نجیب الرحمن شمال : موش وپشک بازی وتشدید جنگهادر کشورما

 na

 

موش وپشک بازی امریکا

وتشدید جنگها درکشورما !

با اتحاف دعا به روح همه قربانیان کشورما وبخصوص نیروهای امنیتی ودفاعی ما درولایات پکتیا، غزنی ، فراه، قندهار ، بلخ وغیره نقاط کشورما ، ازخداوندمتعال برای شهداء بهشت برین و برای زخمیان حوادث دلخراش صحتمندی کامل وبه بازمانده گان شهداء وکافه ملت افغان صبروشکیبایی استدعامینمیایم. اگر از حقیقت نگذرم همین لحظه که میخواهم چندسطرمختصری بنویسم – دلم خون می گرید ، گلویم را بغض می فشارد ودلم میخواهد از دست اینهمه بیدادگری، ظلم ، قتل ، کشتار وخونریزی درکشور بلا کشیده ام فریاد بزنم . دیگراینکه ازنوشتن ویاهم گفتن کلمه ” تسلیت وهمدردی ” کاملآ خسته شده ام ، چنانچه درقطعه شعری از سال گذشته نوشته بودم که ” دیگرحتی قلمم توان نوشتن این کلمات را ندارد “. مخصوصآ وقتی خارجیانی که ما بدبختانه درکشورشان زنده گی میکنیم همه روزه ودرهرکجاییکه با آنان سرمیخوریم ، جویای حال ووضعیت مردم و وطنم میگردند و بگونه همدردی بامن و درحقیقت با مردم ما سرتکان داده ، آه میکشند وبلافاصله میپرسند که : ” چرا جنگ است ؟، چرا کشورشما آرام نمیشود؟ ، چرا شما اینقدرمردم جنگ جو استید ؟ آخر شما ازجهان وجهان ازشما وکشورتان چه میخواهند؟؟ …… ” وده ها سوال دیگر به همین منوال که همه وهمه برایم سخت آزاردهنده وسرگیچ کننده است ، زیرا جواب درست ومنطقی ای برای این سوالات کنایه آمیز نمییابم. نه تنها من ، بلکه شاید اکثریت مردم ما که درحالت من قرار دارند – جوابی به این پرسش های غرض آلود نداشته باشند ، زیرا دست اندرکاران سیاست های بزرگ درامورکشورما آنقدر این معضله را بزرگ وسرگیچ کننده ساخته اند که دربعضی حالات خودشان به این سوالات وطرح نظریات حتی درسطح ملی و بین المللی جوابی ندارند . بخاطریکه برای آنان جز برآورده شدن خواستها واهداف نامشروع خودشان ، دیگر نه مردم ما ، نه نیروهای نظامی ما ونه هم ملک وکشورما کوچکترین اهمیتی دارد ونخواهد داشت . یکی ازسوالهای بزرگ همین است – باوجودیکه نیروهای دشمن همه روزه تلفات سنگینی می بینند، تعدادی هم خودرا می کفانند و ازبین رفته ومردارمیشوند- اما نه تنها ازتعداد نا میمون شان کم وکاستی صورت نمیگیرد، بلکه مانند مورچه وخسک به تعدادشان افزوده شده ، مناطق بیشتری را دراختیارمیگیرند، تعدادبیشتری را به قتل میرسانند، اهداف مشخصی را مورد حملات شدید وکشنده انتحاری قرار میدهند …….. و ده ها عمل جنایتکارانه دیگر ازاین قبیل ، پس هرگاه پشتیبانه جبهات جنگی شان قوی نباشد ، از جانب کسی یا نیرویی اکمال نگردند، توسط اعمال جاسوس وخودفروخته شده یی ازداخل دستگاه حکومت فاسد ونام نهاد ” وحشت و دهشت ملی ” حمایت نگردند وکوردینات دقیق برای شان داده نشود – چگونه قادر به اجرای این اعمال خاینانه وقتل عام مردم ما اعم ازنظامی وملکی میگردند ؟؟؟ حالا فکرکنم که تشت رسوایی چنین حمایت ها و عوام فریبی های مردم دیگربرزمین افتاده ، ودیگرهرقدراین حکومتداران فاسدومعامله گربرشانه ها ودستهای کثیف شان تابوت های قهرمانان کشورمارا حمل کنند- مردم هرگز گول این فریبکاری های شانرا نخورده وهرگز آنانرا نمی بخشند . هرزمانیکه کشورهای خارجی وبخصوص سردمدارچنایت درجهان – ایالات متحده امریکا به بهانه های گوناگون وجهت فریب اذهان عامه بالای همسایه نامرد کشورما( چتلستان ) – این مرکزتروریزم بین المللی وحاکمان خودفروخته شده حکومت کابل فشارمیآوردند تا باهم مذاکرات وگفتگوهای به اصطلاح “صلح” را آغازکنند وحتی زمانیکه نماینده های دولت خاین پاکستان قدم های شوم شانرا بداخل کشورمامیگذارند – بازهم همان بازی موش وپشک امریکا آغازشده ،درتبانی با (آی اس آی) آدمکشان حرفوی را که حدودآ چهل سال تربیت وپرورش داده است – آنانرا باسلاح های کشنده ومرگبار بداخل کشورما میفرستد تا جان های بیشتری را بگیرند ومردم مارا بیشتر ازپیش درگلیم سوگ واندوه عزیزان شان بنشانند. یا به اصطلاح وطنی ما ” هم دزد را میگوید دزدی کن وهم صاحب خانه را میگوید بیدارباش”. چنانچه حملات مرگبارچند روز اخیر درچند ولایت کشورما گواه روشنی ازاینگونه بازی های دوگانه جهان غرب و بخصوص امریکا درقبال مردم وکشورماست که همه آنرا بخوبی درک کرده میتوانیم.

