اصول تشکیلاتی جبهه ملی مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول تشکیلاتی جبهه ملی مردم افغانستان

 

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول: جبهه ملی مردم افغانستان کانون همبستگی احزاب ، سازمانها ، روحانیون ، شخصیت های ملی ومترقی ، متنفذین اقوام ،فعالان ،اگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع علیای ملی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی، مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته مبارزه میکند .مناسبات تشکیلاتی جبهه ملی مردم افغانستان به اساس این اصول استوارمیباشد :

– دموکراسی ،عینیت و تعهد اگاهانه

– وحدت عمل ونظر، مسولیت فردی ورهبری جمعی

– تساوی حقوق و دسپلین یک سان

– انتخابی بودن همه ارگانهای جبهه ملی مردم افغانستان

– توزیع صلاحیت ها و تناوب در رهبری این نهاد .

ماده دوم: جبهه ملی مردم افغانستان کار وفعالیت خویش را در چارچوب این اصول تشکیلاتی در مطابقت با پلاتفورم نهاد ملی مردم افغانستان با در نظر داشت احکام قانون اساسی وسایر قوانین نافذ درکشور تنظیم مینماید.

ماده سوم:در جبهه ملی مردم افغانستان تصامیم از جانب شورا ها بر مبنای رعایت اصل دمو کراسی اتخاذ میگردد.

ماده چهارم:نصاب جلسه در جبهه ملی مردم افغانستان با حضور اکثریت اعضا (50+1)اعضأتکمیل وتصامیم آن بر اساس دو ثلث آرأی اعضای حاضردرجلسه اتخاذ میگردد،مگر اینکه در این اصول تشکیلاتی طور دیگری تصریح شده باشد.

ماده پنجم:مرکز جبهه ملی مردم افغانستان در شهر کابل بوده ونمایندگی های آن در ولایات ( ویا خارج ازکشور) بنابر ضرورت تشکیل میگردد.

ماده ششم: جبهه ملی مردم افغانستان منبعد در این اصول تشکیلاتی به نام جبهه ملی یاد میگردد.

فصل دوم

اصول ساختاری،وظایف وصلاحیت ها

ماده هفتم:تشکیلات جبهه ملی قرار زیر میباشد:

١­ شورای رهبری

٢­شورای اجرائیه

٣­ منشی

٤­ سخنگو

٥-نمایندگی های ولایتی ( یا خارج ازکشور)

ماده هشتم: شورای رهبری بالاترین مرجع جبهه ملی بوده ومتشکل است از:

١­ رئیس ومعاونین

٢­ رئیس شورای اجرائیه

٣­ منشی

٤­نماینده های احزاب سیاسی ازهر حزب تا ٢نفر

٥­ شخصیت های مستقل ومتنفذ ملی و (تجارملی )

ماده نهم:وظایف وصلاحیت های شورای رهبری:

١­ تصویب اهداف واصول تشکیلاتی جبهه ملی

٢­ تعین پالیسی واستراتیژی این جبهه.

٣­ استماع وارزیابی گزارش شورای اجرائیوی

٤­ انتخاب رئیس شورای رهبری برای مدت یکسال(   یاحداکثر دو سال             ) هر شخص صرف برای دوبار میتواند خویشرا کاندید وانتخاب نماید.

٥­ عزل رئیس شورا در صورت تخلف از اصول مرامی وعدم توانایی در کار.

٦­ انتخاب معاونین شوراازمیان اعضای شورای رهبری برای مدت یکسال یا دوسال.

٧­ انتخاب منشی،معاونین ، رئیس شورای اجرائیه و مسوولین کمیته های اجرائیوی از میان اعضای شورا برای مدت یکسال ویا دوسال .

٨­ تأئید کاندید های پست های انتخابی دولت.

٩­ تصویب وجه مالی جبهه ملی

١٠­ اتخاذ تصمیم در مورد سلب عضویت اعضای شورای رهبری.

١١­ تصویب لایحه وظایف داخلی جبهه ملی

١٢­ قبول استعفای رئیس درصورت تخلف ویاعدم توانایی های کاری.

ماده دهم:جلسات عادی شورای رهبری حداقل ماه یکبار دایر میگردد.جلسات فوق العاده بنابر ضرورت و حسب تقاضای رئیس یا ثلث اعضای شورا دایر شده میتواند.

ماده یازدهم:شخصی که به عضویت شورای رهبری منصوب میگردد واجد شرایط ذیل باشد:

١­ عدم محکومیت از جانب محکمه با صلاحیت کشور به ارتکاب جرایم ترور،مواد مخدر،جرایم ضد بشری وسایر جنایات حقوق مدنی.

