طرح پلاتفرم وخطوط اساسی فکری وعملی نهاد ملی ومردمی

بسم الله الرحمن الرحيم

طرح پلاتفرم و خطوط اساسی فکری و عملی

( نهاد ملی ومردمی ……….)

بحران عمیقی که در طی بیش از سه ونیم دهه سراپای جامعه افغانی ما را فراگرفته است، اصل بقای افغانستان مستقل و دارای حاکمیت را مورد تهدید قرار میدهد . این بحران در نتیجه عقب مانی کشور، که بیشتر منشای داخلی دارد و جنگ سرد ،بمثابه بُعد بیرونی آن آغاز گردید ،هنوز هم ادامه دارد.

افغانستان از لحاظ تاریخی هنوز به مرحله تشکیل ملت نرسیده است ومتشکل از مجموعه اقلیت های ملی اعم از پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره ،ترکمن…. وغیره میباشد. متاسفانه دروضعیت کنونی که مساله جابجایی اقوام با هم برادر ما در ساختار قدرت دولتی به معضل بزرگی تبدیل شده است بهره برداری اجانب از این شگاف، وحدت ملی افغانها را مورد تهدید قرار میدهد. بهمین سبب حساسیت های قومی با انکشافات سیاسی پیوسته در نوسان قرار میگیرد و هنوزاندیشه سیاسی رهبران اقوام وملیت های افغانستان ، شامل مفکوره شایسته سالاری نمیباشد وترس آن میرود که شایسته سالاری در مقیاس ملی قربانی فرقه گرائی که هیچنوع همخوانی با دموکراسی ندارد،گردد. تجربه نشان داد که افغانستان نجات نمی یابد مگر در همدستی و وحدت مردم آن. همانطوریکه ملت هارا فقط ملت ها خود نجات داده اند و میدهند، افغانستان را نیز هیچ نیروی بیگانه نجات داده نمیتواند. طوریکه پیداست بحران آنقدر بزرگ و فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ نیروی داخلی چه سیاسی وچه قومی به تنهائی امکان نجات کشور را ندارد. در مواقعیکه بود و نبود یک ملت مورد سوال قرار میگیرد نیرو های سیاسی ، متنفذین اقوام ، شخصیت های ملی ، سازمانهای اجتماعی وجامعه مدنی وظیفه دارند با تکیه بر ارزش های ملی و نقاط طرف قبول همه اقوام و ملیت های کشور راه ها و وسایل همدستی وهمکاری مردم را فراهم نمایند. ماباید بدانیم که نبود و یا کمبود هر بخش از موزائیک قومی و ملی ما بمعنی از دست رفتن افغانستان است. هیچ بخش بدون بخش دیگر زیبائی را که باید داشته باشد، ندارد. به این سبب تکیه بر افغان و افغانیت بحیث ارزش مشترک میان همه باید با قوت مطرح گردد . با درنظر داشت این حقیقت که راه حل بحران وطن ما ، راه ملی است و نه راه ایدیولوژیک، باید به فکر راه اندازی یک جریان بزرگ ملی شد.

در شرایط کنونی که اجانب افتراق قومی مارا مورد بهره برداری قرار میدهند و با صرف ملیونها دلار اختلافات را دامن می زنند، یک نیروی بزرگ ملی که به سراسر کشور منسوب باشد بحیث یک وسیله بسیج کننده میتواند طرف اعتماد مردم قرار گیرد و هسته و محراق یک جریان ملی را تشکیل دهد.

ما باور داریم که براي تغییر و ايجاد يك حكومت شايسته بايد از طريق ايجاد جامعه ای شايسته اقدام نمود و يكی از خصوصيات يك حكومت شايسته، مشاركت سياسی مردم می باشد و در اين راستا كاركرد سازمان های سیاسی، كاناليزه نمودن درخواستهای سياسی و غيرسياسی، افراد جامعه است که ما را بسر منزل مقصود که همانا قرار دادن جامعه درمسیر شاهراه ترقی وتعالی کشور میباشد ،استقامت میدهد .بنأ با درنظر داشت شناخت از اوضاع جاری کنونی کشور ضرورت تشکل یک ساختار سیاسی نیرومند از لحاظ کیفی و کمی را درجامعه ما الزامی می سازد.

