محمد ابراهیم سکندری :ما به هیچ نیروی تسلیم نشده ایم، افغان به افغان تسلیم نمیشود ومادرعرصه انتقال مسالمت آمیز قدرت تلاش میورزیم. نورالحق علومی

 

ما به هیچ نیروی تسلیم نشده ایم ، افغان به افغان تسلیم نمیشود

وما درعرصه انتقال مسالمت آمیز قدرت تلاش میورزیم( نورالحق علومی)

sekandari 12

نوشته : محمد ابراهیم سکندری

حزب دموکراتیک خلق افغانستان با سپری شدن صرف سیزده سال از تأسیس آن درنتیجه شرایط پیچیده داخلی ومنطقوی وجریانات مشکوک درون حزبی در 7 ثور 7 5 3 1 به قدرت سیاسی دست یافت . این حزب قبل از آنکه به تطبیق کدام برنامه اصلاحی توفیق حاصل نماید ، درنتیجه اختلافات ، خیانت های آشکار وپنهان ومداخله بلاانقطاع خارجی ، درموضع دفاعی ودرمسیر یک جنگ فرسایشی وتحمیلی قرارگرفت وبارسیاست های ملی ومنطقوی بمراتب بزرگتر از توانی اش ، چون حضور نظامی شوروی وسیاست تبد یل کردن افغانستان به ویتنام شوروی از جانب امریکایی ها ،بالای شانه های آن قرارگرفت . حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) باوجود اختلافات درون حزبی اش از ثور 1357 الی 8 ثور 1371 توام با مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ونظامی ادامه یافت . بعد از هشت ثور 1371 وضعیت سیاسی ونظامی کشور همچنان بطرف بیثباتی وبحران هرچه بیشتر کشانده شد که نتایج آن ویران شدن تمام زیرساخت های نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور بود . اینکه حادثه 8ثور1371 چگونه اتفاق افتاد تعبیرهای مختلف وجود دارد ، تعدادی آن حادثه را کودتاه علیه شهید داکتر نجیب الله وپلان صلح ملل متحد میدانند ، عدۀ آنرا انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی میخوانند ، محدود کسان آنرا پیروزی حق برباطل میدانند وافرادی اند که میخواهند تاریخ را مسخ نمایند وبا نوشتار منحصر بخود، سند برائت دریافت نمایند وتعدادی هم شخصیت های متبارز ملی وسیاسی کشور را متهم به سقوط حاکمیت حزب وطن وپروگرام ملل متحد میسازند .

راجع به انتقال قدرت دوران حاکمیت حزب وطن موارد زیادی به رشته تحریر در آمده است ، مگر هنوزهم زاویه های تاریک قضیه روشن نگردیده و متاسفانه در مورد آن اکثرأ اظهار نظر سلیقوی نموده اند تا واقعیت قضیه . میخواهم از آنجای آغاز نمایم که محترم نورالحق علومی در اواخر رژیم شهید داکتر نجیب الله دردولت چه نقشی را داشت، نکاتی را به روایت ایشان توضیح دهم تا هموطنان عزیزما که علاقمند به جستجوی حقایق اند درجریان قضایا قرار گیرند .