٢­ تکمیل سن هجده سالگی.

٣­ داشتن تقوا،صداقت،کفایت سیاسی،تجربه ووجاهت اجتماعی.

٤­ مردود دانستن تعصبات قومی،سمتی ، لسانی ومذهبی.

٥­ التزام به مصالح علیای کشور.

ماده دوازدهم:منشی شورا در چارچوب شورای رهبری قرار داشته، توسط رئیس شورای رهبری پیشنهاد وبه تصویب شورای رهبری انتخاب میگردد.وظایف منشی در لایحه وظایف داخلی جبهه ملی مردم افغانستان تصریح میگردد.

ماده سیزدهم:رئیس شورای رهبری برعلاوه مواصفات مندرج ماده (١١) این اصول تشکیلاتی واجد شرایط زیرنیز میباشد:

١­ داشتن گذشته خوب دربین جامعه ، استطاعت وجرأت در اتخاذ تصامیم.

٢­ داشتن استعداد سازماندهی ومدیریت سالم.

ماده چهاردهم: رئیس شورای رهبری منحیث بالاترین مرجع هدایت و نظارت از اجراأت بخش های مختلف جبهه ملی در برابر شورای رهبری جوابگو میباشد.

ماده پانزدهم:وظایف وصلاحیت های رئیس شورای رهبری .

١­ نظارت از اجراأت شورای اجرائیوی جبهه ملی

٢­ منظوری ، تقرر،عزل،استعفا،مکافات ومجازات منسوبین بخش های جبهه ملی مطابق لایحه وظایف داخلی.

٣­ رهبری جبهه ملی ونماینده گی از نهاد در مجامع ملی وبین المللی طبق برنامه تصویب شده .

٤­ ریاست جلسات شورای رهبری .

٥­ امضای پای تصامیم ومصوبات شورای رهبری .

٦­ تفویض برخی از صلاحیت ها ووظایف برای معاونین.

ماده شانزدهم: شورای اجرائیه رکن اجرائیوی جبهه ملی بوده برعلاوه رئیس ومعاونین آن متشکل است از:

١­ کمیته پالیسی واستراتیژی.

٢­ کمیته تشکیلاتی.

٣­ کمیته روابط بین المللی.

٤­ کمیته اسناد وروابط

٥­ کمیته علما وروحانیون.

٦­ کمیته امور زنان

٧- کمیته امور جوانان .

٨­ کمیته امور فرهنگی،آموزش ورسانه ها.

٩­ کمیته امور امنیتی ودفاعی

١٠- کمیته امور مالی

١١­ کمیته کار با احزاب ، نهاد های سیاسی واجتماعی

١٢­ کمیته کاربا مردم

١٣- کمیته سیاسی

١٤- کمیته ورزشی

١٥- کمیته صحی

١٦- کمیته هنری

١٧- کمیته حقوقی

ماده هفدهم: رئیس شورای اجرائیه تحت نظر رئیس شورای رهبری کار خویشرا استقامت میدهد. وظایف وصلاحیت های ریاست شورای اجرائیه در لایحه وظایف داخلی جبهه ملی مردم افغانستان تنظیم میگردد.

ماده هجدهم: شورای اجرائیه مکلف است اجراات خویش را ربع وار وسالانه به شورای رهبری گزارش دهد.

ماده نزدهم:در صورت ضرورت نمایندگی های جبهه ملی مردم افغانستان در ولایات وهم خارج ازکشور به اساس پیشنهاد شورای اجرائیه وتصویب شورای رهبری تشکیل میگردد.

فصل سوم 

احکام متفرقه

ماده بیستم:منابع مالی نهاد ملی شفاف بوده وعبارت اند از:

١­ اعانه های اشخاص ، تاجران ملی واعضای جبهه ملی مردم افغانستان

٢­ عواید نشرات جبهه ملی مردم افغانستان

٣­ عواید کار های تولیدی وتشبثات اقتصادی جبهه ملی مردم افغانستان

ماده بیست ویکم: وجه مالی جبهه ملی مردم افغانستان کاملآ شفاف بوده ، صرف در راه تحقق اهداف نهاد ملی ومردمی … بکار برده میشود.

ماده بیست ودوم: جبهه ملی مردم افغانستان دارای ارگان نشراتی میباشد.

ماده بیست وسوم: جبهه ملی مردم افغانستان دارای آرم،سمبول ومهر مخصوص بوده که توسط شورای رهبری تصویب میگردد.

ماده بیست وچهارم:این اصول تشکیلاتی بعد از تصویب شورای رهبری نافذ میباشد.

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.