با درک واقعیت های که در بالا ذکر شد و احساس مسئوولیت و تلاش منسجم، هدفمند و قوت مند برای نجات افغانستان از بحران پیچیده جاری،جمعی از احزاب سازمانها و شخصیت های سیاسی ،ملی،مترقی ،صلح طلب و دموکرات باهم به توافق رسیدند تا در خط گفتمان شفاف و نقاد برای ایجاد یک ساختار بزرگ و سراسری سیاسی ملی بر بنیاد میکانیزم علمی و عملی، تشریک مساعی نمایند که بعد از تبادل نظریات و مشوره های لازم تأسیس( نهاد ملی ومردمی ….. )را سر آغاز این اقدام تاریخی میدانند.

نهاد ملی ومردمی ……. آغازيست برای روند همگرايی مجموع نيروهای ملی ،دموکرات، صلح طلب و ترقیخواه در راستای نیل به اعاده صلح پایدار و تامین ثبات و پايان بخشيدن به فاجعه سياسی و انسانی كنونی در كشور. نهاد ملی ومردمی …. با تاكيد بر رعايت قانون اساسی كشور روی خطوط كلی و اساسی نظری و عملی زيرين به توافق رسيدند كه به عنوان پلاتفرم فکری و عملی اين نيروها پذیرفته شده است :

 • تاریخ سده پیشین افغانستان مشحون از مبارزات مردم این کشور بخاطر آزادی و ترقی است که در نهضت های استقلال طلبانه و ترقی خواهانه و دموکراتیک کشور انعکاس یافته است. ما در حالیکه خود را ادامه دهندگان این مبارزات می دانیم با ارزیابی نقادانه موازین و شیوه های مبارزات سیاسی پارینه می کوشیم تا سیاست ها و عملکرد های ما با واقعیت های مسلم زندگی، تحولات در سطح جهان ضرورت زمان و روان جامعه ما عیار گردد.

 • ما مخالف تحمیل یک ایدیالوژی خاص بر سیستم سیاسی و مناسبات اجتماعی بوده در تدوین و تحقق بر نامه و خط مشی سیاسی از مجموع دانش بشریت پیشرو و مترقی بهره می جوییم به مبارزه مسالمت آمیز و قانونی و حل تضاد های اجتماعی از طریق مسالمت آمیز اعتقاد داریم و به افراطیت چپ و راست و تمامی اشکال خشونت سیاسی و تروریزم مخالف هستیم .

 • افغانستان دولت مستقل، دارای حاکمیت، واحد، یکپارچه و غیر قابل تجزیه می باشد. دفاع از استقلال ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی ، تحکیم وحدت و یکپارچگی و حفظ موقف عنعنوی افغانستان به حیث کشور بیطرف وفعال در سر خط وظایف ما قرار دارد.

 • ما خواهان وارد آوردن اصلاحات در نظام کنونی کشور بوده وبرای برقراری یک نظام پاسخ گو، خدمت گذار كارا و دموكراتيك برخاسته از اراده آزاد مردم كه توان نجات جامعه از بحران كنونی را داشته باشد تلاش مستمر می نمائیم.

 • ما برای تحقق مصالحه ملی،تامین و تحکیم صلح پایدار بمثابۀ ضرورت تاخیر ناپذیر مبارزه می کنیم. ما ازپروسه صلح ومصالحه شفاف سراسری که به ثبات منجر و باعث تقويت نهاد های مدنی گردد حمایت همه جانبه بعمل می آوریم .

 • ما از نظام وساختار دولتی مبنی بر اصول مردم سالاری، دموکراسی و حاکمیت قانون حمایت نموده به خاطر تامین حقوق و آزادی های اتباع افغانستان طبق معیار های قبول شده بین المللی رشد و انکشاف نهاد های جامعه مدنی مبارزه می نمائیم و علیه همه اشکال تبعیض و تمایز بر مبنای قوم، نژاد، جنس، مذهب، موقف اجتماعی و اقتصادی قرارخواهیم گرفت .

 • ما مسلمانیم ولی با موارد سوء استفاده ازدین ومعتقدات دینی به خاطر مقاصد سیاسی، گروهی وشخصی جدأ مخالفیم واز تامین آزادی واجرای مراسم دینی سایر ادیان حمایت مینمایم.

 • افغانستان خانه مشترک همه افغان ها اعم از پشتون، تاجک، هزاره، ازبیک، ترکمن، نورستانی، پشه ی، بلوچ وسایر اقوام ساکن این کشور است .مابرانیم که تامین مشارکت عادلانه در حیات سیاسی وایجاد فرصت های برابر در عرصه انکشاف اقتصادی وفرهنگی برای همه اقوام وانکشاف متوازن اقتصادی-اجتماعی محلات معقولترین راه وروش تحکیم وحدت ملی واستقرار ثبات دایمی در افغانستان است.

