فراخوان حزب متحد ملی افغانستان وجبهه ملی مردم افغانستان

we1

فراخوان

حزب متحد ملی افغانستان

و جبهه ملی مردم افغانستان

مورخ 20 حمل 1397

به رهبران وروسای محترم احزاب سیاسی!

یکی از خصیصه جامعه مدنی این است که درپروسه سیاسی اجتماعی کشور، نقش احزاب سیاسی وسازمانهای اجتماعی بمثابه عنصر مؤلف پروسه دموکراتیک، برجسته باشد. بایست این نهاد ها تمام مساعی شانرا درافزایش مشارکت سیاسی مردم وگروه های اجتماعی در اداره کشور بخرچ دهند . مشارکت سیاسی در صورتی میسر وعملی می‌شود که مجموعه عوامل بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را به گونه‌ای بپذیرند که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت ودر انزوا قرار نگیرند.

در کشور کثیر الملیت چون افغانستان که آنهم چهار دهه جنگ تباه کن را در زیر سیاست های بیگانگان سپری کرده وهنوز هم ادامه دارد یقینأ که مطالبات،نیازمندی ها وخواسته های متنوع،متعدد که بنابر نابرابری های جامعه گاهی هم ناهمگون ومتعارض میباشنددر برابر حکومت وحدت ملی مطرح کرده است . نخبگی مدیران سیاسی درست در همین سوال مطرح بحث است که چگونه منفعت های متنوع را چنان هم آهنگ ساخته، که پاسخگویئ به مطالبا ت وخواسته های متنوع وحتی متعارض بتواند به شکلی انسجام وحدت ویکپارچگی را در بین ملت سبب گردد.برای نیل به این هدف سترگ وملی حکومت وحدت ملی میبایست اقدامات بنیادین وچند جانبه را رویدست میگرفت تا اراده همه مردم واحزاب سیاسی کشور را که پوتانسیل بزرگی را تشکیل میدهد وتوانایئ مقابله با تما م پرابلم ها وبحرانات را دارند در راه ترقی وعمران کشور میسر میساخت و حکومت از پایگاه وسیع مردمی برخوردار میگردید. برعلاوه عدم توجه حکومت وحدت ملی دراین امر حتی از حضور ونقش احزاب سیاسی بعنوان قدرت مردمی در روند های ملی نیزاجتناب میورزد. ما چندین مرتبه خواست های ملی خویشرا طی یادداشت های کتبی به مقام ریاست جمهوری کشور ، شورای ملی، کمیسیون مستقل انتخابات و ارگانهای ذیربط کشور ارسال داشتیم ولی متاسفانه کوچکترین توجه از جانب ایشان درزمینه مبذول نگردید . متاسفانه برخورد سلیقوی حکومت وحدت ملی در قبال احزاب سیاسی ، توزیع امتیازات مادی ومعنوی بیکتعداد احزاب که حتی مجوز فعالیت سیاسی ندارند وملاحظات وتوجه خاصی دولتمردان به بعضی احزاب سیاسی و عدم حضور احزاب سیاسی مردم سالار ودموکرات در فیصله های ملی کشور این خود بیانگر عدم رعایت قانون فعالیت احزاب سیاسی از جانب حکومت وحدت ملی است که نقض میگردد .

بنأ ایجاب مینماید تا احزاب سیاسی در مطابقت به قانون فعالیت احزاب سیاسی در روند های ملی کشور اجماعی را تشکیل دهند و شورای همکاری احزاب سیاسی را درسطح کشورتأسیس نمایند ، تا شورای همکاری احزاب سیاسی بطور منسجم بتواند پیرامون قضایای عمده ملی کشور تصمیم اتخاذ و نقش شانرا در پروسه های ملی کشور تامین نمایند .

بااحترام

نورالحق علومی

رهبر حزب متحد ملی افغانستان

و رئیس جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.