اعلامیه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت استفاده غیر قانونی ازنام حزب متحد ملی افغانستان

اعلامیه

حزب متحد ملی افغانستان

2018-03-15

بمناسبت استفاده غیر حقوقی از نام حزب متحد ملی افغانستان

توسط حزب ملی ترقی مردم افغانستان

بتاریخ 6 جوزای سال 1395 بتاسی ازدرک واقعیت های موجود جامعه ومبتنی براهداف استراتیژی حزب متحد ملی افغانستان روند پروسه وحدت با حزب ملی ترقی مردم افغانستان طی اعلامیه مشترک اعلام گردید . هردو حزب غرض تحقق پروسه وحدت الی تدویر کنگره واحد بیک سلسله توافقات نایل گردیدند که ازآنجمله میتوان نام این ساختار موقت را که بنام حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان مسمی گردیده بود ، نامبرد . اما با گذشت زمان نسبت ملاحظات هردو طرف، پروسه وحدت بازگشت نمود وساختار های قبلی مطابق اسناد برناموی واصول ساختاری خویش به عنوان احزاب مستقل که ثبت وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز میباشند ، فعالیت مستقل سیاسی خویشرا ازسر گرفتند .

ازآنجایکه تدویر جلسات ، کنفرانس ها و تدویرکنگره احزاب از سلامتی یک سازمان الهام میدهد ، حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 10 اگست 2017 پنجمین کنگره خویشرا موفقانه درشهر کابل تدویر نمود وبتاسی از فیصله ها ومصوبات پنجمین کنگره حزب متحد ملی افغانستان بتاریخ 30 فبروری 2018 جبهه ملی مردم افغانستان را که درآن تعدادی از احزاب سیاسی ، نهاد های اجتماعی وجامعه مدنی ، شوراهای قومی وشخصیت های متنفذ اقوام مختلف وشخصیت های مستقل سیاسی عضویت دارند تاسیس واعلام موجودیت نمود .

باجود فعالیت های مستقل حزب متحد ملی افغانستان واتخاذ موضعگیری ها درقبال سیر حوادث سیاسی ونظامی کشور، حزب ملی ترقی مردم افغانستان از نام حزب متحد ملی افغانستان در پیشوند نام خویش استفاده غیر حقوقی ومخالف روحیه رفقانه مینماید . باوجودیکه دراین مورد دومراتب کتبی تقاضای صمیمانه از حزب ملی ترقی مردم افغانستان صورت گرفت ولی هنوز هم ازنام حزب متحد ملی افغانستان استفاده غیر معقول سیاسی مینمایند . متنمی ایم تا شورای رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان درمطابقت به قانون احزاب سیاسی و روحیه رفاقت برخورد نموده پیشوند نام حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را حذف وتصحیح نماید . درصورت علاقمندی حزب ملی ترقی مردم افغانستان با ازدیاد پیشوند حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ما حاضریم تا دریک حزب واحد سیاسی ویا با حفظ استقلالیت تشکیلاتی ایشان در جبهه ملی مردم افغانستان از ایشان دعوت مجدد نمائیم .

“وقت دروغ از در قانون آمد ، فانوس بردارید ودر روز روشن به دنبال عدالت وانسانیت بگردید”

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

ورئیس جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.