 • مبارزه بخاطر تأمين اجتماعی شهروندان بخصوص تأمين حداقل معيشتی و درمانی افراد بيکار و بيمار برای غلبه بر فقر اجتماعی .

 • عدالت اجتماعی ورفاه عامه آرمان ماست. بعقیده ما استقرار دولت دموکرایتک متعهد به عدالت اجتماعی واقتصادی وتوزیع عادلانه درآمد ملی درراه تامین رفاه عامه وایجاد سیستم تامینات وبیمه های اجتماعی راه اصولی تامین رفاه وعدالت اجتماعی میباشد. به باور ما دموکراسی وآزادی در صورتی ارزش میابد که با عدالت اجتماعی واقتصادی توام باشد .

 • توسعه فرهنگی شرط ضروری ترقی همگانی می باشد، ما طرفدار بازسازی وعصری ساختن تعلیم وتربیه ونهادهای فرهنگی مبتنی بر ترویج ونهادینه ساختن خردگرائی وروشنگری میباشیم.

 • کشور ما ازلحاظ اقتصادی در قطار عقب مانده ترین  وتوسعه نیافته ترین کشورهای جهان قرار دارد.رشد کند نیروهای مولده ومناسبات کهنه اقتصادی وانهدام کامل زیر ساخت های اقتصادی و اقتصاد جنگ، مواد مخدر، فساد، نبود تولیدات داخلی ومبدل شدن جامعه افغانی به یک جامعه مصرفی، عدم موجودیت  زمینه کار وسیستم استاندارد مالیاتی وپولی، ضعف اداره ومدیریت اقتصادی مظاهر عمده عقب ماندگی اقتصادی کشور شمرده می شوند. بنا برین، با توجه به اشکال تاریخی مالکیت وروان جامعه ما در حالیکه اقتصاد بازار  را طبیعی ترین راه انکشاف اقتصادی افغانستان میدانیم، به منظور تآمین عدالت اجتماعی وکوتاه تر ساختن فاصله میان دارا ونادار از فکتور مداخله فعال دولت در اقتصاد و حفظ توازن منطقی میان سکتورهای مختلف به خصوص در مراحل احیا ی مجدد زیربنا ی اقتصادی وایجاد شبکه های تامینات اجتماعی پشتیبانی مینمائیم .

 • هرچند اعاده صلح و تامین ثبات در اولویت فعالیت های ما قرار خواهد داشت ، در عرصه اقتصاد توجه جدی به پروژه های زیر بنایی مبذول خواهیم داشت.

 • افغانستان عضو متساوی الحقوق جامعه بین المللی است. ما درحالیکه به حفظ هویت افغانستان بحیث یک کشور مستقل وفعال بیطرف ( بیطرفی مثبت و فعال)تاکید داریم وبه این باور هستیم که اشتراک فعال درحل مسایل جهان شمول وهمکاریهای بین المللی ومنطقوی به اعتبار کشورما می افزاید. ما مخالف برخورد دگماتیک با واقعیت ها وایدیا لوژیک ساختن روابط ین الدول بوده از افراط وتفریط به حیث شیوه حل مسایل داخلی وبین المللی جانبداری نمی نمائیم. ازخود بیگانگی  وانزوا طلبی را مردود دانسته باور داریم که منافع ملی کشور ما در همزیستی مسالمت آمیز وهمگرائی وهمکاری با جامعه بین المللی بر اساس اصول احترام به حاکمیت وتساوی حقوق تآمین شده میتواند .

 • ما به این باوریم که همانطوریکه موجودیت یک افغانستان مستقل ، دارای حاکمیت ، آباد و دموکراتیک به نفع کشور های همسایه منجمله پاکستان میباشد، موجودیت یک همسایه دوست در وجود پاکستان نیز به نفع افغانستان میباشد.

 • تلاش و حمايت از بازسازی و تقويت نيروهای امنيتی كشور در راستای تعويض منطقی نيروی خارجی اعم از ناتو و ائتلاف تا بستر و زمينه مساعد خروج نيروهای يادشده را به كشور شان فراهم سازد . (بومی سازی سيستم امنيتی در كشور)

 • ما ، بخاطر به انزوا کشانیدن کشور های حامی تروریزم و بنیاد گرایی ، خواهان یک دیپلوماسی فعال در عرصه بین المللی میباشیم.

 

ومن الله توفیق

 

 

 

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.