مردم بیدفاع ما درحالیکه درخون شط میزنند وهر روزمصروف بخاک سپاری عزیزان شان استند – نماینده اصلی وجاسوس برحال طالبان وحشی آغای چپن برتن وقره قل برسر ( کرزی ) هنوزهم آن وحشیان را برادران تنی خود خطاب میکند ، شخص دیگری زیرنام جهاد همه روزه متوجه لباس پوشیدن هنرمندان زن است وبادقت ازهرگوشه لباس آنان تحقیق وتجسس میکند ، کسانی زیرنام دفاع ازحق این یا آن ملیت خودرا آغا وبادار ، پیر ومرشدهمه میدانند ، کسانی هم درفکر زراندوزی بیشتروچور وچپاول دارایی های عامه اند ،کسانی هم به اغوا وفریبکاری منبرهای مساجد واماکن مقدسه را برای برآورده شدن اهد اف شوم وشیطانی خود استفاده میکنند ………. و بالاخره حامی اصلی شان که از قتل وکشتار هرلحظه مردم ملکی ونظامی ما لذت برده وپیک شادی سرمیکشد – درحالیکه خودرا وزیرخارجه امریکا میداند – خطاب به تروریستان جنایتکار این شرکای اصلی جنایات بشری در کشور ما ( طالبان) چنین میفرمایند :

” ما (امریکایی ها) تاوقتی درکشورشما حضورخواهیم داشت که تا تفکرشما تغییریابد وشما به پروسه صلح باحکومت کابل موافقت کنید “. ( مصاحبه مورخ 19 اکتوبر سال 2017 ).

آیا از دید شما خواننده گرامی این طرزتفکرغیرمسئولانه و دور ازمنطق وزیرخارجه امریکا خیلی مضحک وخنده دارنیست ؟؟؟

تاجاییکه عقل قصیرمن اجازه میدهد تفکر واندیشه طالبانی ایکه همه روزه ازمردم ما قربانی میگیرد نه دیروز تغییر کرده ، نه امروز تعییر میکند ونه هم درآینده تغییرخواهد کرد. زیرا اول آن طرزتفکر برای ملت ما بیگانه – یعنی پاکستانی – امریکایی است ، دوم اینکه اکثریت مطلق کسانیکه دست به چنین اعمال جنایتکارانه دست میزنند وخودرا کفانده ومردارمیکنند – همه شان اهل پاکستان یا کشورهای بیرونی استند، و سوم اینکه همه پلانهای تخریبکارانه آنان تحت نظرجنرالان و نظامیان پاکستانی وبخصوص سازمان استخباراتی ( آی. اس. آی. ) که تحت کمک مستقیم سازمان استخباراتی خود شما جناب عالی یعنی (سی . آی. ای .) قرار دارد درهمان خاک کثیفستان طرح و ترتیب میگردد .آیا میتوانید ازاین حقایق انکارناپذیر که مانند آفتاب برهمگان معلوم است چشم پوشی کنید؟؟ پس اگر کمی وجدان دارید برایتان چند پیشنهاد دارم جناب وزیر :

– دیگراین مسئله مذاکرات به اصطلاح “صلح” را با پاکستان و یا نوکران اصلی تان ( طالبان) برای همیش به زباله دان تاریخ بسپارید تا دیگربوی گندش بالا نگیرد .

-شورای به اصطلاح عالی صلح را منحل نموده ، همه مفتخوران وجیره خوران آن نهاد بی کفایت را به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی کنید تا به جزای اعمال شان برسند .

– همه تروریستان وجانیان بین المللی را که شماخود درکشور پاکستان ازسالها بدینسو تربیت کرده اید تحت ضربات کوبنده قرار داده ، همه تآسیسات وکمپهای تروریستی شانرا درهمان خاک برادرخوانده تان بمباردمان وازبین بیرید تا اینکه نه تنها مردم وکشورما ، بلکه همه جهانیان وبخصوص کشور ومردم خودتان هم در یک فضای صلح وآرامش نفس بکشند.

– اینکه موجودیت طالبان وارداتی از پاکستان را بهانه قرار داده ومیخواهید سالیان متمادی در کشورما باقی بمانید – کاملآ به اشتباه رفته اید وطرزتفکری را که زمانی سیاسیون کشورخودتان برای تروریستان بین المللی داده بودند وتاحال ادامه یافته است – باید خودتان آنرا ازبین ببرید و بخاطر این طرزتفکراشتباه آمیزتان ازمردم کشورمن رسمآ معذرت بخواهید . ازاین بازی موش وپشک که برای مردم وکشورما تلفات سنگینی را به بارآورده است لطفآ وبرای همیش جلوگیری کنید .

– این چند پیشنهاد را برای جناب عالی شما نمودم ، چون صلاحیت برآورده شدن آنرا دولتمردان کفن کش وتابوت بدوش کشورمن دیگر ندارند ومردم همه روزه از آنان فاصله میگیرند واز آنان جز چند تا چیغ زدن وپتکه کردن خالی ولاف وپتاق چیز دیگری ساخته نیست . آنها شماراهم فریب داده ومیدهند .

ومن الله توفیق

نجیب الرحمن شمال

19 اکتوبر 2517 / 28 میزان 1396 —- جرمنی

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.