برای احزاب سیاسی در کمیسیون انتخاباتی حمایت مینمائیم ، میخواهم صراحت دهم که اختلافات ذاتالبینی کمیسیون انتخاباتی و شیوه عملکرد آنها نمیتواند ما را برای یک انتخابات شفاف امیدوار بسازد “.

در بخش دوم کار جلسه ساختار تشکیلاتی حزب متحد ملی افغانستان در روشنائی اصول اساسنامه حزب مورد بحث ومداقه قرار گرفت ، درنتیجه ساختار جدید شعبات وکمیسیون های اجرائیوی حزب مطابق مقتضیات شرایط موجود کشور بتصویب رسید. دراخیر جلسه غرض تقویه بنیه مالی حزب تصامیم مشخص اتخاذ گردید .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.