جلسه کمیته کار شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تدویر یافت

 sambul

جلسه نوبتی کمیته کار شورای اروپایی ح.م.م.ا. شام روز پنجشنبه مورخ 9 اکتوبر سال 2017 میلادی ازطریق شبکه جهانی پالتک دایر گردید. بعدازآنکه آجندای جلسه توسط محترم همایون غفاری – مسئول تشکیلات ش.ا. به رفقا پیشکش شده ومورد تآیید قرارگرفت ، محترم نجیب الرحمن شمال – رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. که ریاست جلسه را بعهده داشتند ضمن خوش آمدید به همه رفقا وبخصوص آنعده از رفقا که بنابرعوامل مختلف مدتی ازکنار شورای اروپایی این حزب دوری اختیارکرده بودند برای شان ابراز موفقیت وکامگاری نموده گفتند امیدوارم تا سایر رفقای دورمانده از خانواده اصلی شان یعنی حزب متحد ملی افغانستان هرچه زود تربا شورای اروپایی این حزب وهمچنان در داخل کشور بپیوندند. ایشان دربخش دیگری از صحبت شان روی اوضاع نابسامان وآشفته نظامی – سیاسی کشور مکث نموده ازعدم توانایی های نیروهای امنیتی کشور دردفاع ازجان ومال مردم ، تشدید حملات انتحاری برمراکز اموزش نظامی وهمچنان حملات انتحاری اخیر درسایرولایات ، شهرکابل و بخصوص اماکن مقدسه به رفقا معلومات داده گفتند” با تآسف که دراین شرایط بغرنج وحساس تاریخ کشورما حکومت وحدت ملی هم هیچگونه اراده سیاسی جهت را برای برگذاری انتخابات شفاف وعاری از تقلب نداشته وبه بهانه های گوناگون برسر راه این پروسه ملی وخواست برحق مردم موا نع ایجادمینماید. درحالیکه تشکل جدید زیر نام ” شورای همکاری احزاب سیاسی” دراولین نشست شان تقرر مسئولین واعضای هردوکمیسیونها را غیرقانونی خوانده از حکومت خواستند تا هرچه زودتر افرادشایسته ومسلکی را درتفاهم با این شورا به هردوکمیسیونهای انتخاباتی معرفی نماید.” رفیق شمال دربخش دیگری ازصحبت شان در مورد اقدامات عملی حزب متحد ملی افغانستان بخاطرایجاد “نهاد ملی ومردمی ….” درسطح کشور وگسترش ارتباطات رهبری ح.م.م.ا. با سایر احزاب ملی – مترقی ، سازمانها وشخصیت های مستقل روشنی انداخته ، ازهمه رفقا خواستند تا دست بدست هم داده در راه تحقق این پروسه ملی ومردمی که بخاطرنجات وطن از حالت رقتبار کنونی بوجود آمده وهمه روزه به قوام خودمیرسد همکاری لازم وهمه جانبه نمایند. همه اعضای ح.م.م.ا. وبخصوص کادروفعالین آن باید در این راه پیشگام همه باشند.”

