نجیب الرحمن شمال: ضرورت همبستگی خواست زمان ماست

Bidar

ضرورت همبستگی

خواست زمان ماست !

چنانچه برهمه هویداست کشورعزیزما افغانستان دردشوارترین لحظات تاریخ خویش قرار دارد که بدبختانه فضای امن ،اعتماد و دوستی درآن ازبین رفته وحتی موجودیت ویاعدم موجودیت آن منجیث یک کشور واحد ومستقل درنقشه سیاسی جهان مطرح بحث همگانی است . اینکه کدام عوامل داخلی وخارجی باعث بوجود آمدن چنین اوضاع تاسف آورگردیده و مانند آفتاب برهمگان روشن است ، نمی خواهم روی جزئیات آن به تفصیل صحبت نمایم . اما آنچه مورد بحث امروزی ما وسایر نیروهای ملی مترقی وتجددگرا میباشد – همانا جستجوی راه های بیرون کشیدن کشورازحالت رقتبارامروزی وگذار به مرحله صلح و امنیت ، رفاه واسایش مردم ، و قبل از همه حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورو تحکیم دوستی وبرادری میان همه اقوام ساکن این خطه باستانی میباشد. به همین دلیل است که امروزهموطنان مترقی ودگراندیش ما چه درداخل ، وچه هم درخارج ازکشوربخاطررسیدن به این اهداف انسانی شان می روند که متحد و یکپارچه شوند ودر هرنقطه یی از این کره خاکیکه قرار دارند درفکرنجات مردم و وطن شان استند که خودبرای همه ما وشما مایه مسرت وخرسندی است وباید از ان استقبال بعمل آوریم ، زیرا وضع بمیان آمده آنقدر شکنند ونااستواراست که خدای ناخواسته بایک حرکت سنجش ناشده واحساساتی ،شاید همه دار وندار مردم و وطن ما برباد وتاراج شودکه این خواست اصلی دشمنان ماست ودر آنصورت هیچ نیرو وقدرتی جلو هرج ومرج وفروپاشی آنرا گرفته نخواهد توانست ودر نتیجه نه ملکی خواهیم داشت ، نه سرزمینی ونه اقوامی که بنام آن ملک یادگردند.

جهت بسیج هرچه بیشترنیروهای ملی، مترقی، دموکرات ، صلح خواه وتجددگرا زیر یک چترواحد، اخیرا “جبهه ملی مردم افغانستان ” درشهر کابل بحیث اپوزیسیون رسمی دولت فعلی رسمآ اعلام موجودیت کرده که تا همین حالا مورد استقبال اقشارمختلف جامعه ما قرارگرفته است. حزب متحد ملی افغانستان بحیث یک حزب عمیقا ملی گرا و باورمند به آزادی ، دموکراسی ، عدالت اجتماعی وخود کفایی از بدو تاسیس خویش تا امروز در تلاش راه اندازی یک جنبش بزرگ و فراگیر ملی بوده است. درک ما این است که بحران وطن ما خیلی بزرگتر از آن است که یک حزب و یا یک قوم به تنهایی توانایی مهار و لگام زدن آنرا داشته باشد. بخاطرمبارزه مشترک جهت دفاع ازمنافع علیای کشور و بوجود آوردن یک بدیل ترقیخواه و دموکرات که بتواند یک دولت کارا و پاسخگو بوجود بیاورد باید همه دروازه های جریانات و شخصیت های همفکر و ترقیخواه را دق الباب کرد. چنین درک وبرداشتی از اوضاع کشور، ما را واداشت تا ” جبهه ملی مردم افغانستان ” را تاسیس نماییم.

چنانچه درماده اول اصول تشکیلاتی این جبهه چنین میخوانیم :   ” جبهه ملی مردم افغانستان کانون همبستگی احزاب ، سازمانها ، روحانیون ، شخصیت های ملی ومترقی ، متنفذین اقوام ،فعالان ،اگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و حراست منافع علیای ملی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مدنی، مرفه و عادلانه ،متجدد و پیشرفته مبارزه میکنند.”

