نجیب الرحمن شمال : انتخابات پیشروی درکشور ما ونقش احزاب سیاسی درآن

na

انتخابات پیشروی درکشورما

ونقش احزاب سیاسی درآن

طی تقریبا پنج دهه اخیر تاریخ کشور ما ساختار های حکومتی مختلفی روی صحنه آمدند و رفتند.هرچند هرکدام ازاین نظام ها خدمتگذاری به مردم و نجات مردم از بد بختی های قرون را در سرنامه برنامه های خود قرار داده بودند ، اما طوریکه دیده شد در نتیجه اشتباهات داخلی و مداخلات خارجی – هیچکدام از این نظام ها رهی به دهی برده نتوانستند ومرحمی بر زخمهای ملت گذاشته نتوانستند.

هرگاه دراین موردکمی بادقت برخورد صورت گیرد متوجه میشویم که ازآغاز دوره اول نسبتآ دموکراسی درزمان ظاهرشاه الی بعداز یازدهم سپتامبر 2001 وبه قدرت رسیدن دوباره مجاهدین تا تشکیل حکومت به اصطلاح وحدت ملی یعنی امروز، همه وهمه این ساختارهای دولتی با وصف آنکه بااستفاده از قانون اساسی جدید تشکیل شده اند که یک قانون اساسی دموکراتیک است ، اما عدم حضور احزاب قوی وسرتاسری وعدم برنامه ریزی های معین ومشخص ازجانب این احزاب ضعف بزرگی بوده است.

اما نمیتوان منکر این حقیقت شدکه احزاب گوناگون دراین پنج دهه فعالیت داشته اند. اما در میان شان احزاب سراسری وسیکولار که خصلت فرا قومی داشته بوده باشند اندک بوده است، که از آنجمله میتوان از حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) نام برد.

میتوان باصراحت گفت یگانه حزبی که در آن زمان توانست واقعآ بدون تعصبات قومی ، گرایشات سمتی یا لسانی ، حتی تعلقیت های مذهبی افرادجامعه ومردم را ازاقوام وملیتهای مختلف وازهرگوشه کشورو طبقات مختلف جامعه دورهم جمع کند وبخاطر حفظ استقلال ، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشورمبارزه نماید و درجهت سوق جامعه بسوی ترقی واعتلاء مردم گامهای استوار ودقیق بردارد – همانا تآسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) بود که همه مردم امروز به صداقت ، پاکدامنی، فهم ودانش، رزم وپیکارصادقانه ، عزم واراده قوی رهبری ، کادرها وهمه اعضای آن حزب درجهت بهبود وضعیت زنده گی مردم…… مهرصحه می گذارند .وقتی شخصی عضویت ان حزب را بدست میآورد وکلمه “رفیق ” به اوخطاب میشد ، دیگراین مهم نبود که او ازکجای افغانستان است ؟ به کدام قوم یا ملیت این کشورتعلق دارد؟ به کدام یک از زبانهای این کشورسخن میگوید؟ پیروکدام فرقه مذهبی است؟؟……… وغیره. ازهمان روزهای نخستین اوبه یک خانواده سیاسی متعلق میشد که درآنجا هیچگونه برتری جویی، بلندپروازی، خودبزرگ بینی ، تفاوق طلبی، خودنمایی ، مقام ومنزلت پرستی …… وغیره صفات منفی درمیان شان وجود نداشت وهمه مانند یک تن واحد برای رفاه وآسایش مردم وسوق کشوربه سوی شگوفایی وترقی مبارزه مشترک وصادقانه میکردند وحتی دربدترین شرایط اختناق وترورهرکدام حاضر بودند تا به پاس قدسیت همان کلمه “رفیق” وتعهدی که برای خدمتگذاری به مردم کرده بودند – وفادارمی ماندند وحتی جان های خودرا بخاطرحفظ جان همرزمان شان فدامیکردند.

نماینده های این حزب در دوره های مختلف توانستند ازطریق شرکت درانتخابات های گذشته باکسب رآی اعتماد وپشتیبانی واقعی مردم به پارلمان وسایرارگانهای انتخابی راه یابند واز آنطریق مصدرخدمات شایانی برای مردم وکشورشان شوند که تاریخ گواه این حقیقت است .

امروزکه مردم ما باوجودشرایط ناگوار سیاسی-اجتماعی و اوضاع بدامنیتی آماده شده اند تا برای باردیگرپای صندوق های رآی دهی بروندونماینده های واقعی خودرا به شوراهای ولسوالی ها وشورای ملی کشورانتخاب نمایند – خوشبختانه دیده میشودکه یکتعدادجوانان آگاه، متعهد و ترقی پسند اعم از زن ومرد ازچکیده های همان حزب مادر (ح.د.خ.ا) حزب وطن ومنجمله تعداددی ازاعضای مبارزومتعهد حزب متحد ملی افغانستان ، بادستان خالی ، ولی با قلبهای مملواز اعتماد به مردم وآینده درخشان کشور وآرزوی خدمتگذاری بهتر برای مردم شان خودرا کاندید نموده اند که خود مایه دل گرمی برای همه مردم ما میباشد و شخصآ برای هرکدام شان آرزوی موفقیت وکامگاری مینمایم .

