پیام تبریکیه هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان بمناسبت حلول عید سعید اضحی

we1

پیام تبریکیه

هیأت رئیسه حزب متحد ملی افغانستان

بمناسبت حلول عید سعید اضحی

28 اسد 1397

حلول عید سعید اضحی را به کافه ملت متدین وسلحشور کشور تبریک گفته روزهای عید خوش را درفضای گرم کانون خانواده گی برایشان آرزو میکنیم.

دوستان نهایت عزیز وگرامی

جریان چند دهه جنگ وازبین رفتن شیرازه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، شهادت ومعلول شدن فرزندان صدیق ما که متاسفانه مردم سلحشورما تا اکنون نسبت به عوامل مختلف خارجی وداخلی هرروز قربانی میدهند ، صلح وثبات را درکشور بمثابه آب حیات ضرورت خویش میدانند واز هر آدرس که ندای صلح بلند میشود مورد تائید وحمایت ایشان قرار میگیرد . ما ریشه ها وتداوم جنگهای ویرانگر وتحمیلی را برمردم وسرزمین خویش عمیقأ درک نموده واین راهم میدانیم که وطن ، منافع وارزش های اساسی و حیاتی آن توسط بیگانگان وبویژه عمالی شان حفظ ودفاع نمیشود، یگانه راه معقول درصلح وصفا زیستن ، باهمی زیستن ودرکنارهم زیستن را درحل وفصل مسالمت آمیزاختلافات، وگسترش روابط دوستانه مبتنی بر احترام متقابل به ارزش های حیاتی میدانیم .

تجارب گذشته های دور ونزدیک نشان داده است که پروسه صلح ویا مصالحه با مخالفین با اعلام آتش بس آغاز میگردد واین روند باید از هردو طرف درگیر رعایت گردد. سوال اینجاست: 1- دراین روزهای که دراثر جنایات گروه طالبان، دولت ومردم ماتم دارند، آتش بس باعث توانی های دولت میشود یا از مخالفین؟. 2-آیا آتش بس، اقدام از موضع قدرت است یا ضعف؟. 3- آتش بس به نفع پروسه صلح می انجامد یا تشجیع جنایتکاران 4- آتش بس باعث هراس ودلسردی مردم میشود یا مورد استقبال شان قرار میگیرد؟. این سوالاتی است که دولتمردان ما پیش از اتخاذ تصمیم برایشان پاسخ دریابند . در صورت اتخاذ چنین تصمیم بخش سیاسی این روند که ازطرف مقامات ذیصلاح تنظیم میشود ، نباید ارگان های کشفی وامنیتی بُعد تخنیکی آنرا به دست کم گیرند . (اتفاق افتاده است که درروند آتش بس ها ،یکجانب این بخش که نیت وطینت پاک ندارد کوشش مینمایند تا با استفاده از فرُصت نکات استراتیژی ، نکات آسیب پذیر ونکات ضعف طرف مقابل را نشانی کنند . ارگانهای کشفی وامنیتی کشور درجریان آتش بس که ازجانب دولت اعلام میگردد با بلند بردن سطح احضارات محاربوی آماده گی لازم را اتخاذ نمایند وبه همینترتیب ارگانهای کشفی از ورود و خروج نیروهای مسلح مخالف نظارت دقیق داشته باشند وپوسته های کمر بند ودروازه های ورودی شهررا تقویه نمایند).

حل بحران کشور، صرف راه نظامی نیست دولت باید با حفظ قدرت مردمی وتوانمندی نیروهای امنیتی خویش از درمصالحه بطرف حل سیاسی بحران داخل اقدام گردد . تاکید همیشگی ما بخاطر حل بحران افغانستان از مجرای سیاسی و حقوقی بوده است وباید از تصامیم ملی وبین المللی که منجر به تامین صلح وثبات ، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ، حفظ استقلال وتامین وحدت ملی و حاکمیت قانون با حفظ ارزش های دموکراتیک شود حمایت گردد. ما اصولا ازآتش بس که به صلح بی انجامد حمایت مینمائیم. قابل صراحت میباشد که توافقات پروسه صلح و آتش بس نباید در مخالفت به قانون اساسی ، روحیه انسانی وعنعنات افغانی ما باشد.

با اغتنام از فرُصت یکبار دیگر عید سعید اضحی را تبریک گفته صحتمندی ، سعادت و خوشبختی برای شما آرزو میکنم .

نورالحق علومی

رئیس حزب متحد ملی افغانستان

ورهبر جبهه ملی مردم افغانستان

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.