بهمین ترتیب در پلاتفورم وخطوط اساسی فکری وعملی ” جبهه ملی مردم افغانستان ” چنین آمده است :

” افغانستان بعنوان کشور واحد که از لحاظ تاریخی ، وحدت ملی و همبستگی آن همیش عامل حفظ حاکمیت ملی وپیروزی آن در حفظ صلح و ثبات میباشد ، متشکل از مجموعه اقلیت های ملی اعم از پشتون، تاجیک، ازبیک، هزاره ،ترکمن…. وغیره میباشد. متاسفانه دروضعیت کنونی که مساله جابجایی اقوام با هم برادر ما در ساختار قدرت دولتی به معضل بزرگی تبدیل شده است ، بهره برداری اجانب از این شگاف وحدت ملی افغانها را مورد تهدید قرار میدهد. بهمین سبب حساسیت های قومی با انکشافات سیاسی پیوسته در نوسان قرار میگیرد و هنوزاندیشه سیاسی رهبران اقوام وملیت های افغانستان شامل مفکوره شایسته سالاری نمیباشد وترس آن میرود که شایسته سالاری در مقیاس ملی قربانی فرقه گرائی که هیچنوع همخوانی با دموکراسی ندارد، گردد. تجربه نشان داد که افغانستان نجات نمی یابد مگر در همدستی و وحدت مردم آن. همانطوریکه ملت هارا فقط ملت ها خود نجات داده اند و میدهند، افغانستان را نیز هیچ نیروی بیگانه نجات داده نمیتواند. طوریکه پیداست بحران آنقدر بزرگ و فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ نیروی داخلی چه سیاسی وچه قومی به تنهائی امکان نجات کشور را ندارد. در مواقعی که بود و نبود یک ملت مورد سوال قرار میگیرد نیرو های سیاسی ، متنفذین اقوام ، شخصیت های ملی ، سازمانهای اجتماعی وجامعه مدنی وظیفه دارند با تکیه بر ارزش های ملی و نقاط طرف قبول همه اقوام و ملیت های کشور راه ها و وسایل همدستی وهمکاری مردم را فراهم نمایند. ماباید بدانیم که نبود و یا کمبود هر بخش از موزائیک قومی و ملی ما بمعنی از دست رفتن افغانستان است. هیچ بخش بدون بخش دیگر زیبائی را که باید داشته باشد، ندارد. به این سبب تکیه بر افغان و افغانیت بحیث ارزش مشترک میان همه باید با قوت مطرح گردد . با درنظر داشت این حقیقت که راه حل بحران وطن ما ، راه ملی است و نه راه ایدیولوژیک، پس باید به فکر راه اندازی یک جریان بزرگ ملی شد.”

حال که سخن ازیک جریان تازه براه افتاده یعنی ” جبهه ملی مردم افغانستان ” بمیان آمد بهترمیدانم تا بیشتر روی اهداف وپلاتفورم این جبهه مکث نمایم وامیدوارم بتوانم نکات مهمی را دراین مورد باشما عزیزان شریک نمایم. دربخش دیگری از پلاتفورم وخطوط اساسی فکری وعملی این جبهه چنین آمده است :

“در شرایط کنونی که اجانب افتراق قومی مارا مورد بهره برداری قرار میدهند و با صرف ملیونها دلار اختلافات را دامن می زنند، یک نیروی بزرگ ملی که به سراسر کشور منسوب باشد، بحیث یک وسیله بسیج کننده میتواند طرف اعتماد مردم قرار گیرد و هسته و محراق یک جریان ملی را تشکیل دهد. ما باور داریم که براي تغییر و ايجاد يك حكومت شايسته بايد از طريق ايجاد جامعه ای شايسته اقدام نمود و يكی از خصوصيات يك حكومت شايسته، مشاركت سياسی مردم می باشد و در اين راستا كاركرد سازمان های سیاسی، كاناليزه نمودن درخواستهای سياسی و غيرسياسی، افراد جامعه است که ما را بسر منزل مقصود که همانا قرار دادن جامعه درمسیر شاهراه ترقی وتعالی کشور میباشد ،استقامت میدهد .بنأ با درنظر داشت شناخت از اوضاع جاری کنونی کشور ضرورت تشکل یک ساختار سیاسی نیرومند از لحاظ کیفی و کمی را درجامعه ما الزامی می سازد.”

با درک واقعیت هاییکه در بالا ذکر شد و احساس مسئوولیت و تلاش منسجم، هدفمند و قوت مند برای نجات افغانستان از بحران پیچیده جاری،جمعی از احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی ،ملی،مترقی ،صلح طلب و دموکرات باهم به توافق رسیدند تا در خط گفتمان شفاف و نقاد برای ایجاد یک ساختار بزرگ و سراسری سیاسی ملی بر بنیاد میکانیزم علمی و عملی، تشریک مساعی نمایند که بعد از تبادل نظریات و مشوره های لازم تأسیس( جبهه ملی مردم افغانستان ) را سر آغاز این اقدام تاریخی میدانند. جبهه ملی مردم افغانستان آغازيست برای روند همگرايی مجموع نيروهای ملی ،دموکرات، صلح طلب و ترقیخواه در راستای نیل به اعاده صلح پایدار و تامین ثبات و پايان بخشيدن به فاجعه سياسی و انسانی كنونی در كشور.

