یادداشت کمیته پالیسی واستراتیژِی نهاد ملی ومردمی

 

یادداشت کمیته پالیسی واستراتیژی نهاد ملی ومردمی ………

حزب متحد ملی افغانستان ازبدوتاسیس با وفاداری به آرمان های والای خویش، درجهت بازتاب واقعیت های جامعه وانجام خدمتگذاری صادقانه بمردم کشور استوار بوده ودرپرتو قانون اساسی کشور توانست با ارائه طرحها ونظریات مفید درعرصه های مختلف، موقف خودرا درجامعه استحکام بخشد. پیوستن عناصر آگاه و وطندوست اعم از زنان ، مردان وجوانان به صفوف حزب وتوسعه شوراهای حزبی ولایتی ، ولسوالی ، شهری و محلی در 32 ولایت کشور وشوراهای بیرون مرزی از مشخصات عمده خدمتگذاری حزب نسبت به خواست واراده مردم درجهت تأمین منافع علیای کشورمیباشد . حزب متحد ملی افغانستان بتاسی ازاهداف مرامی وفیصله پنجمین کنگره حزب متحد ملی افغانستان جهت بسیج وتشکل هرچه بیشتر نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور میخواهد ساختار بزرگ سیاسی( نهاد ملی ومردمی ….) را بخاطر تأمین منافع علیای کشور اساس بگذارد . اینک فراخوان ، طرح پلاتفرم وطرح اصول تشکیلاتی آن جهت آگاهی وابراز نظر شما هموطنان نهایت عزیز به دست نشر سپرده میشود . از شما هموطنان نهایت عزیز وگرامی ، احزاب ونهادی های سیاسی واجتماعی کشور صمیمانه تقاضا میگردد تا باارائه نظریات سودمند خویش درغنامندی این اسناد مارا کمک شوید وبه همینترتیب از شما دعوت بعمل می یاید تا با حضور وعضویت خویش دراین ساختاربزرگ ملی ومردمی درجهت رفاه و سعادت ، تامین صلح وثبات و داشتن یک دولت واقعأ مردمی سهم ودین خویشرا ادا نمائید .

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.