بعدآ مطابق آجندای جلسه نخست موضوع پیوستن دوباره تعدادی ازاعضای ح.م.م.ا به صفوف این حزب ومواصلت مکاتیب مقام شورای مرکزی حزب دراین زمینه به شورای اروپایی موردبحث قرارگرفت که محترم شمال – رئیس شورای اروپایی ح.م.م.ا. ضمن تقدیراز این اقدام نیک رفقا که بادرک سیاست های اصولی واهداف مردمی ح.م.م.ا. یکباردیگر سرنوشت سیاسی خویشرا با این حزب گره زده ومیخواهند مانند گذشته وباقامت استوار درکناررفقای خویش قرارگیرند ودراین مبارزه برحق فعالیتهای مشترکی انجام دهند- برای همه شان ابرازموفقیت وکامگاری نمودند. همچنان رفیق نبی کوهستانی – معاون کمیته کاری ش.ا. و رفیق همایون غفاری – مسئول تشکیلات ش.ا. در زمینه صحبت نموده ، این اقدام جسورانه رفقا را مورد تمجید قراردادند . متعاقبآ رفیق تاج محمد فعال – رئیس شورای کشوری اتریش ح.م.م.ا. ، رفیق سرورنیازی – معاون این شورا و رفیق نبیل توخی ازکشور سویدن به نماینده گی از سایر رفقا صحبت کرده وازاینکه دوباره درکنار رفقای همرزم خویش قرارگرفته اند – ازرهبری ح.م.م.ا. وکمیته کارشورای اروپایی حزب اظهارسپاس وامتنان نمودند. آنان ضمن پشتیبانی بیدریغ شان از سیاست ها واهداف انسانی ح.م.م.ا. به رفقا وعده سپردندکه بعدازاین باپشتکاربیشترو کار منظم ومنسجم در راه تقویه صفوف ح.م.م.ا. کوشیده وامیدواری کردند تاسایر رفقاییکه تاهنوز درحالت انتظار و بی سرنوشتی بسرمیبرند مانند ایشان با یک اقدام جسورانه جایگاه ومنزلت خویش را درکنارسایر رفقای ح.م.م.ا. دوباره احراز نموده ، دراقدامات سترگی این حزب که بخاطر رهایی کشورازحالت آشوبزده فعلی روی دست گرفته است تا دیر نشده همصدا وهمنوا شوند. جلسه همچنان فیصله نمودتا شورای کشوری اتریش حزب متحدملی افغانستان با همه اعضای آن تحت ریاست رفیق تاج محمدفعال شامل ثبت وشمار مجدد شورای اروپایی ح.م.م.ا. گردد. درجلسه رفقا هریک عبدالمجید صدیقی ونادر خرمی ازشورای کشوری بلجیم ح.م.م.ا. نیز شرکت داشتند.

همچنان بعدازبحث روی مسایل دورن حزبی واتخاذتصامیم لازم ، در زمینه اتخاذگردید.درپایان جلسه ازجانب رفیق یاسین بیدار- معاون ح.م.م.ا. مثبت ارزیابی شده و ایشان نیز ضمن صحبت همه جانبه شان درموارد مختلف ، اقدام نیک رفقای شورای اتریش را مورد ستایش قرار داده وپیوستن سایر رفقا ازکشورهای سویدن وبلجیم را درجنب شورای اروپایی حزب نیزخیرمقدم گفته افزودند ” خرسندم ازاینکه بعدازیک مدت طولانی رفقای عزیزخویشرا درکنارخودمی بینم. این اقدام نیک شما وپیوستن دوباره تان درجمع رفقا ودوستان گذشته تان نه ئتنها مایه خرسندی من وسایر رفقای رهبری ش.ا. این حزب است ، بلکه مارا نسبت به آینده بیشترامیدوارمیسازد ومتیقن میگردیم که طرح نظریات و افکار سیاسی ما دراین حزب همه برحق بودند وبادرک آن حقایق رفقای ما دوباره درکنارماقرارگرفته وهمه باهم در راه تحقق اهداف انسانی حزب خویش متحدانه ومصرانه قدم برمیداریم. من هم به همه شما رفقا ابرازموفقیت نموده، همه آن رفقای عزیزی راکه هنوز ازسازمان خود دوری کرده اند- مخاطب قرار داده و بنابرفیصله های پنجمین کنگره حزب محبوب خویش صمیمانه دعوت مینماییم تا در راه بسر رسانیدن ارمانها واهداف بزرگ حزب ما دور سازمان وحزب خویش حلقه بزنند. این خانه مشترک همه ماست وباید در راه ساختمان آن مجدانه رزمیده وبا اقدام مشترک آنرا آبادکنیم.”

جلسه به امید تحقق آرمانهای سترگ ح.م.م.ا. وموفقیتهای همه اعضای آن درداخل و خارج ازکشور دریک فضای کاملآ رفیقانه و دوستانه حوالی ساعت 10:30 دقیقه شب به کارخود پایان داد.

بخش اخبار-مورخ 10 اکتوبرسال 2017  

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.