اعتراض حزب متحد ملی افغانستان و جبهه ملی مردم افغانستان عنوانی ریاست جمهوری

we1

اعتراض

حزب متحد ملی افغانستان

و جبهه ملی مردم افغانستان

مورخ 19 حمل 1397

به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان !

بتاسی از قانون فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر از 76 حزب سیاسی ثبت و مجوز فعالیت خویشرا از وزارت محترم عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان اخذ ودرمطابقت به قانون اساسی کشور، فعالیت دارند . واقعأ یکی از ارزش های جامعه دموکراتیک موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی است . جامعه بدون احزاب سیاسی ، نوع جامعه دیکتاتوری را تمثیل میکند. دولت ها و حکومات بدون حضور احزاب سیاسی در قاعده نظام ، نمیتوانند از دموکراسی حرفی بمیان بیاورند. ثبات سیاسی در جامعه دموکراتیک مربوط است به رشد و تقویه احزاب سیاسی در امر انسجام ، تأمین صلح وثبات ، رشد فرهنگی ،مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور. نهادینه کردن دموکراسی صرف در موجودیت وحضور فعال احزاب درنظام امکان پذیر میباشد .

مطابق قانون فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان باید تمام امتیازات حقوقی ، اجماع ومشوره های لازم ملی با 76 حزب خاصتأ احزاب ملی مردم سالار ودموکرات که قانونأ فعالیت دارند ، صورت گیرد . ولی با تألم که امتیازات سیاسی در دولت قبلی و حکومت وحدت ملی بیک تفکر خاص مختص گردیده است و دولت خود در بیثباتی وضع سیاسی کشور نقش داشته است وازحضور احزاب سیاسی که از موقف بزرگ سیاسی واجتماعی دربین جامعه ملی وبین المللی برخوردار اند ، در نشست های مشورتی که روی موضوعات ملی بحث ومداقه صورت میگیرد ، اجتناب میورزد و آنان را در مبرم ترین قضایای سیاسی کشور ذیدخل نمیداند. به باورما دموکراسی وآزادی درصورتی ارزش می یابد که با عدالت اجتماعی توام باشد. مصداق این امر نشست سلیقوی تاریخ 16 حمل 1397 نماینده های بعضی احزاب سیاسی در قصر گلخانه با رئیس جمهور کشور روی موضوعات شفافیت در روند انتخابات آینده شورای ملی وریاست جمهوری میباشد . متاسفانه دراین نشست احزابی دعوت شده بود که حتی مجوز فعایت سیاسی نداشتند ونقش وتاثیر گزاری آنان در جامعه اصلا محسوس نیست . بنأ ما اعتراض شدید خویشرا در این رابطه اعلام میداریم واز مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مینمائیم تا در نشست های بعدی مشورتی ملی ، حضور نماینده های تمام احزاب سیاسی را بدون تعصب فکری واندیشوی درنظر گیرند .

بااحترام

نورالحق علومی

رهبرحزب متحد ملی افغانستان

ورئیس جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.