بیانیه محترم نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان در جلسه شورای همکاری احزاب سیاسی

ololmi saheb

بنام خداوند توانا ودادگر

روسا ونماینده های محترم احزاب سیاسی کشور:

اجازه دهید نخست تشریف آوری شما را درنشست امروزی ما که بخاطر مشوره ، تبادل نظر واتخاذ تصامیم پیرامون موضوعات عمده سیاسی کشورمیباشد، خیر مقدم بگویم . ثانیأ مسرت دارم که بتاسی از فراخوان مورخ 20 حمل حزب متحد ملی افغانستان که ایجاب مینماید تا احزاب سیاسی در مطابقت به قانون فعالیت احزاب سیاسی در روند های ملی کشور اجماعی را تشکیل دهند و شورای همکاری احزاب سیاسی را درسطح کشورتأسیس نمایند ، تا این شورای همکاری احزاب سیاسی بطور منسجم بتواند پیرامون قضایای عمده ملی کشور تصمیم اتخاذ و نقش شانرا در پروسه های ملی کشور تامین نمایند ، امروز به توافق ایجاد آن نایل گردیم .

دوستان نهایت عزیز وگرامی

مشکلات وبحران عدیده وضعیت سیاسی ونظامی کنونی کشور که متاسفانه از عدم مسوولیت پذیری و عدم کارآئی مدیران حکومت وحدت ملی منشأ میگیرد ، سخت شیرازه مناسبات اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و وحدت ملی ما افغانان را که همیش ازآن به افتخار یاد میکردیم ،متضرر نموده وروزانه ازین ملت قربانی میگیرد . حملات مسلحانه دشمن، حملات انتحاری تقریبا بلا انقطاع و تشنجات اخیر صفات شمال کشور تلفات بی شمار جانی و مالی را بر پیکر خونین و شکسته وطن ما تحمیل مینماید وکشور کماکان از بی ثباتی سیاسی و نظامی ، فساد گسترده ، عدم حاکمیت قانون، موجودیت مراکز مافیایی قدرت ، دست باز اجانب برتعین سرنوشت مردم پُر غرور ما، رنج می برد و از سوی دیگر دولت افغانستان در حالیکه ظاهراً شعار دموکراسی می دهد، به نقش احزاب سیاسی این مؤلفه اساسی دموکراسی در ساختار دولت و قدرت در عمل کمترین اعتنا به خرچ نمیدهد و حتا با افتخار از غیر حزبی بودن حکومت حرف می زند. درحالیکه یکی از ارزش های جامعه دموکراتیک موجودیت احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی است . جامعه بدون احزاب سیاسی ، نوع جامعه دیکتاتوری را تمثیل میکند. دولت ها و حکومات بدون حضور احزاب سیاسی در قاعده نظام ، نمیتوانند از دموکراسی حرفی بمیان بیاورند. ثبات سیاسی در جامعه دموکراتیک مربوط است به رشد و تقویه احزاب سیاسی در امر انسجام ، تأمین صلح وثبات ، رشد فرهنگی ،مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشور. نهادینه کردن دموکراسی صرف در موجودیت وحضور فعال احزاب درنظام امکان پذیر میباشد . این کارکرد میتواند از طریق انتخابات آزاد وشفاف ومعرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی صورت گیرد ، زیرا معرفی کاندیدان از طریق احزاب سیاسی ، آوردن نظم در سیستم انتخاباتی کشور محسوب میگردد درغیرآن مسایل تباری ، تقلب گسترده و عدم شفافیت را در روند انتخابات ممکن میسازد. ما همین اکنون شاید وضعیت نابه سامان پیش آمده روند فهرست نمودن کاندید ان شورای ملی کشور میباشیم که یک سلسله مشکلات را برای تثبت کاندیدان شورای ملی خلق نموده است. ما برعلاوه اینکه شفافیت پروسه انتخابات را میخواهیم برتاریخ تعین شده انتخابات شورای ملی وانتخابات ریاست جمهوری کشور تأکید نموده ،هرگونه تعلل را دراین امر بزرگ ،جفا برحق مردم میدانیم .

دوستان معزز وگرامی

ما خواهان تأمین دیمو کراسی واقعی در کشور استیم تا در سایه آن به حاکمیت قانون ،عدالت اجتماعی،ورفع پرابلم های مردم از نظر سیاسی،اجتماعی،واقتصادی رسیدگی صورت گیرد. ونهاد های دیمو کراتیک تقویت گردد. مطابق روحیه توافقنامه که بین دوتیم انتخاباتی در 29 سنبله 1393 هجری صورت گرفت که درنتیجه آن حکومت وحدت ملی تشکیل گردید ، ازاینکه انتخابات درآینده از اعتبار کامل برخوردار باشد میبایست نظام انتخاباتی اصلاح میگردید و نقش احزاب سیاسی کشور در رابطه به پابندی حکومت وحدت ملی بر اجماع سیاسی کشور تقویت میگردید زیرا احزاب سیاسی بمثابه قدرت مردمی کمبود دولت را تکمیل مینمود وفاصله بین قدرت ودولت ازبین میرفت. ولی برعکس نقش احزاب از جانب حکومت وحدت ملی در روند های دموکراتیک جامعه کم اهمیت جلوه داده میشود. قابل یاددهانی وصراحت میدانم که مطابق قانون فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان باید تمام امتیازات حقوقی برای احزاب سیاسی یکسان توزیع گردد ، ولی با تألم که امتیازات سیاسی در دولت قبلی و حکومت وحدت ملی بیک تفکر خاص مختص گردیده است وتمویل بعضی احزاب ازجانب دولت در بیثباتی وضع سیاسی کشور ممد واقع میشود . سایر احزاب سیاسی برعلاوه اینکه ازداشتن چنین امتیازات محروم اند حتی حکومت وحدت ملی آنان را در مبرم ترین قضایای سیاسی کشور ذیدخل نمیداند. به باورما دموکراسی وآزادی درصورتی ارزش می یابد که با عدالت اجتماعی توام باشد.

بدون شک اشتراک نهاد های سیاسی را در محور منافع ملی یکی از ضرورت های مبرم جامعه میشماریم . بر مبنای این ضرورت مبرم وتاخیر ناپذیر، و به خاطرتداوم مبارزه هدفمند و موثر بخاطر اعاده صلح و ثبات وانجام تحولات عمیق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی و در غایت تا مین سعادت مادی ومعنوی مردم کشور ضرورت تشکل همه احزاب سیاسی ، دموکرات، ملی وطرفدار آزادی انسان را در شورای همکاری احزاب سیاسی یگانه وسیله مؤثر برای جلوگیری کشوراز سقوط در پرتگاه نیستی احساس نموده وبه تأسیس آن تاکید مینمائیم .

ومن الله توفیق

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.