محترم علومی در شرایط دشوار حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن) مدت یازده سال درجنوب وجنوب غرب کشور شامل ولایات قندهار ، هلمند ، زابل ،ارزگان ، فراه ونیمروز مسوولیت قوماندانی قول اردو وبعدأ مسوولیت ریاست تنظیمیه جنوب ونماینده فوقالعاده رئیس جمهور کشور را بدوش داشتند و ایشان نقش عمده را در امر صلح وثبات ،تطبیق موفقانه مش مصالحه ملی حزب وطن ایفا نمودند وازهمکاری بی شایبه مردم دراین ولایات برخوردار بودند . محترم علومی درجریان وظایف ایشان بارها پلان های شوم واستخبارات کشور پاکستان را ناکام ساختنه وتعدادی زیادی گروپ های مسلح مخالف دولت را در دفاع از حاکمیت دولتی قرار داده و زمینه دیدو بازدید تعدادی از رهبران میانه رو و قوماندان های مسلح مخالف دولت را در داخل وخارج از کشور درعملی نمودن مش مصالحه ملی با دولت مساعد نمودند . در اثر پشت کار وصداقت ایشان در جریان وظایف که از خود نشان دادند از محبوبیت خاص دربین مردم ورهبری حزب برخوردار بودند ورهبری دولتی وحزبی وقت به نظریات وپشنهادات اش ارج قایل بودند . خاصتأ اختلافاتی که بعد از پلینوم هجده دربین رهبری حزب بوجود آمده بود بخاطر رفع آن به نظریات محترم علومی وقع قایل بودند وتا جایکه ممکن بود، از نظریات ایشان استفاده معقول شده و در منصه اجرا قرار میگرفت .

درخزان سال اخیر حاکمیت حزب وطن در حالیکه قندهار از ثبات لازم برخوردار بود از جانب رهبری دولت جمهوری افغانستان وظیفه محترم علومی در زون جنوب غرب کشور خاتمه یافته اعلان گردید و بکابل خواسته شدند . محترم علومی هنوز درکدام سمتی دولتی توظیف نگردیده بودند که نظر به امکانات وشناختی که داشتند غرض تفاهم با تکنوکرات ها ، قوماندانان جهادی وظاهرشاه ،شاه سابق افغانستان غرض جلب مشارکت ایشان در حکومت ائتلافی با پایه های وسیع ازجانب دولت توظیف گردیدند . محترم علومی درآغاز به هند واز آنجا به کشور آلمان سفر نمودند تا درجهت تحقق هدایات دولت افغانستان به اقدامات عملی دست یابد . محترم علومی زمانیکه درخارج از کشور مصروف ملاقات ها ودیدوبازدیدها با امکانات فوق بودند که وضعیت افغانستان رو به وخامت گرائید وتصمیم اتخاذ نمودند که هرچه عاجل بطرف کشور بشتابند . محترم علومی عازم مسکو میشود واز طریق امکانات محترم داود رزمیار سفیر افغانستان مقیم مسکوبا وزارت امور خارجه کشور تماس میگیرد وتقاضای زمینه انتقال اش را به افغانستان مینماید. دراین فرُصت در وزارت امور خارجه مرحوم محمود بریالی ، محترم عبدالوکیل وزیر امورخارجه و محترم جنرال محمد رفیع تشریف داشتند ودراین هنگام گوشی را محترم رفیع برداشتند و محترم علومی تصمیم آمدنش را به افغانستان ابراز کرده تقاضای فرستادن یک پروند طیاره آریانا را به مسکو میکند . محترم رفیع میگوید “چه مجبوریت دارید که افغانستان بیائید “. محترم علومی رسالت ایشان را درقبال وضع بحرانی بوجود آمده برای محترم رفیع تذکر میدهد وبلاخره تصمیم گرفته میشود وطیاره آریانا را بطرف مسکو پرواز میدهند . محترم علومی با پروفیسور موسی وردک و خانمش ویک نفر محصل که بخاطر سپری کردن ایام رخصتی شان کابل می یامد یعنی صرف چهار نفر بطرف کابل پرواز مینمایند ، این درست دو روز قبل از انتقال قدرت به مجاهدین بود و شهید نجیب الله از سمت ریاست جمهوری استعفا و به دفتر ملل متحد رفته بود. دراین هنگام اکثریت ولایات ادارات دولتی با مجاهدین یکجا شده بودند و دراطراف کابل نیز مجاهدین و تنظیم ها خودرا نزدیک کرده بودند . محترم علومی حین بازگشت بکابل به استقامت کمیته مرکزی حزب وطن میرود ودرآنجا با یک تعداد از اعضای بیروی سیاسی واعضای کمیته مرکزی ملاقات مینماید و بعد از ملاقات های ایشان در رابطه به وضع امنیتی وحالات پیش آمده لاجواب میماند وبه استقامت گارنیزون کابل حرکت مینمایند ودرفرجام به این نتیجه میرسد که زیر نام ائتلاف تقریبأ درهمه ولایات آمادگی برای انتقال قدرت وجود دارد و حضور مجاهدین هم در اطراف کابل گسترش یافته است . شورای نظار در شمال کابل و حزب اسلامی درجنوب کابل متمرکز گردیده اند . از وضع چنین استنباط میگردید که وضع امنیتی رو به وخامت می گرائید ولی تصمیم همین بود که برای حفظ مال وجان مردم که محترم جنرال عظمیی ازجانب شهید نجیب الله ومشوره بینیسوان نماینده خاص ملل متحد درقضایای افغانستان در راس شورای نظامی توظیف گردیده بود ، پلان اتخاذ میگردید. شام روز بود که محترم علومی از گارنیزون شهرکابل بطرف خانه مرحوم ببرک کارمل میرود وبعد از مصافحه با مرحوم ببرک کارمل که محترم کاوه کارمل فرزند مرحوم کارمل نیز حضور داشتند ، از مرحوم کارمل می پرسند که چرا وضع چنین شد؟ .مرحوم کارمل با اشاره به دست اندازه میکنند که ایشان از آمدن چنین وضع اصلا آگاهی ندارند . قابل تذکر است که پیش از رفتن محترم علومی به اروپا با مرحوم ببرک کارمل قرار گذاشته شده بود تا همه درجهت یک حکومت ائتلافی برپایه های وسیع تلاش می ورزیم. مرحوم کارمل برای محترم علومی میگوید که غرض جلوگیری از وخامت اوضاع هرچه شما لازم می بینید ” پیش شوید ” محترم علومی برایشان میگوید که درتمام ولایات قدرت بشکل مسالمیت آمیز به مجاهدین انتقال یافته است حال ما باید تدابیر اتخاذ نمائیم که درشهر کابل وضع بوخامت نگرائید وانتقال قدرت بطور مسالمت آمیز صورت گیرد . درحالیکه محترم علومی آنوقت هیچگونه مسوولیت وظیفوی نداشت ولی منحیث رسالت تاریخی خویش دست بکار میشود، همکاران ورفقای حزبی ونیروهای مسلح حزب را غرض تأمین صلح وثبات و همکاری با گارنیزون کابل فرا میخواند .

