جلسه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

gh

جلسه هیآت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 4عقرب 1396 در شهر کابل تدویر یافت . بعد از اینکه اجندای جلسه توسط محترم میاگل خالد معاون حزب متحد ملی افغانستان به جلسه پیشکش گردید ، دراثر پیشنهاد محترم تراب شاه جاوید مسوول شعبه مالی وعضو هیأت رئیسه ، گزارش مالی شامل اجندای جلسه گردید. بعد از تصویب اجندای جلسه محترم میاگل خالد از محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان صمیمانه تقاضا نمود تا جلسه هیأت رئیسه را ریاست نمایند .

محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان درآغاز، شرکت اعضای جلسه را خیر مقدم گفته وصحبت خویشرا در مورد موضعگیری های اخیر حزب در قبال نقش احزاب در نظام انتخاباتی ، سفر تیلر سون وزیر خارجه امریکا به افغانستان و حادثات هفته اخیر تروریست ها دربعضی از ولسوالی های ولایات قندهار ، غور، پکتیا ، غزنی وشهرکابل برای شرکت کننده گان جلسه توضحیحات مفصل ارائه داشته ودر قسمتی از صحبت ایشان گفتند “حزب متحد ملی افغانستان باوجود اینکه تغیرات وحضور احزاب سیاسی را درکمیسیون انتخاباتی کشور بمثابه راه حل بحران بوحود آمده کمیسیون انتخابات میداند، برتاریخ تعین شده انتخابات شورای ملی وانتخابات ریاست جمهوری کشور تأکید نموده ،هرگونه تعلل را دراین امر بزرگ ،جفا برحق مردم میداند “.

محترم علومی در بخش دیگر صحبت ایشان اضافه نمودند “ دراسناد رسمی ما صراحت دارد که ما درحالیکه از پروسه صلح عادلانه وقانونمند بحیث نیازمبرم جامعه پشتیبانی میکنیم . دادن امتیازات اضافی وخارج از حیطه قانونی را برای سایر جریان های سیاسی ومخالفین که به روند صلح می پیوندند، جدأ رد مینمائیم”.

محترم علومی افزودند ” درهفته اخیر ما شاهد حوادث تروریستی دشمنان مردم کشور عزیز ما در بعضی ولایات وشهر کابل بودیم . ما درحالیکه از شجاعت وقهرمانی نیروهای مسلح خویش در مقابل حملات تروریست ها تمجید وقدردانی مینمائیم ولی برمدیریت سالم نیروها و تخصصی بودن ارگان های کشفی وامنیتی کشور تأکید مینمائیم “.

gh1

دربخش دوم کار جلسه محترم غفوری سرپرست معاونیت اجرائیه حزب، طرح تشکیلاتی شعبات ، قیم های ولایتی وزون های حزب متحد ملی افغانستان رابه جلسه ارائه نمودند . که بعد از صحبت های همجانبه بالای آن، طرح شعبه تشکیلاتی حزب مورد تائید وتصویب جلسه قرار گرفت.

دربخش دیگر کار جلسه طرح پلاتفرم نهاد ملی ومردمی … وسایر اسناد آن توسط محترم محمد ابراهیم سکندری رئیس دفتر سیاسی ارتباطات مردمی به جلسه ارائه گردید ، که بعد از جروبحث ، طرح نهاد ملی ومردمی …. مورد تائید هیأت رئیسه قرار گرفت وهدایت داده شد تا در زمینه ساختار نهاد ملی ومردمی … کار های عملی آغاز گردد.

دربخش اخیر جلسه برعلاوه ارائه گزارش شعبه مالی حزب توسط محترم تراب شاه جاوید مسوول آن شعبه محترمین دیدار مسوول شعبه فرهنگی حزب ، حیدری عضو ریاست ارتباطات مردمی و فرامرز مسوول دارالانشاء حزب پیرامون دیدار ایشان با نماینده های بعضی احزاب وسازمان های سیاسی کشور به جلسه گزارش ارائه نمودند که مورد تائید اعضای هیأت رئیسه قرار گرفت . دراخیر جلسه محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان در استقامت های مختلف کاری برای مسوولین شعبات هیأت رئیسه وظایف مشخص دادند و جلسه در فضای صمیمت بکار خویش پایان بخشید.

kl

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.