همه اعضای این جبهه برای رسیدن به اهداف ملی ومردمی شان تصمیم گرفتند تا کار مشترکی را بخاطرحفظ منافع علیای کشور انجام دهند که در همان پلاتفورم وخطوط اساسی فکری وعملی این جبهه انعکاس یافته است که بگونه مثال میتوان چندنکته بارز آنرا دراینجا باشما شریک ساخت :

  • – “افغانستان دولت مستقل، دارای حاکمیت، واحد، یکپارچه و غیر قابل تجزیه می باشد. دفاع از استقلال   ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی ، تحکیم وحدت و یکپارچگی و حفظ موقف عنعنوی افغانستان به حیث کشور بیطرف وفعال در سر خط وظایف ما قرار دارد..

  • – ما بعنوان اپوزیسون قانونی دولت خواهان وارد آوردن اصلاحات در نظام کنونی کشور بوده وبرای برقراری یک نظام پاسخگو، خدمتگذار ، كارا و دموكراتيك برخاسته از اراده آزاد مردم كه توان نجات جامعه از بحران كنونی را داشته باشد تلاش مستمر می نمائیم .

  • – افغانستان عضو متساوی الحقوق جامعه بین المللی است. ما درحالیکه به حفظ هویت افغانستان بحیث یک کشور مستقل وفعال بیطرف ( بیطرفی مثبت و فعال)تاکید داریم وبه این باور هستیم که اشتراک فعال درحل مسایل جهان شمول وهمکاریهای بین المللی ومنطقوی به اعتبار کشورما می افزاید. ما مخالف برخورد دگماتیک با واقعیت ها وایدیا لوژیک ساختن روابط یین الدول بوده از افراط وتفریط به حیث شیوه حل مسایل داخلی وبین المللی جانبداری نمی نمائیم. ازخود بیگانگی وانزوا طلبی را مردود دانسته باور داریم که منافع ملی کشور ما در همزیستی مسالمت آمیز وهمگرائی وهمکاری با جامعه بین المللی بر اساس اصول احترام به حاکمیت وتساوی حقوق تآمین شده میتواند

  • – ما به این باوریم که همانطوریکه موجودیت یک افغانستان مستقل ، دارای حاکمیت ، آباد و دموکراتیک به نفع کشور های همسایه منجمله پاکستان میباشد، موجودیت یک همسایه دوست در وجود پاکستان نیز به نفع افغانستان میباشد ..

  • – تلاش و حمايت از بازسازی و تقويت نيروهای امنيتی كشور در راستای تعويض منطقی نيروی خارجی اعم از ناتو و ائتلاف اینست تا بستر و زمينه مساعد خروج نيروهای يادشده را به كشورهای شان فراهم سازد . (بومی سازی سيستم امنيتی در كشور)

  • – ما ، بخاطر به انزوا کشانیدن کشور های حامی تروریزم و بنیاد گرایی ، خواهان یک دیپلوماسی فعال در عرصه بین المللی میباشیم . “

آرزومندم دوستان وعزیزانی که خواستارمعلومات بیشتردرمورد “جبهه ملی مردم افغانستان ” ، اصول تشکیلاتی وخطوط اساسی فکری وعملی جبهه باشند بامراجعه به صفحه انترنیتی سایت ” مهروطن” – ارگان نشراتی شورای مرکزی ح.م.م.ا. وهمچنان ازطریق فیسبوک به صفحه خود ” جبهه ملی مردم افغانستان ” حل مطلب نمایند ویاهم نظریات وپیشنهادات سالم خودرا جهت انسجام بهتر امورجبهه با ما درمیان بگذارند

تجارب گرانبهای چهار دهه سپری شده که در واقع چهار دهه بحران و خونریزی در وطن ما بوده است ، به ما آموخت که برخورد های افراطی و ایدیولوژیک مشکلات کشور ما را حل کرده نمی تواند. بناء برهمه ماست تا ازیک جنبش ملی وسراسری که موردقبول اکثریت مردم ما باشد پشتیبانی نموده وعملآ با آن همکاری نماییم.

ازتوجه همه شماعزیزان اظهارسپاس نموده ، درپایان تبادل نظروپیشنهادات مشخص رابخاطرایجاد همدلی وهمآهنگی هرچه بیشترمیان نیروهای ملی –مترقی کشور جهت پیدانمودن راه های حل منطقی بحران کشورما مفید وارزنده میدانم .

ومن الله توفیق

نجیب الرحمن “شمال”

10 سپتامبر سال 2018

مطابق 19 سنبله

Text Widget

Aliquam ut tellus ligula. Nam blandit massa nec neque rutrum a euismod t ellus ultricies! Phasellus nulla tellus, fringilla quis tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius, tristique ornare, condi mentum non erat. Aliquam congue or nare varius.