محترم علومی یگانه شخصی بود که درقبال موضوع انتقال قدرت از طریق تلویزیون ملی افغانستان درهوتل انترکانیتال با روحیه دادن به همرزمان خویش صراحت دادند “ما به هیچ نیروی تسلیم نشده ایم ، افغان به افغان تسلیم نمیشود وما درعرصه انتقال مسالمت آمیز قدرت تلاش میورزیم” . صحبت تفصیلی محترم علومی که میبایست درشب آینده نشر میگردید ولی نسبت ورود مجاهدین به شهرکابل از نشر بازماند . درحالیکه محترم علومی هیچگونه مسوولیت وظیفوی در دولت نداشتند بانهم درآن لحظات حساس خویشرا کنار نکشید بل در کنار مردم ودر پهلوی رفقای حزبی خویش قرار گرفت ودر حد امکان غرض حفظ مال وجان مردم شهرکابل تلاش شبانه روزی کردند.

نظام جمهوری افغانستان در جریان چهارسال دفاع مستقلانه خویش ظرفیت دفاعی وتوانمندی نیروهای مسلح خویشرا به جهانیان به اثبات رسانیده بود اینکه چگونه ، توسط کی ها وکدام عمال خارجی چنین وضعیت در8 ثور 1371 بالای مردم ودولت جمهوری افغانستان تحمیل گردید ، درسایر توضحیحات افراد مسوول ارائه و مشخص گردیده است وامروز هزاران شاهد زنده حادثه 8 ثور گواهی واقعیت آنروز وآبستن آن رویداد میباشند. نمیتوان کارکرد های ریاکارانه بینیسوان را درعدم تحقق پلان پنج فقره ئی ملل متحد و فعالیت مشترک استخبارات ای اس ای پاکستان و استخبارات کشورهای ذینفع در قضایای افغانستان را جهت متلاشی کردن حاکمیت دولتی جمهوری افغانستان و حزب وطن واعضای آن نادیده گرفت .

در چنین وضعیت بحرانی کشور اظهار نظر غیر مسوولانه و بدون دقت وملاحظه بعضی ها درمورد شخصیت محترم نورالحق علومی به نفع صلح وثبات درکشور نبوده ، بل زمینه ساز استفاده سو وترور شخصیت های ملی وسیاسی کشور ازطرف اجانب واستخبارات کشورهای مغرض، میگردد.

محترم علومی نظر به شناخت که دربین رهبران دولتی و جهادی در جریان تصدی زون تنظیمیه زون جنوب کشور وتحقق مش مصالحه ملی حاصل نموده بودند ، نظر به تقاضای مسوولین امور وقت در پروسه مسالمت آمیز قدرت دولتی اشتراک داشتند ، کسانیکه درآن لحظات شاهد عینی بودند آگاهی دارند که محترم علومی قبلا هیچگونه شناخت وتماس با نیروهای مسلح صفات شمال کشور نداشتند . قابل تذکر میدانم که شهید عبدالحق علومی و محترم نورالحق علومی میدان را رها نکرده بل درفکر مصونیت ورساندن کمک برای بازمانده گان رژیم و مردم بودند .

محترم علومی بعد از انتقال قدرت در همان اوایل حکومت مجاهدین (ریاست جمهوری مجددی) نسبت نااهنجاری وضعیت حاکم برآن وقت همکاری با ایشانرا رد نمود و به ثواب دید جناب مجددی برای اینکه برای خود محترم علومی و اطرافیان شان صدمه نرسد ، خواستار آن شد تا افغانستان را رسمأ ترک نمایند .

زمانیکه حکومت موقت درافغانستان مستقر گردید ، نظر به خواست مکرر حکومت ، مردم وحزبی های دیروز حزب وطن محترم علومی یکی از اولین کسانی بود که به صدای مردم لبیک گفت ودوباره بوطن بازگشت نمودند ودرکنار مردم قرار گرفتند ولی از آنجاییکه دولت وقت، غرق در فساد ،ارتشا، قوم پرستی و تعصب درمقابل قشر آگاه ومتعهد کشور داشت، از همکاری با دولت احبا ورزید.

محترم علومی بعد از بازگشت ایشان به آغوش مادر وطن درامر اتحاد وهمبستگی مردم ورفع دشمنی های چهار دهه گذشته وانسجام دوباره اعضای متلاشی شده حزب وطن وتأسیس حزب متحد ملی افغانستان با اندیشه های ملی نقش ارزنده را ایفا نمودند. مبارزات سیاسی محترم علومی در دوره پانزده شورای ملی ، اشتراک فعلانه وآگاهانه حزب متحد ملی افغانستان در جبهه ملی وائتلاف ملی افغانستان ،سهم فعال ایشان درتشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ومبارزه درمورد نقش احزاب درنظام سیاسی کشور ومساعد کردن شرایط زیست مئصون برای بازمانده گان رژیم قبلی از دست آورد های ایشان در دو دهه اخیر درافغانستان میباشد وهمین اکنون غرض بسیج نیروهای ملی ، مترقی ودموکرات کشور درساختار نهاد سیاسی ملی ومردمی افغانستان درجهت تأمین منافع علیای کشور سعی بلیغ مینمایند.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.