بیانیه حزب متحد ملی افغانستان در مورد نقش احزاب در روند انتخابات آینده وشفاف آن پروسه

بسم الله الرحمن الرحیم

we1

بیانیه

حزب متحد ملی افغانستان

نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات آینده وشفافیت آن پروسه

مورخ 26 / میزان  /1396

یکی از ارزش های جامعه دموکراتیک موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی است . جامعه بدون احزاب سیاسی ، نوع جامعه دیکتاتوری را تمثیل میکند. دولت ها و حکومات بدون حضور احزاب سیاسی در قاعده نظام ، نمیتوانند از دموکراسی حرفی بمیان بیاورند. ثبات سیاسی در جامعه دموکراتیک مربوط است به رشد و تقویه احزاب سیاسی در امر انسجام ، تأمین صلح وثبات ، رشد فرهنگی ،مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور. نهادینه کردن دموکراسی صرف در موجودیت وحضور فعال احزاب درنظام امکان پذیر میباشد . این کارکرد میتواند از طریق انتخابات آزاد وشفاف ومعرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی صورت گیرد ، زیرا معرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی ، آوردن نظم در سیستم انتخاباتی کشور محسوب میگردد درغیرآن مسایل تباری ، تقلب گسترده و عدم شفافیت را در روند انتخابات ممکن میسازد.

وضعیت ایجاد شده کنونی کشور که نسبت مداخله مستقیم اجانب درروند انتخابات و عدم صداقت وعدم تجربه مدیریت سالم کمیسیون های انتخاباتی کشور درسال 1393 هجری که منتج به ایجاد حکومت وحدت ملی گردید، بوجود آمده است. با ایجاد حکومت وحدت ملی ومیراث دولت های سابق که توام با نارسایئ های سیاسی، نظامی،اقتصادی واجتماعی همراه میباشد بحران کنونی تشدید گردید. نباید فراموش کرد که عدم برخورد مسوولانه کمیسیونهای انتخاباتی درروند انتخابات سال 1393 هجری ریاست جمهوری که بیشتر متولیان چرخه این خشونت میباشند، بمثابه عامل اساسی بحران بوجود آمده محسوب میگردد. تصور میشد که حکومت وحدت ملی بمثابه گزینه معقول غرض جلوگیری از واقعات پیشبینی شده با وارد نمودن تغیرات مثبت درنظام انتخاباتی کشور ،باشد ولی متاسفانه تا هنوز در تنگنای گرایش های قومی ، سمتی وگروهی عمل مینمایند وکمیسیون انتخاباتی جدید جزو اعضای مرکب دو تیم میباشد. بدون ترديد امروز يكى از مهمترين محور هاى مورد بحث در بين مردم، حلقات روشنفكری، فرهنگيان و سياست مداران كشور ما، مساله صداقت و شفافیت انتخابات شورای ملی وریاست جمهوری آینده کشور میباشد .

حزب متحد ملی افغانستان خواهان تأمین دیمو کراسی واقعی در کشور است تا در سایه آن به حاکمیت قانون ،عدالت اجتماعی،ورفع پرابلم های مردم از نظر سیاسی،اجتماعی،واقتصادی رسیدگی صورت گیرد. ونهاد های دیمو کراتیک تقویت گردد. مطابق روحیه توافقنامه که بین دوتیم انتخاباتی در 29 سنبله 1393 هجری صورت گرفت که درنتیجه آن حکومت وحدت ملی تشکیل گردید ، ازاینکه انتخابات درآینده از اعتبار کامل برخوردار باشد میبایست نظام انتخاباتی اصلاح میگردید و نقش احزاب سیاسی کشور در رابطه به پابندی حکومت وحدت ملی بر اجماع سیاسی کشور تقویت میگردید زیرا احزاب سیاسی بمثابه قدرت مردمی کمبود دولت را تکمیل مینمود وفاصله بین قدرت ودولت ازبین میرفت. ولی برعکس نقش احزاب از جانب حکومت وحدت ملی در روند های دموکراتیک جامعه کم اهمیت جلوه داده میشود. پیشنهاد ما برای حکومت وحدت ملی این است تا غرض ارتقای نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات شورای ملی وانتخابات ریاست جمهوری آینده کشور طی صدور فرمان مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به ارزش های جامعه مدنی وتحقق دموکراسی واقعی کشور وقع قایل گردد.

مطابق قانوان فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان باید تمام امتیازات حقوقی برای احزاب سیاسی یکسان توزیع گردد ، ولی با تألم که امتیازات سیاسی در دولت قبلی و حکومت وحدت ملی بیک تفکر خاص مختص گردیده است وتمویل بعضی احزاب ازجانب دولت در بیثباتی وضع سیاسی کشور ممد واقع میشود . سایر احزاب سیاسی برعلاوه اینکه ازداشتن چنین امتیازات محروم اند حتی حکومت وحدت ملی آنان را در مبرم ترین قضایای سیاسی کشور ذیدخل نمیداند. به باورما دموکراسی وآزادی درصورتی ارزش می یابد که با عدالت اجتماعی توام باشد.

حزب متحد ملی افغانستان باوجود اینکه تغیرات وحضور احزاب سیاسی را درکمیسیون انتخاباتی کشور بمثابه راه حل بحران بوحود آمده کمیسیون انتخابات میداند، برتاریخ تعین شده انتخابات شورای ملی وانتخابات ریاست جمهوری کشور تأکید نموده ،هرگونه تعلل را دراین امر بزرگ ،جفا برحق مردم میداند .

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.