   برآمد خوب وموفقیت آمیزاین کاندیدان درآنست که همه این احزاب ملی – مردمی و ترقی پسندبایدمشترکآ فشارهای لازم را برحکومت وحدت ملی افغانستان وارد نمایند تا مسئولین ارشد دولتی را متوجه آن تعهدات و پیمان هایی نمایند که در زمان تشکیل این دولت برای مردم وعده داده بودند.زیرا مهمترین شرایط توافقنامه تشکیل دولت امروزی همانا تغییرسیستم ریاستی به پارلمانی ، ایجاد وتقویه احزاب سیاسی ملی وسرتاسری درکشور وبلندبردن نقش احزاب در حیات سیاسی جامعه ما میباشد که بدبختانه هنوزهیچ یک این تعهدات ازجانب رهبران حکومت جامه عمل نپوشیده اند.

همچنان قابل یاددهانی میدانم که کاندیدان معرفی شده ازجانب احزاب سیاسی مختلف جهت دستیابی به اهداف انسانی شان وهمیاری یکدیگر باید همکاری وهمنوایی خویشرا با شورای همکاری احزاب سیاسی که اخیرآ به فعالیت اغازنموده است – اعلام داشته وبه مبارزات مشترک شان دراین راه ادامه دهند. زیرا انتخابات پیشرو بدون حضورفعال احزاب سیاسی کشورو عدم حضور نماینده گان احزاب سیاسی در ارگانهای انتخابی کشورمانند دیروز ، کشور را یکبار دیگر بطرف بحران برده و فساد اداری و سیاسی را افزایش میدهد که جزازدیاد پرابلمها ومشکلات و مصارف هنگفت پولی وسرمایه ملی کشور ، کوچکترین مفادی برای التیام زخمهای چندین ساله این ملت مظلوم ما نخواهد داشت.

حالا که بعدازتحمل اینهمه مشکلات وپرابلمها یکباردیگر زمینه نسبی برای ادامه مبارزات آزادیخواهانه وحق طلبانه برای کاندیدان جوان ونسل سوم وچهارم حزبی های دیروز برای مامیسر شده ، هیچکدام ماحق نداریم این فرصت طلایی را ازدست بدهیم . گرچه مبارزه با باندهای مافیایی و زور گویانی که هرگونه امکانات مادی وحتی دولتی برای شان میسراست ، برای هیچ یک این کاندیدها کار ساده و آسانی نخواهد بود ، ولی پاک نفسی ، اعتماد به مردم ، خوش بین بودن نسبت به آینده وجلب توجه مردم – هرکاندید عزیز ما را در راه رسیدن به اهداف انسانی شان کمک خواهد کردتا به آرزوهای نیک شان برسند . ازهمه رهبران گرانمایه واعضای پرافتخار احزاب ملی –مترقی متمنی استیم تا زمینه های بیشترهمکاری وهم دگرپذیری را فراهم نموده ، در راه مبارزات مشترک همدیگر را یاری وکمک نمایند.

به یقین کامل گفته میتوانم که نسل دوم وسوم حزبی های دیروز باوجودیکه پراگنده بوده ودراحزاب مختلف مصروف کار و مبارزه اند ، نسبت به هرتنظیم جهادی واحزاب سلیقوی وغیرمردمی حاکم برگرده های مردم ما – امروزهم توانایی حرکت کردن بیشتر، جنبیدن و راه اندازی حرکت های بزرگ مدنی – سیاسی را دارا میباشند واز آنجاییکه مردم هم نسبت به هرزمان دیگرحامی و پشتیبان شان اند ، بایدبه صدای حق وعدالت وخواست زمان جواب مثبت وقناعت بخش ارائه داشته ، منحیث الگوی خوب ومبارز به نسل جوان وآگاه امروزاطمینان بدهند که آنان حتی دربدترین شرایط درکنارمبارزین واقعی کشورقرار دارند وازمبارزات ترقیخواهانه وروشنگرانه آنان دفاع وپشتیبانی مینمایند .

بگذارحتی آن رفقا وعزیزانی که بنابرعوامل گوناگون به شکلی ازاشکال طی سالهای اخیر ازفعالیتهای سیاسی کناره گیری نموده وبا تاسف به تماشاچیان حوادث دلخراش کشورما مبدل شده اند ، خودرا تکان دهند وبا پشتیبانی وحمایت شان از یاران وهمقطاران دیروز ویا هم رهروان جوان ارمانهای بزرگ دیروزشان زمینه ورود اشخاص استفاده جو، معامله گرو زورمندان وقوماندان سالاران را به شوراهای ولایتی وشورای ملی آینده کشورتنگ وتنگ تربسازند. درست است که ما دراحزاب سیاسی مختلف تنظیم استیم ، ولی درد ، آرمان واهداف انسانی ما چه درگذشته ها وچه امروزمشترک است وبخاطرتحقق آن مرام های انسانی همه یکسان جان فشانی کرده، قربانی داده وحالا هم مبارزه مینماییم .

با درورردها وآرزی پیروزی حق برباطل!

نجیب الرحمن شمال

15 جون 2018 / مطابق 25 جوزای 1397

          

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.